Preinscripció i matriculació de formació professional de grau superior als centres docents sostinguts amb fons públics

Updated 11/2021

Tràmit per inscriure l'alumnat a un grau superior de formació professional.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La realització del tràmit és GRATUÏTA

S'adreça A ALUMNES AMB DETERMINADES TITULACIONS O QUE TENEN A PARTIR DE 19 ANYS I SUPEREN UNA PROVA D'ACCÉS

Es tramita TELEMÀTICAMENT ​

Què és?

És la sol·licitud per a la inscripció al cicle formatiu de grau superior. L'alumnat que hi vol ser inscrit ha de poder acreditar que disposa d'uns títols determinats (especificats a l'apartat Què és > Quins requisits s'han de complir?) o bé tenir com a mínim 19 anys i superar una prova d'accés.

Què és important saber?

La formació professional capacita per a l'exercici de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic o tècnica superior. Aquest títol permet accedir a:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • El món laboral

Aquests nivells educatius es poden cursar en tres tipologies diferents de centres que formen el sistema d'escolarització espanyol: públics, privats i concertats (privats sufragats amb fons públics):

 • La matrícula és gratuïta a les escoles públiques, que estan totalment finançades pel Govern.
 • Les escoles privades es financen de manera privada.
 • Finalment, les escoles concertades són escoles privades que reben finançament de l'Administració. La matrícula també és gratuïta per a les escoles concertades, encara que hi pot haver taxes i despeses voluntàries per a activitats extracurriculars.

* La informació presentada en aquesta guia de tràmits fa referència únicament als centres sostinguts amb fons públics.

Pots consultar l'enllaç de la pàgina oficial al Consorci d'Educació de Barcelona (disponible únicament en català, tot i que disposa d'un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Si al centre educatiu hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Tot i així, en cas de no obtenir plaça en cap dels centres demanats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure-hi els nens i nenes.

Per què és important fer aquest tràmit?

És un tràmit imprescindible si es vol accedir a rebre una formació professional de grau superior específica d'un determinat sector i ofici, en un centre sostingut amb fons públics.

A qui va dirigit?

S'adreça a les persones que volen cursar un cicle formatiu de grau superior i que compleixen una de les condicions següents:

 • Disposar d'un títol de batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics, o una titulació superior.
 • Superar la prova d'accés corresponent i tenir com a mínim 19 anys (o bé complir-los durant l'any de la inscripció)
 • Acreditar la possessió d'un títol de tècnic o tècnica relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir i tenir com a mínim 18 anys (o bé complir-los durant l'any de la inscripció).
 • Acreditar haver superat la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de
  25 anys.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l'ha de fer el mateix alumne, presencialment.

Quins requisits s’han de complir?
 • L'alumnat que hi vol ser inscrit ha de poder acreditar algun dels títols o les condicions següents:
  • El títol de batxillerat.
  • El títol de tècnic o tècnica especialista, tècnic o tècnica superior o equivalent.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
  • El títol de tècnic o tècnica de formació professional.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es fa la prova
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

A Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona (organisme format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya)

A la resta del territori: Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre per ordre de preferència.
 • La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
 • Recorda que si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds. Mitjançant unes puntuacions associades als criteris, es fa un sorteig per determinar qui són les persones adjudicatàries.
 • En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online

ALERTA COVID-19

A causa de l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, el tràmit només es pot iniciar de manera telemàtica accedint al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i seguint les instruccions per fer la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

 

  Es recomana, abans de formalitzar la sol·licitud, consultar la pàgina web del centre docent per informar-se dels detalls de la preinscripció, dels estudis triats i de la manera de formalitzar la inscripció.

 

Quins passos s'han de seguir per sol·licitar la preinscripció i matriculació?

1
2
3
4
Emplena el full de sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud s’ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. 

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. 

 

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

És important que en la mateixa sol·licitud hi indiquis, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas de no ser-te assignada la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de la Unió Europea: passaport.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de fora de la Unió Europea: targeta de residència on consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna, si se'n disposa.
 • En cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement de l'alumne o alumna i la relació amb el pare, la mare, o tutors o tutores.
   • Si l'alumne o alumna està en situació d'adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d'adopció o la resolució d'acollida.

Si al centre hi ha més sol·licituds que places, per adjudicar-les s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés:

 • Segons la via d'accés, es fan les reserves de places següents: (nota: contingut en format desplegable)
  • Via de la prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que hi permeten l'accés: 20%.
  • Alumnes que acrediten un títol de tècnic o tècnica i també formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior: 20%.
  • Via del batxillerat o estudis equivalents: 60%. Té prioritat l'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.
  • Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

* Un cop acabat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic o tècnica de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés.

 • El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents: (nota: contingut en format desplegable).
  • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
  • En cas d'estar encara cursant els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.
  • Certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l'accés.
  • Certificat de la qualificació de la prova d'accés.
  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles.

En el cas de l'alumnat al qual se li hagin convalidat estudis estrangers amb el batxillerat, cal presentar una resolució de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana que correspon als estudis equivalents. Si la convalidació s'ha fet amb un cicle formatiu de grau superior, caldrà presentar resolució de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Següent
Presenta el full de sol·licitud i la documentació

Pots presentar el full de sol·licitud i la documentació de dues maneres:

 • Mitjançant registre electrònic: el tràmit finalitza amb l’enviament del formulari i, per tant, no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. 

Només en cas que la documentació acreditativa del criteri de prioritat no es pugui validar mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions és necessari enviar-la, en el termini establert, per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, en format digital. 

 • Mitjançant formulari en suport informàtic: hauràs de descarregar i guardar el resguard de la sol·licitud al teu dispositiu. 

Una vegada fet això, s’ha d’enviar, en el termini establert, el resguard de la sol·licitud per correu electrònic a la bústia oficial del centre sol·licitat com a primera opció, acompanyat de la documentació identificativa i acreditativa del criteri de prioritat, en format digital. 

Per ordenar les sol·licituds d'admissió quan en un centre hi ha més sol·licituds que places disponibles, s'analitzen les diferents vies d'accés als cicles i la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l'any.

Següent
Consulta si l'alumne o alumna ha estat admès

Un cop acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l'alumne o alumna ha estat admès.

Les llistes es poden consultar:

Presencialment:

 • Centre docent demanat en primera opció.

Telemàticament:

Següent
Si l'alumne o alumna ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que l'alumne o alumna hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula al centre docent corresponent en el període establert, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre Si no ho fas, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A banda de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també et poden demanar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'alumne o alumna on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau i no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb l'adreça nova.
 • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.
 • Abonament de l'import del preu públic corresponent.

En cas de no poder obtenir una plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que a Barcelona hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder fer-hi la inscripció.