Reflections on the School of Philosophy at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

This series of discussions on the genealogy of thought explores the persistence of certain questions in philosophy, both about the task of thought and its history and about politics, art, shared or dissident moralities which constitute us as subjects in specific political or cultural communities. The series seeks to update the dialogue which gave rise to the School of Philosophy in the city of Barcelona in the 1976-1977 academic year.

What remains of that ‘historic’ School of Philosophy, besides a memory which needs reconstructing and some of the first courses published? And what can remain of our present, brought into play and put to the test with that past from forty years ago, when everything seemed possible and, like in the poet’s republic, everything was to be done? Understanding that past as a form of future is also one of the goals of this cycle. Another more latent yet real goal is to remember the three members of the School who have passed away: Jordi Maragall, Pep Subirós and Eugenio Trías, along with the figure who inspired many of them, Josep Maria Calsamiglia.

See the full programme of seminars here.

Translator of google :

Schedule


Genealogies de pensament es planteja com un seguit de converses que busquen posar en joc la persistència de determinades preguntes en la filosofia, tant pel que fa a la pròpia tasca del pensament i la seva història, com pel que fa a la política, l´art o les moralitats compartides o dissentides que ens constitueixen com a subjectes en comunitats polítiques i culturals molt concretes. El cicle també vol actualitzar mitjançant el diàleg què fou i què va motivar l´arrencada del Col·legi de Filosofia a la ciutat de Barcelona el curs 1976-77.

Els seus membres fundadors –Antoni Vicens, Xavier Rubert de Ventós, Eugenio Trías i Jordi Llovet–, més els altres que s´hi van anar incorporant al llarg dels deu anys següents, articulen aquests diàlegs amb pensadors i pensadores d´una altra generació, sense que calgui pressuposar –ni en algun cas excloure– cap relació ni de mestratge ni de llegat assumit. Però el tall dels quaranta anys transcorreguts convida a reflexionar sobre com es pensava llavors, sobre com continuem pensant avui, i també sobre les coses perdudes i guanyades –a banda de les joventuts i les experiències–.

Què queda d´aquell «històric» Col·legi de Filosofia, a banda d´una memòria que cal reconstruir i uns primers cursos publicats? I què pot quedar del nostre present posat en joc i a prova amb aquell passat de quaranta anys enrere, quan tot semblava possible i –com en aquella república del poeta– tot estava per fer? Entendre aquell passat com una forma de futur és també un dels propòsits d´aquest cicle. Un altre, latent i tanmateix viu, és recordar els tres membres del Col·legi ja traspassats: Jordi Maragall, Pep Subirós i Eugenio Trías, juntament amb la figura, inspiradora per a molts d´ells, de Josep Maria Calsamiglia.



18.09.19
Els orígens i la història del Col·legi de Filosofia. Antoni Vicens Xavier, Rubert de Ventós, Josep Ramoneda, Jaume Casals

25.09.19
Dir el món –transformar el món? Josep Ramoneda, Ester Jordana

02.10.19
Què ens designa i què ens fa de designi? Xavier Rubert de Ventós

09.10.19
Quin poder patim i quin poder tenim? Miguel Morey, Laura Llevadot

16.10.19
Què desitgem realment? Antoni Vicens, Sonia Arribas

23.10.19
De què serveix la història de la filosofia? Pere Lluís Font, Jesús Hernández Reynés

30.10.19
En què pensem (encara) quan parlem d´«estètica»? Gerard Vilar, Pol Capdevila

06.11.19
Quin és el subjecte de l´art? Antoni Marí, Lúa Coderch

13.11.19
Què pot la filosofia? Jaume Casals, Daniel Gamper
Participants: Xavier Rubert de Ventós, Josep Ramoneda, Jaume Casals, Ester Jordana, Miguel Morey, Sonia Arribas, Gerard Vilar, Antoni Marí, Lúa Coderch, Daniel Gamper

Directors/es: Jordi Ibáñez

Error with Plànol BCN
Plànol BCN could not be loaded due to wrong api settings.

Institut d'Humanitats

Address:
Montalegre, 5
District:
Ciutat Vella
Area:
El Raval
Post Code:
08001
City:
Barcelona

The newsletter

Subscribe to our newsletter to keep up to date with Barcelona Metròpolis' new developments