Els robots i els sistemes intel·ligents revolucionen la medicina

La intel·ligència artificial (IA) està revolucionant la medicina i l’atenció sanitària. Ja hi ha desenvolupaments que poden identificar amb més precisió els tumors que els experts humans. Una intervenció complexa com la implantació d’una vàlvula aòrtica difícilment pot entendre’s avui sense els sistemes robòtics que donen suport als clínics. I gràcies a les dades i els algoritmes, s’està obrint el camí cap a una medicina personalitzada.

La IA ha donat suport, des del principi, a la medicina i a l’atenció sanitària. L’any 1972 ja existia una eina intel·ligent que permetia identificar els bacteris que causaven una infecció a la sang[1]. Aquestes primeres eines s’anomenaven sistemes experts, perquè pretenien replicar el coneixement d’un expert humà en un camp d’aplicació —la medicina, en aquest cas—, amb la finalitat de fer accessible aquesta expertesa a un ampli col·lectiu, per exemple, hospitals amb manca d’un cert tipus d’especialistes. Ara bé, la pràctica clínica de la medicina consisteix en l’ús de la millor evidència científica disponible, normalment mitjançant assajos clínics, els resultats dels quals es publiquen en articles científics. És el que es coneix com la medicina basada en l’evidència. En aquest sentit, el coneixement d’un sistema necessita ser revisat de manera continuada, i els sistemes que donen suport a la presa de decisions —coneguts actualment com a sistemes clínics d’ajut a la presa de decisions— han esdevingut més complexos.

De fet, l’entorn clínic ha canviat molt des dels primers sistemes experts, i actualment els mètodes d’informació clínica recullen moltes dades sanitàries dels pacients (els coneguts com a health care records), així com informació genètica i d’altra d’obtinguda a través de nous dispositius, incloent-hi els sensors portables (wearables)[2]. La disponibilitat de les dades ha permès que aquesta evidència mèdica no només es tingui mitjançant assajos clínics prospectius, que impliquen fer proves sobre persones físiques, sinó que es puguin provar hipòtesis amb assajos retrospectius, amb informació emmagatzemada als nostres sistemes de salut. Així mateix, sobre les dades dels registres sanitaris s’apliquen mètodes d’aprenentatge automàtic que permeten identificar, per exemple, quines persones estan subjectes a un risc cardiovascular important. Amb aquesta informació, els clínics poden recomanar actuacions per prevenir un possible deteriorament de la salut.

A més, les dades genètiques ens acosten al que coneixem com a medicina de precisió, que permet dissenyar fàrmacs específics per a persones amb condicions especials de salut, d’acord amb la seva genètica. De fet, la generació de noves proteïnes que permetin la síntesi de fàrmacs nous és una de les puntes de llança de l’ús de la IA, on s’utilitzen principalment tècniques anomenades d’aprenentatge profund (deep learning)[3].

Pel que fa als nous dispositius, avui en dia disposem de sistemes de monitoratge complexos, d’imatge mèdica, de robòtica assistida… Si ens imaginem una UCI, veurem pacients connectats a molts aparells que els monitoren les constants vitals. Tota aquesta quantitat d’informació és difícil de controlar per la persona que està a càrrec del pacient, a la qual ajuden els sistemes d’IA, activant alertes si es reconeixen situacions de risc. Aquests sistemes de monitoratge estan desenvolupats a partir de dades històriques de pacients que han passat per situacions semblants, alguns dels quals s'han recuperat i d'altres, lamentablement, no. Per exemple, hi ha sistemes que permeten detectar ràpidament la septicèmia, un procés infecciós greu que pot conduir amb rapidesa a la mort[4].

Pel que fa als wearables, s’estan obrint noves vies d’obtenció de dades objectives per monitorar les persones amb malalties cròniques. Pensem, per exemple, en els pacients diabètics. Si no té cap dispositiu, la persona diabètica ha de comunicar al seu metge les dades sobre el nivell de sucre a la sang mitjançant diaris que anota manualment. Ara bé, si disposa d’un glucòmetre, un petit sensor que ho mesura contínuament, aquesta informació és molt més objectiva i precisa. Evidentment, tota la informació del sensor representa una gran quantitat de dades a visualitzar pel metge quan visita la persona a la consulta. Aquí és on la IA ajuda a identificar quins episodis crítics ha tingut el pacient i suggereix recomanacions perquè no es repeteixin. Es redueix, així, el temps que el metge necessita per processar la informació, temps que pot dedicar a atendre el pacient[5].

Personalitzar els tractaments

L’ús de dades ha permès, en general, aplicar algoritmes d’IA per aconseguir una medicina personalitzada i per fer recomanacions particulars. Però els dispositius no només estan presents en la cura de les persones; la medicina fa temps que ha passat del paradigma de la “malaltia” al paradigma de la “salut”, i els professionals se centren a donar-nos recomanacions per mantenir la qualitat de vida, el que es coneix com a medicina preventiva. En aquest context, els wearables, com ara els rellotges intel·ligents, ens ajuden a fer un seguiment del nostre exercici diari, per exemple. També disposem d’un conjunt d’aplicacions al mòbil que ens permeten seguir hàbits saludables i utilitzen la IA per fer-nos suggeriments segons la nostra evolució; d’entre totes, però, cal tenir en compte les que estan certificades pels organismes competents.

La IA també ha permès la participació activa de les persones en el seu procés de salut. Sense la IA, la medicina participativa es limita a informar el pacient sobre la malaltia que té; fins i tot hi ha jocs educatius que l’ajuden a entendre què li passa. Però la IA permet anar més enllà: un exemple d’això és el desenvolupament de robots que eduquen els nens petits amb diabetis[6]. Amb l’eina TDApp, els pacients que pateixen TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat) o les persones que en tenen cura poden expressar les seves preferències respecte dels efectes adversos que no voldrien patir. A partir d’aquesta informació i de les dades clíniques de la persona, l’aplicació TDApp proposa una llista de tractaments possibles, d’acord amb l’evidència mèdica més actual. Si un pacient adolescent, per exemple, no vol engreixar-se a conseqüència del tractament, el sistema pot considerar fàrmacs alternatius. El psiquiatre és qui pren la decisió final, però, entre fàrmacs amb eficàcia similar, s’inclinarà per triar-ne un que satisfaci les preferències del pacient, amb l’objectiu d’assegurar l’adherència al tractament.

Un dels camps on la IA està revolucionant més la medicina i l’atenció sanitària és el de la predicció (diagnosi). En particular, s’ha avançat molt en sistemes de tractament d’imatges mèdiques utilitzant mètodes d’aprenentatge profund per identificar, per exemple, possibles tumors. Recentment, la IA ha demostrat que pot identificar amb més precisió els tumors que els experts humans[7].

Les 4P de la medicina
La IA, doncs, està present en les 4P de la medicina: personalització, prevenció, participació i predicció[8]. Hi ha moltes aplicacions disponibles, en tots els àmbits. D’acord amb l’Observatori d’IA en Salut a Catalunya[9], el 47,68% dels algoritmes desenvolupats i registrats estan destinats a l’atenció hospitalària; el 23,24%, a l’atenció primària, i, en molta menor mesura, el 8,61%, a les malalties mentals, i el 7,28%, a l’àmbit sociosanitari. De fet, un dels reptes actuals de la medicina és la salut mental, i aquí la IA pot aportar noves eines relacionades amb la detecció de l’estat emocional a partir de dades psicofisiològiques recollides per sensors (per exemple, mesurant l’estrès a través de dades cardiovasculars i sudoració de la pell), que poden ser l’antesala de malalties neurològiques més greus com, per exemple, l’alzheimer.

Il·lustracio © Romualdo Faura Il·lustració. © Romualdo Faura

Cal remarcar que només el 17% dels algoritmes estan destinats a una millora de la gestió, mentre que el 60,53% es dediquen a la pràctica clínica i la cirurgia. En aquest darrer àmbit, destaca el paper important de la robòtica. Robots com el Da Vinci o Bitrack[10] estan suportats per sistemes d’imatge mèdica que mostren al clínic la informació més rellevant en cada pas. Una intervenció complexa com la implantació d’una vàlvula aòrtica (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) difícilment podria entendre’s avui en dia sense l’ajuda de sistemes d’IA que donen suport als clínics en tot moment[11].

Tots aquests sistemes estan promoguts també per una realitat: tenim una població molt envellida. La medicina ha de donar respostes a persones que arriben a una edat avançada amb malalties cròniques (com les respiratòries o la hipertensió), amb comorbiditats (pateixen més d’una malaltia) i amb uns recursos sanitaris limitats per atendre-les. Tanmateix, a causa dels avenços en medicina, hi ha moltes persones que arriben a edats avançades amb un estat de salut que els permet viure amb autonomia a casa seva. En aquest context, apareixen les cases smart, dotades de sensors que permeten monitorar la vida d’una persona i detectar si, eventualment, cau a terra o no es lleva[12]. La robòtica acompanya també aquestes persones grans proporcionant-los cuidadors que en tinguin cura en l’àmbit de les tasques rutinàries i deixant que l’espai de lleure sigui el que comparteixin amb els familiars, que, gràcies a aquesta ajuda, no estaran esgotats. Podem recordar aquí la pel·lícula Un amic per a en Frank, que il·lustra aquest futur que tenim al davant.

