El portal Barcelona Dades

Captura de pantalla de la pàgina Barcelona Dades

El passat 12 de febrer va entrar en funcionament el nou portal Barcelona Dades, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació en un context accelerat de datificació de la societat, i amb un fort protagonisme de les tècniques estadístiques enfocades a l’explotació de noves fonts i a l’ús del big data.

Barcelona Dades és una aposta per millorar l’accés i la comprensió de les dades de la ciutat mitjançant un important canvi tecnològic que afecta tant la generació com la divulgació. L’objectiu principal d’aquest nou web de l’Ajuntament de Barcelona és integrar les dades de la ciutat i difondre-les de manera puntual, eficaç i eficient, per generar un flux d’informacions d’alta qualitat sobre l’evolució recent i la situació actual de Barcelona des del punt de vista demogràfic, econòmic, social, cultural o polític.

El portal és hereu d’una llarga història en la producció i la difusió de dades: la ciutat de Barcelona va publicar el 1902 el primer anuari estadístic municipal d’Espanya, l’Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, i va ser pionera en la creació de la primera Oficina Municipal de Dades d’Espanya, el 2018. Entremig, al llarg d’aquests gairebé 120 anys, s’ha mantingut la missió de captar, emmagatzemar i difondre la informació relativa a la ciutat i a l’Administració municipal. 

Aquesta llarga història inclou la fusió del Departament d’Estadística amb diversos departaments especialitzats en l’anàlisi de dades, l’elaboració d’enquestes i estudis d’opinió, així com la gestió i integració de dades. La confluència d’aquests departaments es va materialitzar amb l’aprovació, el febrer del 2018, de la Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons. Aquesta parteix de la idea que les dades són una font de desenvolupament econòmic, de progrés social i de bona governança democràtica. La seva gestió responsable en tot el cicle de vida (planificació, obtenció, gestió, anàlisi, protecció, accés, preservació i reutilització) implica que siguin cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables. Això pressuposa establir una estratègia de governança, una arquitectura, uns processos i uns estàndards d’operativitat basats en les interfícies de programació d’aplicacions (API) i l’agrupació de les diverses informacions procedents de fonts diferents en un repositori comú.

Per tal d’acomplir aquesta mesura de govern, l’Ajuntament es va dotar d’una Oficina Municipal de Dades (OMD), adscrita a la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que integra en una mateixa estructura les unitats encarregades de la gestió, l’anàlisi i la difusió de les dades. És en aquest context que sorgeix la necessitat de modernitzar i integrar operativament la infraestructura de difusió de dades del consistori barceloní.

Una plataforma integradora de codi obert

La informació que facilita l’Ajuntament de Barcelona inclou dades de naturalesa i format diferents: indicadors, taules estadístiques, estudis d’opinió, enquestes, anàlisis sectorials, mapes, dades georeferenciades, documents i imatges dels arxius, entre d’altres. Aquestes informacions fins ara es publicaven en diverses plataformes, com el web del Departament d’Estadística i Difusió de Dades, el web Barcelona Economia, el portal Open Data BCN o el Registre d’enquestes i estudis d’opinió.

Ara, el nou portal Barcelona Dades actua com una plataforma integradora de codi obert, configurable i escalable. Entre les funcionalitats que té, destaca que proporciona una experiència accessible i d’ús fàcil: cerca, descarrega, incrusta o comparteix dades en múltiples formats. També permet la interacció tabular, gràfica i cartogràfica segons les preferències dels usuaris, i disposa de vídeos explicatius de l’operativitat, l’exportació i la connexió via API. És multicanal (accessible per internet, mitjançant tauletes i telèfons mòbils) i multiidioma (català, castellà i anglès). Disposa d’un apartat personal que cada usuari pot configurar a mida per explorar i utilitzar les dades segons les seves preferències.

Explicant la ciutat mitjançant les dades

La clau de volta d’aquest portal és Barcelona. O, dit d’una altra manera, la possibilitat d’explicar la ciutat mitjançant les dades. Al portal se’n poden trobar de molt desagregades (per exemple, tots els arbres de la ciutat geolocalitzats), o d’agregades en diferents nivells territorials (com la població empadronada per secció censal, àrea estadística bàsica, barri, districte o conjunt del municipi). També s’hi poden trobar, per exemple, l’evolució de la percepció de la ciutadania en els darrers trenta anys o l’anàlisi de la conjuntura econòmica; i tot això es pot consultar en format de dades, en documents d’anàlisi específics o en visualitzacions interactives. 

En paral·lel a aquestes informacions de trajectòria consolidada, el portal Barcelona Dades es desplega en un context d’avançada cap a una societat altament datificada. És aquí on el portal fa un pas endavant integrant noves fonts procedents de l’activitat quotidiana de les persones que viuen o treballen a la ciutat, o que la visiten, com són les dades de consum privat a partir de l’ús de les targetes de crèdit, o dels visitants a partir de les dades de telefonia mòbil.

La incorporació d’aquestes noves fonts implica una reformulació dels procediments de captura i integració de les dades, amb l’accent posat en l’automatització de processos i en la difusió de dades d’alta freqüència. S’utilitzen programari i processos fets a mida per agregar, normalitzar i emmagatzemar en una base de dades no relacional (tecnologia Solr en codi obert) que integra tota la informació, possibilita l’escalabilitat i permetrà aplicar-hi intel·ligència artificial, un dels reptes del futur més immediat.

Darrere d’aquest nou model de dades hi ha un altre element estratègic, potser poc visible, però determinant per tenir endreçada la informació: la governança de les dades, és a dir, un conjunt de procediments i polítiques orientats a controlar, mitjançant regles i estàndards, la gestió de les dades, incloent-hi l’assignació de rols i funcions diferents.

Esperem que aquest esforç per construir aquesta nova plataforma faciliti l’accés i la comprensió d’un sistema tan interconnectat i ric en dades com és Barcelona. 

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis