You are here

Actualitzat 06/2018

Document que acredita la condició de família nombrosa i atorga beneficis en tot el territori espanyol.

Vocabulari
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏT

El títol CADUCA en la DATA INDICADA en el DOCUMENT

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT

Es pot tramitar PRESENCIALMENT o TELEMÀTICAMENT

Què és?

És un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d'avantatges, descomptes i beneficis davant institucions, entitats i establiments comercials.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, s'expedeix un carnet individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible.

Què és important saber?

El títol consta de dues categories:

 • La categoria general, que inclou aquelles famílies amb 3 fills o 2, si un d'ells és discapacitat.
 •  La categoria especial, per a la qual s'han de complir un dels requisits següents:
  • Famílies amb 5 fills o més.
  • Famílies amb 4 fills, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple.
  • Unitats familiars en les quals els ingressos anuals, dividits pel nombre de membres, no superen el 75% del salari mínim interprofessional vigent.

Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d'atenció de la Generalitat (012).

També pots consultar la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya (disponible en català i castellà).

Per què és important?

És un tràmit no obligatori però d'elevat interès per a les famílies que compleixen els requisits de família nombrosa i volen accedir als beneficis i les bonificacions que el títol ofereix. Aquests avantatges es relacionen amb determinats beneficis socials, fiscals, laborals i educatius; avantatges en l'àmbit de l'habitatge; i descomptes en determinats serveis quotidians que afecten l'economia domèstica, la compra de vehicles, el transport, l'oci i altres serveis oferts per algunes empreses privades.

A qui s'adreça?

S'adreça a les famílies que acreditin complir les condicions perquè se les consideri nombroses. És a dir, en l'àmbit general, aquelles famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no.

Addicionalment, hi ha altres casuístiques familiars que també es preveuen com a família nombrosa (es poden consultar a l'apartat “Què has de saber > Quins requisits s'han de complir”).

Qui l'ha de sol·licitar?

El tràmit el pot fer qualsevol de les persones majors d'edat que constitueixen la unitat familiar , la qual reuneix les condicions per ser família nombrosa.

Quins requisits has de complir?
Requisits que ha de complir el nucli familiar
 • Un o dos ascendents, amb 3 o més fills o filles, siguin comuns o no.
 • Persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills o filles, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, i sempre que estiguin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili.
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela o acolliment que convisquin amb la persona tutora o acollidora, però que no depenguin econòmicament d'ella.
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i de mare, més grans de 18 anys, o dos si un d'ells o d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
 • Dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d'ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar.
  • S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.
Requisits que han de complir els fills o filles
 • Tenir menys de 21 anys d'edat o tenir una discapacitat o una incapacitat per treballar, o bé tenir menys de 26 anys quan cursin estudis. No hi ha límit d'edat per als fills o filles amb discapacitat, sempre que convisquin amb la família.
 • Conviure amb la persona o persones progenitores, excepte en supòsits de separacions o divorcis.
 • Dependre econòmicament de la persona o persones progenitores.
Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments poden ajudar-te?
 • Les persones estrangeres nacionals d'altres països tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que les persones espanyoles sempre que totes les persones membres de la família que donin dret al títol resideixin legalment en territori espanyol.
 • En el cas de persones estrangeres no comunitàries, caldrà que el permís de residència de tots els membres de la família nombrosa estigui vigent, i la data de caducitat del títol en cap cas podrà excedir la data de l'esmentat permís.
 • Es reconeixen com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o que tinguin un fill o filla en comú.
 • En casos de ruptures o de famílies reconstituïdes, ningú no podrà ser computat en dues unitats familiars diferents al mateix temps.
 • A les famílies que alhora tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i com a família monoparental se'ls expedeix cadascun dels títols, que són compatibles. Tot i així, els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.
 • Per resoldre dubtes o incidències durant el procés de tramitació per internet, pots trucar al telèfon d'atenció de la Generalitat (012).
 • Recorda que no es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos que hi hagi fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat.
 • Tingues present que en cas de tramitar el títol de manera presencial, el document es gestiona i es lliura al mateix moment, sempre que aportis tota la documentació sol·licitada i compleixis els requisits.
Quins altres tràmits vinculats cal que coneguis?

Com has de fer el tràmit?

Telemàtic
Presencial

Quins passos has de seguir per sol·licitar el títol de família nombrosa?

1
2
Has d'obtenir el certificat digital

Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d'obtenir prèviament el certificat digital.

Per conèixer el tràmit vinculat a l'obtenció del certificat digital, accedeix a la fitxa corresponent on se'n descriu la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.

Següent
Emplena el formulari i recopila la documentació necessària

Has d'accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo seguint les indicacions, adjuntar els documents que s'hi sol·licitin i enviar-lo.

Quan la sol·licitud estigui registrada, es mostrarà una pàgina amb les dades del tràmit i el document d'acusament de recepció. Aquest document l'has d'imprimir o desar, ja que conté el registre d'entrada, l'identificador del tràmit i les taxes.

El formulari està disponible únicament en català i castellà.

No es podrà tramitar la sol·licitud per internet en els casos que hi hagi fills o filles més grans de 26 anys amb discapacitat.

En cas de formar part d'una unitat familiar amb casuístiques determinades no previstes prèviament, consulta a l'organisme responsable la documentació específica requerida.

Per dubtes o incidències durant la tramitació per internet, podeu trucar al 012.

Abans d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, has de consultar i tenir disponible en format electrònic la documentació que escaigui.

Documentació
Documentació general
 • Document identificatiu (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Document familiar (s'ha de lliurar un dels documents següents):
   • Llibre de família complet/s, o
   • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció (únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família), o
   • Resolució judicial de tutela
Documentació específica
 • Volant de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud 
 • Declaració certificada de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible o bé certificat d'imputació de rendes, en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills o filles més grans de 21 anys
  • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.
 • En cas de fills o filles més grans de 21 anys i fins a 26 anys:
  • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs.​
 • En el cas d'unions estables de parella amb fills o filles no comuns:
  • Volant de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial.
   • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.​
 • En cas de separació/divorci:
  • Còpia de la sentència de separació/divorci
  • Conveni de l'acord regulador de la guarda dels fill

 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.

 

Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea
 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Si no es disposa del document anterior, caldrà aportar el següent:
   • Fotocòpia compulsada del certificat justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers
   • Fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del país d'origen
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un país de fora de la Unió Europea (extracomunitàries)
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

Quins passos has de seguir per sol·licitar el títol de família nombrosa?

1
2
3
Emplena el formulari i recopila la documentació

Has de baixar-te el formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar-ne les dades i signar-lo.

El formulari està disponible únicament en català i castellà.

Si ho prefereixes, pots demanar i emplenar directament el formulari a la mateixa oficina en què lliuris la documentació.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Tota la documentació que cal lliurar ha de ser l'original i la fotocòpia, o bé la fotocòpia compulsada.

La fotocòpia compulsada és una còpia autèntica del document original que en certifica la validesa. Es pot sol·licitar a les oficines de registre o a través d'un notari de l'Estat espanyol, presentant el document original. Per a més informació, consulta l'apartat corresponent del web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (disponible en català i castellà)

Documentació general
 • Formulari de sol·licitud del títol de família nombrosa.
 • Document identificatiu (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • DNI, NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger) de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Document familiar (s'ha de lliurar un dels documents següents):
  • Resolució judicial de tutela
  • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció (únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família), o
  • Llibre de família complet/s, o
Documentació específica
 • Volant de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud
 • Declaració certificada de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible o bé certificat d'imputació de rendes, en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills o filles més grans de 21 anys
  • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació

 • En cas de fills o filles més grans de 21 anys i fins a 26 anys:
  • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs.
 • En el cas d'unions estables de parella amb fills o filles no comuns:
  • Volant de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial.
   • En cas que autoritzis el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aportis aquesta documentació.​
 • En cas de separació/divorci:
  • Còpia de la sentència de separació/divorci
  • Conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills
 • En cas de viduïtat:
  • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea
 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles més grans de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
  • Si no es disposa del document anterior, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del país d'origen.
Documentació addicional per a persones amb nacionalitat d'un país de fora de la Unió Europea (extracomunitàries)
 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.
Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

Per sol·licitar el títol presencialment, t'has d'adreçar a una de les següents oficines de la província de Barcelona, per presentar la sol·licitud i la documentació necessària:

 • Direcció General de Famílies
 • Oficines d'afers socials i famílies
 • Oficines d'atenció ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Oficines de registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya
 • Addicionalment, es pot presentar a qualsevol dels altres llocs que preveu la llei:
  • Als registres dels òrgans administratius.
  • A les oficines de correus (en la forma que s'estableixi per reglament).
  • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

En algunes d'aquestes oficines, pots demanar cita prèvia abans d'anar-hi. Per fer-ho, consulta el portal Cita prèvia  del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya

 

Següent
Rebràs el títol

Si presentes la sol·licitud presencialment en una de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el títol de família nombrosa se't lliura en el mateix moment, juntament amb la resolució estimatòria, sempre que:

 • Compleixis tots els requisits
 • Aportis tota la documentació necessària 

Quan aquestes condicions no es compleixen, o bé quan la sol·licitud es presenta per persones que es troben en casos específics, el document no es rep en el mateix moment.

En aquestes situacions, l'Administració té un termini de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud per dictar i notificar la resolució de concessió.

Informació important

Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.