Les oportunitats per tenir cura de la gent gran són molt enginyoses. Per exemple, l’empresa Sound Intelligence ha desenvolupat un programari per monitorar els sorolls en un geriàtric: si la seqüència observada correspon a un comportament normal (com la d’un moviment de llit, seguit d’un soroll d’una porta que s’obre, d’aigua que cau, d’una porta que es tanca i d’un altre moviment de llit), el sistema no molesta el possible cuidador; però si la seqüència de sons és anormal (un moviment de llit i un cop fort), es dispara una alarma[13]. I el sistema ha de funcionar en un dia de tempesta!

Per concloure, podem dir que un dels activadors de la IA en medicina i atenció sanitària és la disponibilitat de les dades. Ara bé, hi ha reptes importants. En primer lloc, pel que fa a la qualitat de les dades, la presència de biaix i la privacitat. La IA generativa —un dels representants més populars de la qual és ChatGPT— pot obrir les portes a l’obtenció de nous medicaments i, eventualment, generar noves hipòtesis i tractaments, però presenta reptes importants respecte al corpus de dades sobre les quals es generen els resultats, que poden induir a biaixos significatius[14]. En segon lloc, en referència a la transparència dels sistemes: les solucions aportades pels algorismes d’IA han de ser explicables per merèixer la confiança dels professionals. Tenim un camí al davant que cal abordar també a nivell legislatiu, amb les normatives d'ús corresponents.

Quedem-nos, però, amb les oportunitats. I el millor exemple és el que es va publicar l’any 2022 sobre la recerca de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (Suïssa), que demostra com una persona paraplègica, postrada en una cadira de rodes, pot tornar a caminar gràcies a uns implants controlats per IA[15].

[1]Shortliffe, E. H. “A rule-based computer program for advising physicians regarding antimicrobial therapy selection”. ACM National Conference. 1974. http://ow.ly/KUFh50OnBSz

[2]Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O. i Topol, E. J. “AI in health and medicine”. Nature Medicine. 2022. http://ow.ly/Tgbi50OnBTU

[3]Ferruz, N., i Höcker, B. “Controllable protein design with language models”. Nature Machine Intelligence, 4, 521-532. 2022. http://ow.ly/XXuL50OnBUy

[4]Goh, K. H., Wang, L., Yeow, A. Y. K., Poh, H., Li, K., Yeow, J. J. L. i Tan, G. Y. H. “Artificial intelligence in sepsis early prediction and diagnosis using unstructured data in healthcare”. Nature Communications 2021, 12 (1), 1-10. 2021. http://ow.ly/oURa50OnBVn

[5]Torrent-Fontbona, F. i López, B. “Personalized Adaptive CBR Bolus Recommender System for Type 1 Diabetes”. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics23(1), 387-394. 2019. http://ow.ly/ALPK50OnBXb

[6]Sánchez, E. “Un robot que ayuda a los niños con diabetes”. Euronews. 2017. http://ow.ly/iaOv50OqOVy

[7]“AI ‘outperforms’ doctors diagnosing breast cancer”. BBC News. 2020. http://ow.ly/KjAg50OnBZ9

[8]Flores, M., Glusman, G., Brogaard, K., Price, N. D. i Hood, L. “P4 medicine: how systems medicine will transform the healthcare sector and society”. Personalized Medicine, 10(6), 565. 2013. http://ow.ly/Rrwx50OnC0f

[9] “Identificació d’algorismes d’IA”. Observatori IA en salut. http://ow.ly/gKUg50OnC1J

[10]RobSurgical. Bitrack System. https://www.robsurgical.com/es/

[11]El-Fakdi, A., Gamero, F., Meléndez, J., Auffret, V. i Haigron, P. “A framework for a workflow-based CBR for interventional Clinical Decision Support Systems and its application to TAVI”. Expert Systems with Applications. 2014. http://ow.ly/Vj0750OnC2R

[12] Zoë, C. “The future of elder care is here – and it’s artificial intelligence”. The Guardian. 2021. http://ow.ly/X5fN50OnC4r

[13]Audio analytics for professionals. https://www.soundintel.com/

[14]Zhavoronkov, A. “Caution with AI-generated content in biomedicine”. Nature Medicine. 2023. http://ow.ly/SKy050OqPa1

[15] Barraud, E. “New implant offers promise for the paralyzed”. EPFL, 2022. http://ow.ly/OEbe50OqPh7

 

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis