You are here

Actualitzat 06/2018

Document que acredita la condició de família monoparental i atorga beneficis en tot el territori espanyol.

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏT

El termini de VALIDESA general és de 4 ANYS

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT

Es pot tramitar PRESENCIALMENT o TELEMÀTICAMENT

Què és?

És un document oficial que acredita la condició de família que depèn econòmicament d'una sola persona (monoparental). Permet gaudir de beneficis, avantatges fiscals i bonificacions davant institucions, entitats i establiments comercials, tant del sector públic com del sector privat.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, s'expedeix un carnet individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible.

Què és important saber?

El títol consta de dues categories:

 • La categoria especial, que inclou famílies monoparentals que depenen d'una sola persona:
  • Famílies en les quals o bé el progenitor o progenitora o bé un fill o filla és una persona discapacitada o està incapacitada per treballar.
  • Amb dos o més fills o filles.
 • La categoria general, que inclou les famílies monoparentals que no es trobin en les situacions descrites a l'apartat anterior.

Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d'atenció de la Generalitat (012).

També pots consultar la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya (disponible en català i castellà).

Per què és important?

És un tràmit no obligatori però d'elevat interès per a les famílies que compleixen els requisits de família monoparental i volen accedir als beneficis que el títol ofereix. Aquests avantatges es relacionen principalment amb beneficis, descomptes i bonificacions relacionats tant amb el naixement, l'adopció tutela o l'acolliment d'infants, com amb temes d'habitatge, educació i cultura, selecció personal, transport i lleure.

En aquest sentit, el títol de família monoparental ofereix, entre d'altres, els avantatges següents:

 • Ajut directe en l'entrada per a l'adquisició d'un habitatge protegit.
 • Ajut econòmic universal per a famílies monoparentals amb infants de 0 a 6 anys.
 • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar monoparental.
 • Descompte de 6 euros per dia d'estada, en règim de pensió completa, per a cada membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme de Catalunya.
 • Bonificació del 50% del preu públic de les llars d'infants públiques que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI).
 • Bonificacions en títols de transport.
A qui s'adreça?

S'adreça a les famílies que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona i compleixen una de les condicions següents:

 • Estar formades per un o més fills de menys de 21 anys.
 • Estar formades per un o més fills de menys de 26 anys, si estudien.

Addicionalment, hi ha altres casuístiques familiars que també es preveuen com a família monoparental (es poden consultar a l'apartat “Què has de saber > Quins requisits s'han de complir”).

Qui l'ha de sol·licitar?

El tràmit el pot fer qualsevol de les persones majors d'edat que constitueixen la unitat familiar, la qual reuneix les condicions per ser família monoparental.

Quins requisits has de complir?
Requisits que ha de complir el nucli familiar
 • Categoria especial:
  • Famílies que depenen econòmicament d'una única persona amb dos o més fills o filles.
  • Famílies que depenen econòmicament d'una única persona en les quals o bé el progenitor o progenitora o bé un fill o filla és una persona discapacitada o està incapacitada per treballar.
 • Categoria general:
  • Famílies que depenen econòmicament d'una única persona i que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior.
 • S'equiparen a les famílies monoparentals les famílies constituïdes per:
  • Una persona progenitora, amb fills o filles a càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni forma una unió estable de parella.
  • Una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que en depenguin econòmicament.
  • Una persona progenitora que té la guarda dels fills o filles i que no percep pensió per als aliments d'aquests o aquestes establerta judicialment. També s'hi inclouen les famílies que perceben una pensió per als aliments que és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.
  • Una persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit violència, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent.
  • Una persona progenitora amb fills o filles a càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.
  • Una persona progenitora amb infants a càrrec quan l'altra persona progenitora està, durant un any o més, en situació de privació de llibertat, hospitalitzada o en d'altres situacions similars.
Requisits que han de complir els fills o filles
 • Tenir menys de 21 anys d'edat o estar discapacitats o discapacitades o estar incapacitats o incapacitades per treballar, o bé tenir menys de 26 anys quan cursin estudis.
  • No hi ha límit d'edat per als fills o filles discapacitats, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb el progenitor o la progenitora i dependre'n econòmicament.
Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • Les persones estrangeres de països no comunitaris tenen dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment a Catalunya.
 • A les famílies que alhora tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i com a família monoparental se'ls expedeix cadascun dels títols, que són compatibles. Tot i així, els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.
 • Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d'atenció de la Generalitat (012).
 • Recorda que no es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos que hi hagi fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat.
 • Tingues present que en cas de tramitar el títol de manera presencial, el document es gestiona i es lliura al mateix moment, sempre que aportis tota la documentació sol·licitada i compleixis els requisits.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Presencial

Quins passos has de seguir per sol·licitar el títol de família monoparental?

1
2
3
Has d'obtenir el certificat digital

Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d'obtenir prèviament el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l'obtenció del certificat digital, accedeix a la fitxa corresponent on se'n descriu la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Emplena el formulari i recopila la documentació necessària

Has d'accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo seguint les indicacions, adjuntar els documents que s'hi sol·licitin i enviar-lo.

Quan la sol·licitud estigui registrada, es mostrarà una pàgina amb les dades del tràmit i el document d'acusament de recepció. Aquest document l'has d'imprimir o desar, ja que conté el registre d'entrada, l'identificador del tràmit i les taxes.

El formulari està disponible únicament en català i castellà.

No es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos que hi hagi fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat.

En cas de formar part d'una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l'organisme responsable la documentació específica requerida.

Per dubtes o incidències durant la tramitació per internet, podeu trucar al 012.

Abans d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, has de consultar i tenir disponible en format electrònic la documentació que escaigui.

Documentació
Documentació general
 • Document identificatiu (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Document familiar (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • Llibre de família complet/s, o
  • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció.
Documentació específica

La documentació específica que cal presentar varia segons el supòsit o supòsits amb què es trobi la persona sol·licitant.

 • En cas que hi hagi fills o filles més grans de 21 anys:
  • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de no estar obligats a declarar l'impost sobre la renda de les persones físiques pel que fa als fills de més de 21 anys:
   • Declaració certificada de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes.
    • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar ambdues dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.
 • En cas de fills o filles més grans de 21 anys i fins a 26 anys:
  • ​ Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs.​
 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l'altre progenitor o progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.​
 • En cas de separació o divorci:
  • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.
 • En cas d'impagament de pensions d'aliments:
  • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments
 • En cas de violència:
  • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu la situació de violència.
 • En cas d'abandonament:
  • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.​
 • En cas de situació penal:
  • Certificat de permanència en un centre d'execució penal.​
 • En cas d'hospitalització:
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari.

 

Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària.
 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Si no es disposa del document anterior, caldrà aportar el següent:
   • Fotocòpia compulsada del certificat justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers
   • Fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del país d'origen.
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un país de fora de la Unió Europea (extracomunitàries)
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.
 • Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

En cas de formar part d'una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l'organisme responsable la documentació específica requerida.

Següent
Rebràs el títol al domicili

Si la sol·licitud s'ha enviat correctament, rebràs l'acusament de recepció i un correu electrònic de confirmació (si així ho vas demanar en el formulari de sol·licitud).

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

Si es resol favorablement, el títol s'enviarà per correu certificat al teu domicili, juntament amb la resolució estimatòria.

Quins passos has de seguir per sol·licitar el títol de família monoparental?

1
2
Emplena el formulari i recopila la documentació

Has de descarregar-te el formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar-ne les dades, imprimir-lo i signar-lo.

El formulari està disponible únicament en català i castellà.

Si ho prefereixes, pots demanar i emplenar directament el formulari a la mateixa oficina en què lliuris la documentació.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Tota la documentació que cal lliurar ha de ser l'original i la fotocòpia, o bé la fotocòpia compulsada

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

Documentació general
 • Formulari de sol·licitud del títol de família monoparental.
 • Document identificatiu (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Document familiar (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció
  • Llibre de família complet/s, o
Documentació específica

La documentació específica que cal presentar varia segons el supòsit o supòsits amb què es trobi la persona sol·licitant.

 • En cas que hi hagi fills o filles més grans de 21 anys:
  • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de no estar obligats a declarar l'impost sobre la renda de les persones físiques pel que fa als fills de més de 21 anys:
   • Declaració certificada de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes.
    • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar ambdues dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.​
 • En cas de fills o filles més grans de 21 anys i fins a 26 anys:
  • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs.​
 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l'altre progenitor o progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.​
 • En cas de separació o divorci:
  • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.​
 • En cas d'impagament de pensions d'aliments:
  • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.​
 • En cas de violència:
  • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu la situació de violència.
 • En cas d'abandonament:
  • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament​
 • En cas de situació penal:
  • Certificat de permanència en un centre d'execució penal.​
 • En cas d'hospitalització:
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari.
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària.
 • Si no es disposa del document anterior, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del país d'origen.
 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un país de fora de la Unió Europea (extracomunitàries)
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.
 • Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar.

En cas de formar part d'una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l'organisme responsable la documentació específica requerida.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

Per sol·licitar el títol presencialment, t'has d'adreçar a una de les oficines següents, per presentar-hi la sol·licitud i la documentació necessària:

 • Direcció General de Famílies
 • Oficines d'afers socials i famílies
 • Oficines d'atenció ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Addicionalment, es pot presentar a qualsevol dels altres llocs que preveu la llei:
  • Als registres dels òrgans administratius.
  • A les oficines de correus (en la forma que s'estableixi per reglament).
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

En algunes d'aquestes oficines, pots demanar cita prèvia abans d'anar-hi. Per fer-ho, consulta el portal Cita prèvia del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.