You are here

Actualitzat 06/2018

Document que identifica ciutadans i ciutadanes extracomunitaris familiars de ciutadans i ciutadanes comunitaris, a l’efecte d’acreditar la seva situació legal a Espanya

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA d’expedició és de 10.71 €

La targeta inicial té un període de validesa de CINC ANYS

El termini de presentació és de TRES MESOS des de la data d’entrada a Espanya

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el document que acredita els familiars d’un ciutadà o ciutadana espanyol, d’un estat membre de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests estats.

Què és important saber?

Els familiars, quan acompanyin o es reuneixin amb el ciutadà o ciutadana estranger en qüestió i hagin de residir a Espanya per un període superior a tres mesos, han de sol·licitar i obtenir una targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

La targeta té una validesa de cinc anys a partir de la data d’expedició, o del període previst de residència del ciutadà o ciutadana de la Unió, si aquest període és inferior a cinc anys.

També pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà).

Per què és important fer-lo?

Es tracta d’un tràmit obligatori per als membres de la família d’un ciutadà o ciutadana de la Unió que vulguin residir a Espanya per un període superior a tres mesos. Efectuar aquest tràmit és important, atès que suposa la legalització, i la consegüent regularització, de la seva residència a Espanya.

A qui s'adreça?

S’adreça a familiars (cònjuge, parella, ascendents i descendents) extracomunitaris que acompanyin o es reuneixin amb un o una familiar de la UE, de l’EEE o de Suïssa que ja s’hagi inscrit al Registre central d’estrangers.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el o la familiar personalment, excepte en els casos de menors o persones discapacitades, en què pot presentar la sol·licitud la persona que els representi legalment.

Quins requisits has de complir?
 • Acompanyar un ciutadà o ciutadana de la UE o un altre estat part de l’EEE o reunir-s’hi.
El ciutadà o ciutadana de la UE o un altre estat part de l’EEE a qui acompanyes ha de complir una de les condicions següents
 • Ser treballador o treballadora per compte d’altri a Espanya.
 • Ser treballador o treballadora per compte propi a Espanya.
 • Disposar per a si mateix/a i per als membres de la seva família de recursos econòmics suficients per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència. En aquest cas, s’ha d’acreditar:
  • Tenir una assegurança de malaltia contractada a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.
  • La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s’ha de fer de manera individualitzada i, en qualsevol cas, tenint en compte la situació personal i familiar de la persona sol·licitant.
 • Ser estudiant i haver efectuat la matriculació en un centre públic o privat reconegut o finançat per l’administració educativa per cursar-hi estudis o formació professional. En aquest cas, també s’ha d’acreditar:
  • Tenir una assegurança de malaltia pública o privada contractada a Espanya o un altre país que proporcioni cobertura completa a Espanya.
  • Declaració responsable que té recursos econòmics suficients per a si mateix/a i per als membres de la seva família per no convertir-se en una càrrega per a l’assistència social d’Espanya durant el període de residència.
Tenir el parentiu següent amb el ciutadà o ciutadana de la Unió
 • Si és familiar d’estudiant, pot ser:
  • Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
  • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament.
  • Fill o filla del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
   • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci
   • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu, o sigui una persona discapacitada.
  • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, estigui a càrrec del ciutadà o ciutadana de la Unió o visqui amb ell o ella. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
  • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que el ciutadà o ciutadana de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
  • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament.
 • En la resta de supòsits, pot ser:
  • Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial o divorci.
  • Parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal i inscrita en un registre públic establert en un estat membre de la UE o en un estat part de l’EEE, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.
  • Fill o filla directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada, sempre que:
   • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
   • No hi hagi una situació de divorci.
   • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral com a parella, menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat que visqui a càrrec seu, o sigui una persona discapacitada.
  • Ascendent directe del ciutadà o ciutadana de la UE o de l’EEE o del seu cònjuge o parella registrada que visqui a càrrec seu, sempre que:
   • No hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial.
   • No hi hagi una situació de divorci.
   • No s’hagi cancel·lat la inscripció registral de la parella.
  • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que la persona de la Unió s’ocupi de la seva cura personal.
  • Qualsevol membre de la família que, en el país de procedència, convisqui amb el ciutadà o ciutadana de la Unió. S’entén acreditada la convivència si es demostra de manera fefaent una convivència continuada de 24 mesos al país de procedència.
  • Qualsevol membre de la família la situació del qual, per motius greus de salut o discapacitat, faci estrictament necessari que la persona de la Unió s’ocupi de la seva cura personal..
  • Parella de fet no inscrita amb la qual mantingui una relació estable provada degudament en acreditar l’existència d’un vincle durador. En qualsevol cas, s’entén l’existència d’aquest vincle si s’acredita un temps de convivència marital de, com a mínim, un any continuat, tret que hi hagi descendència en comú. En aquest cas, n’hi ha prou amb l’acreditació de convivència estable provada degudament. Les situacions de matrimoni i parella es consideren, en qualsevol cas, incompatibles entre si.

S’entén que estan a càrrec els i les familiars el sosteniment econòmic dels quals el proporciona la persona de la UE i que necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s’ha de donar en el país d’origen.

Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Oficina d’Estrangeria i Policia Nacional (Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • Has de saber que el termini per presentar la sol·licitud per obtenir la targeta de residència de familiar del ciutadà o ciutadana de la UE és de tres mesos comptats des de la data d’entrada a Espanya.
 • Una vegada feta la sol·licitud, rebràs un resguard acreditatiu de la seva presentació, que és suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta
 • .
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Presencial

El tràmit únicament el pots fer de manera presencial a l’oficina d’estrangeria de la província en la qual vulguis residir o a la comissaria de policia corresponent.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
El o la familiar ha d’haver obtingut el certificat de registre de ciutadans de la Unió

Abans d’iniciar la sol·licitud t’has d’assegurar que el familiar, és a dir, el o la titular amb qui et reuneixes o a qui acompanyes, ha obtingut prèviament el certificat de registre de ciutadans de la Unió.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat de registre de ciutadans de la Unió, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Has d’obtenir el certificat digital (si el vols)

Si ja tens tota la documentació necessària per sol·licitar la targeta, pots demanar cita utilitzant el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Emplena el formulari (EX-19) i recopila la documentació necessària

El formulari està disponible únicament en castella.

Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran per obtenir la targeta.

Documentació
 • Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia dels documents.
 • Si s’aporten documents d’altres països, han d’estar traduïts al català o al castellà.
 • D’altra banda, tot document públic estranger ha de ser legalitzat prèviament, excepte quan el document en qüestió hagi estat postil·lat per l’autoritat competent del país emissor.
  • Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats, d'acord amb el que disposa la normativa comunitària que els empara.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

Documentació general
 • Justificant de la cita.
 • Imprès de sol·licitud en model oficial (EX-19) per duplicat, degudament emplenat i signat pel o la familiar del ciutadà o ciutadana.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Passaport complet vàlid i en vigor del o la familiar. En el supòsit que estigui caducat, s’ha d’aportar una còpia d’aquest i de la sol·licitud de renovació.
 • Tres fotografies recents en color, amb fons blanc, mida de carnet.
 • DNI de la persona espanyola o certificat de registre del ciutadà o ciutadana de la Unió a qui acompanyen o amb qui es reuniran..
Documentació acreditativa de l’existència del vincle familiar
 • Si se sol·licita per al cònjuge o parella 
  • Certificat de matrimoni actualitzat, o certificació expedida per la persona encarregada del registre de parelles corresponent.​
  • També s’ha d’acreditar l’estat civil dels membres de la parella de fet
  • En cas de parella no registrada: documentació acreditativa que constitueixen una parella estable que testimonia l’existència d’un vincle durador, així com justificació del temps de convivència marital o, si escau, certificat de naixement de la descendència en comú.
 • Si se sol·licita per als fills i filles o descendents
  • Certificat de naixement de la persona sol·licitant.
  • Si té més de 21 anys: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent.
  • Si és fill o filla menor d’edat i no resideix a Espanya amb els progenitors: documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec o dependent del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella registrada.
 • Si se sol·licita per als ascendents
  • Certificat de naixement del ciutadà o ciutadana de la Unió o del seu cònjuge o parella.
  • Documentació acreditativa de la seva condició de familiar a càrrec.
 • Si es tracta d’un altre membre de la família
  • Documentació acreditativa del parentiu i de la dependència, o del fet que al país de procedència convivien amb el ciutadà o ciutadana de la Unió, o dels motius greus de salut o discapacitat.
Documentació acreditativa de la condició que compleixi el ciutadà o ciutadana de la UE, de l’EEE o de Suïssa
 • Si és treballador o treballadora per compte d’altri, pot aportar qualsevol dels documents següents:
  • Declaració de contractació de la persona contractant o certificat d’ocupació, incloent-hi, com a mínim, les dades del nom i l'adreça de l’empresa, la identificació fiscal i el codi de compte de cotització.
  • Contracte de treball registrat al Servei Públic d’Ocupació, o la comunicació de la contractació i les seves condicions a través de la plataforma CONTRAT@.
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social (proporcionat per l’empresa contractant) o consentiment de la comprovació de les dades.
 • Si és treballador o treballadora per compte propi, pot aportar qualsevol dels documents següents: Inscripció al cens d’activitats econòmiques:
  • Document d’alta o situació assimilada a l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, o consentiment de la comprovació de les dades.
  • Justificació del seu establiment mitjançant la inscripció al Registre Mercantil.
 • Si no exerceix cap activitat laboral a Espanya, ha d’aportar: 
  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya.​
  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya.
 • Si és estudiant, ha d’aportar: 
  • Matrícula del centre d’ensenyament, públic o privat, reconegut o finançat per l’administració educativa competent..
  • Documentació que acrediti que té una assegurança de malaltia contractada a Espanya o en un altre país que proporcioni una cobertura completa a Espanya. Pot aportar una targeta sanitària europea amb una validesa que cobreixi el període de residència i l’habiliti per rebre les prestacions sanitàries necessàries des d’un punt de vista mèdic.
  • Documentació que acrediti que disposa de recursos suficients per a si mateix/a i els seus familiars per al període de residència a Espanya.

Es considera suficient per al compliment d’aquests requisits la presentació de documentació acreditativa de participar en un programa de la UE que afavoreixi l’intercanvi educatiu per a estudiants i professorat.

Següent
Sol·licita la cita prèvia en línia per lliurar la documentació

És indispensable demanar cita prèvia per presentar la documentació a l’oficina d’estrangeria de la província en què vulguis quedar-te o fixar la teva residència o, si no n’hi ha, a la comissaria de policia corresponent.

Hi ha dues maneres per poder sol·licitar la cita, que varien en funció de si disposes o no de certificat digital:

NO DISPOSO DE CERTIFICAT DIGITAL

Per concertar la cita prèvia sense certificat digital, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:

 • Al camp “Província seleccionada”, tria “Barcelona”.
 • Prem el botó “Acceptar” per visualitzar la resta de tràmits no inclosos en la primera relació.
 • Selecciona l’opció “Sol·licitud d’autoritzacions”.
 • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Entrar”.
 • Emplena les dades personals sol·licitades.
 • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
 • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
 • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
 • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.

La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Les cites es posen a disposició al web tots els dies feiners, de dilluns a divendres, a les 9.30 hores. Reserva cita únicament si disposes de tota la documentació i la tens preparada per a la presentació de la sol·licitud.

Per obtenir informació de l’adreça, els telèfons i els horaris d’atenció al públic de l’oficina d’estrangeria, consulta la pàgina web corresponent.

DISPOSO DE CERTIFICAT DIGITAL

Si disposes de certificat digital, hi ha un camí alternatiu per sol·licitar la cita prèvia. Per utilitzar aquest procediment, un requisit important és no disposar d’una cita assignada sol·licitada mitjançant el procés tradicional (sense certificat digital).

En aquest cas, has d’emplenar el formulari de petició d’assignació de cita i presentar-lo a través del Registre Electrònic Comú (REC)

La petició de cita s’ha d'adreçar a l'Oficina d’Estrangeria de Barcelona.

Addicionalment al formulari de petició de cita, hauràs d’adjuntar electrònicament la documentació annexa que se't sol·liciti. És important que els documents siguin en format PDF, en blanc i negre i amb la resolució mínima necessària perquè siguin llegibles.

La documentació l’has de trametre en un sol enviament, amb un mínim de tres fitxers:

 • Fitxer 1: Únicament el formulari de petició de cita. L’has d'anomenar: “PETICIÓ CITA”.
 • Fitxer 2: La totalitat de fulls del passaport. L’has d'anomenar: “PASSAPORT”
 • Fitxer 3 (i següents): La documentació que adjuntis, que ha de ser la documentació completa requerida per al tràmit que figuri al full informatiu. La documentació s’ha de presentar en el mateix ordre que figura en el full informatiu corresponent. L’has d'anomenar: “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 1”, “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 2”, “DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 3”.

Per consultar el full informatiu del tràmit, accedeix a la pàgina web corresponent.

Una vegada hagis dut a terme aquest procediment, se t’assignarà la cita (únicament si has seguit totes les instruccions i has adjuntat al formulari de petició de cita la totalitat de la documentació exigida).

La cita se’t comunicarà via SMS i/o correu electrònic, amb una antelació de 10 dies hàbils.

En cas que la documentació que adjuntis sigui insuficient, o bé es detecti que ja disposes d’una cita prèvia, se’t remetrà una comunicació per correu electrònic i no se t’assignarà la cita sol·licitada.

Següent
Paga la taxa associada al tràmit

Has d’abonar la taxa abans de la cita prèvia, ja que n'hauràs de justificar el pagament. Actualment l’import és de 10,71 euros.

Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 012 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament), descarrega’l i imprimeix-lo.

El formulari permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).

El formulari està disponible únicament en castellà.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per lliurar-hi la documentació. La documentació necessària es detalla en el primer apartat del procés (“1. Emplena el formulari (EX-19) i recopila la documentació necessària > Documentació”).

En cas d’haver sol·licitat la cita mitjançant el procediment amb certificat digital, has de portar també la documentació original que es correspongui amb la que ja vas enviar electrònicament en sol·licitar la cita.

Una vegada presentada la sol·licitud, s’estudiarà en profunditat i se’t comunicarà el resultat de la resolució.

Següent
Sol·licita la cita prèvia en línia per dur a terme la presa d’empremtes

Una vegada lliurada la documentació, i després de verificar que l’expedient es troba en estat de “Resolt favorable”, cal sol·licitar cita prèvia per fer la presa d’empremtes.

Per concertar la cita prèvia, has d’accedir a la seu electrònica del Govern i seguir els passos següents:

 • Al camp “Província seleccionada”, tria “Barcelona”.
 • Selecciona l’opció “3. Expedició de la targeta d’identitat d’estranger”.
 • Selecciona l’opció “Policia - Presa d’empremtes (expedició de la targeta) i renovació de targeta de llarga durada”.
 • Llegeix amb atenció la informació facilitada i fes clic a “Entrar”.
 • Emplena les dades personals sol·licitades.
 • Selecciona l’oficina on vols demanar la cita.
 • Emplena les dades complementàries sol·licitades.
 • Demana la cita en funció de les dates i els llocs disponibles.
 • Si ho indiques, pots rebre una confirmació de la cita a la teva adreça electrònica.

La seu electrònica per sol·licitar cita prèvia està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Següent
Adreça't al lloc indicat i fes la presa d’empremtes

Ves al lloc indicat en què hagis concertat cita prèvia per fer la presa d'empremtes.

El dia de la presa d’empremtes, hauràs de presentar, principalment: la còpia de la resolució de l’expedient, el passaport en vigor, el justificant de l’abonament de la taxa d’expedició de la targeta, tres fotografies recents en color (en fons blanc i mida carnet) i la documentació acreditativa del vincle.

Contacta amb l’organisme responsable per conèixer amb exactitud la documentació sol·licitada.

Una vegada presentada la sol·licitud i preses les empremtes, es lliurarà un resguard acreditatiu que serà suficient per acreditar la situació d’estada legal fins al lliurament de la targeta.

Següent
Recull la targeta de residència

Una vegada feta la presa d’empremtes i en un termini aproximat de 45 dies, ja podràs anar a recollir la targeta de residència de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.