Noves cultures del treball: entre l’emprenedoria i la precarietat

Il·lustració ©Patrícia Cornellana

El segle XXI ha comportat canvis en la manera d’exercir i entendre la feina. Els nous treballadors i treballadores donen més prioritat a l’autonomia i l’autorealització que a l’estabilitat i la protecció social. Així, creix la idea del paradigma emprenedor com a arquetip del bon treballador, juntament amb les feines emergents vinculades a la tecnologia i una nova pluriocupació que persegueix equilibrar la vocació i la sostenibilitat econòmica.

La feina està canviant, i també el valor i el sentit que se li atribueixen. En poc més de tres dècades, molts dels trets que definien el que es considerava una bona feina —estabilitat, seguretat, drets i protecció social— s’han convertit, per a molts treballadors i treballadores, en relíquies del passat. “Sincerament, estable, no crec que sigui res. Crec que aquesta mentalitat és molt dels vuitanta, i aquí hi ha una bretxa de pensament molt gran entre, per exemple, el que pensen els meus pares i el que pensa la generació mil·lennista. Perquè el treball ha canviat moltíssim, com també la manera d’executar-lo, i de veure’l. Per tant, “l’expressió ‘ja tens la vida solucionada’, això ja no existeix. No, no és així, és igual que tinguis una supernòmina en una empresa, això pot ser avui i demà no”. Aquesta reflexió de l’Alicia, una dona de 31 anys entrevistada per a una de les meves investigacions més recents, expressa bé aquesta tendència. En el món laboral on ella se situa, la inseguretat, la inestabilitat i la intermitència són situacions considerades normals.

La “nova normalitat” del mercat laboral

En conjunt, als mercats laborals de la majoria de les economies desenvolupades, encara predomina l’ocupació considerada estàndard o convencional, és a dir, indefinida, a temps complet, regulada per la legislació laboral i la negociació col·lectiva i vinculada a drets de protecció social. Les formes d’ocupació atípiques i precàries encara estan molt lluny de ser majoritàries. Tot i això, cada vegada són més diverses i afecten més treballadors i treballadores.1 Algunes, com ara la contractació temporal, l’ocupació a temps parcial involuntari, la subcontractació o els contractes de zero hores,2 es produeixen en el mateix treball assalariat. D’altres, com treballar per projectes, el gig work3 o el treball autònom dependent, n’operen al marge. Però totes comparteixen un cert grau de vulnerabilitat, la probabilitat de patir desocupació intermitent, ingressos baixos o variables, i un accés restringit a la protecció social.

Així mateix, comencen a ser freqüents les trajectòries laborals caracteritzades per anar i venir entre diverses situacions d’ocupació, atípiques o no, o per combinar situacions diferents en un mateix moment. En general, les fronteres entre les diverses modalitats de treball són cada cop més borroses; de vegades, és difícil dilucidar amb seguretat si una feina reuneix les condicions per ser considerada convencional o ha de ser classificada com a atípica o precària. I aquesta indefinició s’accentua amb els canvis tecnològics impulsats per la digitalització, que faciliten la flexibilitat en l’organització del treball en temps i ubicacions, i propicien l’aparició de noves formes de treball i noves ocupacions.

Nòmades digitals, clickworkers, riders, influencers o youtubers són alguns exemples de modalitats d’exercici de l’activitat laboral i d’ocupacions emergents vinculades al desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Tot i la seva varietat aparent, tots ells treballen a través de plataformes digitals (Glovo, UberEats, YouTube o Instagram, entre altres). El nombre de treballadors i treballadores de plataformes encara és relativament petit, però s’està incrementant molt ràpidament i es preveu que aquest creixement s’accentuï en el futur. Les plataformes generen oportunitats laborals, generalment de qualitat escassa, inestables i incertes, per als sectors més vulnerables del mercat laboral. Són nombrosos els estudis que mostren que estan contribuint a soscavar la relació laboral estàndard i a promoure’n la mercantilització.

A la recerca de la passió i l’autonomia

Aquesta flexibilització, diversificació i hibridació creixent de les formes de treball va acompanyada de canvis en els imaginaris i les representacions socials associats al treball. La idea, cada cop més estesa, que les trajectòries laborals convencionals —estables i predictibles— pertanyen al passat, unida a processos més globals com el de la individualització o l’hegemonia ideològica del neoliberalisme, ha afavorit l’emergència i l’extensió del que Stephanie Taylor4 ha anomenat una “nova mística” relacionada amb el treball. Es tracta del que es podria considerar una nova manera d’entendre la feina segons la qual aquesta ja no només es considera una font d’ingressos i d’estabilitat econòmica, sinó que, a més, abans que res, s’espera que proporcioni realització personal, que tingui un sentit i un propòsit. Aquests treballadors i treballadores accepten la incertesa laboral i els ingressos insuficients a canvi d’autonomia, de flexibilitat i de la possibilitat de desenvolupar les inquietuds o la creativitat.

Les afirmacions següents, que apareixen cada vegada més sovint en les entrevistes a treballadors i treballadores, exemplifiquen aquesta transformació de les cultures del treball: “Jo sempre he prioritzat fer coses que m’agradin en cada moment, abans que posar-me a fer una feina que potser em podia donar més diners o més estabilitat”; “És que és una decisió vital, és que, si el meu pensament estigués més a prop de la seguretat, jo probablement estaria fent carrera acadèmica, però jo vull fer el que m’agrada”; “Faig el que m’agrada com a artista independent precari, amb tots els riscos que això comporta”; “Tinc la llibertat de poder triar en què treballo i en què no, i això m’encanta perquè, a més, soc força creativa i m’agrada inventar-me coses… No m’agrada complir normes estrictes d’una empresa que em digui ‘has de fer això i allò’”. La satisfacció de fer un projecte personal o una vocació, o el fet de no tenir caps —“ser el seu propi cap”—, semblen compensar les condicions de precarietat amb què, sovint, desenvolupen la seva feina.

Un exponent clar de l’extensió d’aquestes noves maneres d’entendre el treball és el sorgiment d’un nou tipus de pluriocupació. En comparació amb els pluriocupats de finals del segle XX, la principal motivació dels quals era la necessitat econòmica, els del segle XXI tenen un altre perfil. La pluriocupació ja no és exclusivament una estratègia de supervivència econòmica; és, sobretot, una via per equilibrar l’autorealització a la feina amb la sostenibilitat econòmica. Els nous pluriocupats combinen una primera feina amb la qual paguen les factures i aconsegueixen tenir unes condicions de vida adequades amb una altra que, encara que els proporciona ingressos insuficients, els permet desenvolupar la seva creativitat, les seves inquietuds artístiques o una activitat vocacional. Així, la motivació principal d’aquests nous pluriocupats no és obtenir ingressos addicionals per poder viure; busquen, sobretot, enriquir la seva experiència laboral.

La producció de noves identitats laborals

Algunes investigacions suggereixen que aquest procés de transformació cultural es podria considerar com una reacció davant de la flexibilitat, la inseguretat i la precarietat de les feines actuals i, més específicament, com una mena d’estratègia de supervivència en les circumstàncies actuals del mercat laboral. De fet, aquesta representació del treball s’assembla molt a la que tradicionalment ha caracteritzat les carreres artístiques. És molt plausible que l’extensió a tot el mercat laboral de la precarietat pròpia de les persones que treballen a les indústries culturals i creatives hagi convertit les pràctiques i les representacions del treball dels i les artistes en un model cultural per als treballadors i treballadores d’altres sectors.

Una altra explicació, que no exclou l’anterior, apunta a la difusió cultural del paradigma emprenedor que s’ha dut a terme els darrers anys, no només com a referent d’un nou model laboral, sinó també com a arquetip del bon treballador. Des d’aquesta perspectiva, es considera que aquesta difusió, que té un alt contingut polític, ha tingut com un dels principals objectius la producció d’identitats laborals ajustades a les regles del joc del nou model productiu. Així, la narrativa de l’emprenedoria ressalta les capacitats individuals i l’esforç personal com a vies per a l’èxit, i promou l’autonomia, la responsabilitat individual sobre qualsevol triomf o fracàs professional, i la representació de la inseguretat com a oportunitat en lloc de risc; en conseqüència, l’autoresponsabilització davant de la vulnerabilitat al mercat laboral. Es tracta d’un discurs que ha calat fortament per la seva intensa difusió a través de diverses vies, entre les quals destaquen els mitjans de comunicació; les polítiques d’ocupació promogudes, entre altres, per les institucions europees, i el sistema educatiu que, en tots els nivells, considera l’emprenedoria com una competència clau.

Aquest escenari constitueix un desafiament per a les formes tradicionals de representació col·lectiva i de defensa dels drets socials. Aquests treballadors i treballadores fragmentats pel mercat i “empresaritzats” se situen ideològicament molt lluny dels sindicats i de qualsevol institució tradicional de representació col·lectiva. Les identitats individualitzades i la concepció del treball com a espai d’autorealització tendeixen a despolititzar-los i a distanciar-los de qualsevol percepció d’injustícia laboral. Alicia, les reflexions de la qual obren aquest article, ho expressa molt clarament: “És que em posaré una mica hater, però la gent que es queixa tot el dia jo no la puc suportar. És que és molt fàcil dir: ‘No, és que les condicions…’ Ostres, doncs busca’t la manera d’entrar en una altra feina, o de crear les teves pròpies idees de negoci o del que sigui. Jo, sincerament, no entraria en una feina per ficar-me en un sindicat”. Tanmateix, l’experiència demostra que, per contrarestar la inseguretat, la inestabilitat i les bretxes en la protecció social que caracteritzen la situació laboral d’aquests treballadors i treballadores, el més efectiu és organitzar-se col·lectivament. Caldria explorar formes d’organització col·lectiva que siguin capaces de conjugar el que és nou i el que és antic i, així, actuar de manera eficaç en aquest terreny tan complex.

[1] Per aprofundir en aquesta qüestió, es pot consultar el número monogràfic de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales titulat “Nuevos trabajos y nuevas identidades”, publicat recentment.

[2] Al contracte de zero hores, l’ocupador no està obligat a proporcionar un nombre mínim d’hores de treball i el treballador no està obligat a acceptar qualsevol feina que li ofereixin.

[3] El gig work, gig economy o microtreball és una forma de treball que opera mitjançant aplicacions en línia que faciliten diferents empreses. El treball està disponible a internet, però es duu a terme fora de la xarxa, de manera física.

[4] Taylor, S. “A new mystique? Working for yourself in the neoliberal economy”. The Sociological Review, 63(1), 174-187. 2015.

Publicació recomanada

  • Contingent Workers’ Voice in Southern Europe Sofía Pérez de Guzmán, Marcela Iglesias-Onofrio i Ivana Pais (ed.) Edward Elgar Publishing, 2023

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis