El pla concreta un total de 60 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més sostenible, segura i saludable, i es fixa l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, amb transport públic o amb bicicleta. La proposta posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment, el 14 de desembre, el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024. A partir d’ara s’obre un període d’exposició pública durant el qual es podran presentar les al·legacions corresponents.

Posteriorment, el nou PMU s’haurà de portar al Plenari del Consell Municipal per a l’aprovació definitiva. El document que s’ha portat a votació s’ha debatut amb les associacions que integren el Pacte per la Mobilitat i altres entitats de la ciutat.

El PMU 2024 es marca quatre reptes principals que ofereixen respostes en l’àmbit de les necessitats de mobilitat de les persones i les mercaderies: garantir el dret a la mobilitat, vetllar per la salut i la seguretat de les persones, contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire.

La proposta actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent. I proposa arribar al repartiment modal següent el 2024:

 • Desplaçaments a peu: passar del 34,35% al 35,27% (+7,5% de quota modal).
 • Desplaçaments en transport públic: passar del 37,33% al 41,25% (+15,7% de quota modal).
 • Desplaçaments en bicicleta: passar del 2,28% al 5% (+129,4% de quota modal).
 • Desplaçaments en vehicle privat: passar del 26,04% al 18,48% (-25,6% quota modal).

Amb aquest nou repartiment modal, un 81,52% dels desplaçaments es farien a peu, amb transport públic o amb bicicleta, i s’assoliria així la xifra més alta d’etapes realitzades amb mitjans sostenibles.

Per aconseguir-ho, es concreten un total de 60 línies d’actuació, amb més de 300 mesures específiques per dur a terme en els propers anys, que bàsicament se centren en:

 • Afavorir els desplaçaments amb mitjans sostenibles.
 • Reduir els desplaçaments ineficients o contaminants.
 • Regular i millorar l’eficiència de la mobilitat essencial.

El PMU posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

Atesa l’excepcionalitat que s’està vivint amb la covid-19, l’Ajuntament de Barcelona farà una revisió d’aquí a un any de la situació de la mobilitat a la ciutat per tal d’avaluar si cal ajustar les mesures.

Consulteu el document complet.

Accions destacades

 • Eliminar progressivament aparcaments de motos i carrils bici a la vorera.
 • Afegir 32 quilòmetres de carrers per a vianants.
 • Millorar la vigilància i el control de la disciplina a les voreres.
 • Instal·lar ascensors i escales mecàniques accessibles a l’espai públic.
 • Eliminar tots els obstacles als espais destinats a vianants (pals, armaris, etc.)
 • Restringir i reduir la mobilitat rodada als entorns dels centres escolars, sobretot en els horaris d’entrada i sortida a l'escola.
 • Millorar l’eficiència de la xarxa de bus, racionalitzant els recursos sobre la base de la demanda de cada línia i revisant-ne els trajectes.
 • Analitzar la xarxa de cap de setmana per donar un millor servei al client sobre la base dels seus desplaçaments.
 • Afegir 67 quilòmetres de carril bus.
 • Elaborar una proposta d’ordenació d’autobusos supramunicipals i de creació d’estacions d’autobusos:
 • Impulsar el park-and-ride amb connexió al transport públic en origen.
 • Analitzar la transformació de les línies de bus de barri a bus a demanda.
 • Completar línies senceres amb busos de zero emissions.
 • Implantar el pla de millora de l’oferta de metro millorant-ne la freqüència de pas.
 • Prioritzar i impulsar actuacions crítiques del pla de rodalies.
 • Desenvolupar una aplicació pública del taxi.
 • Estudiar el sistema de microparades de forma generalitzada.
 • Incrementar la xarxa actual de carrils bici un 40%.
 • Incloure un carril de màxim 30 km/h als carrers de tres o més carrils de circulació, per fomentar la compatibilitat amb la bicicleta.
 • Estudiar l’ampliació del nombre de bicicletes elèctriques del Bicing en funció de la demanda.
 • Desenvolupar el pla estratègic d’aparcament segur de bicicletes a la ciutat.
 • Estudiar la modulació del temps d’estacionament a l’àrea DUM en funció del tipus d’activitat de distribució que es realitzi. 
 • Impulsar la implantació de microplataformes logístiques de distribució d’última milla, com a mínim una a cada districte de la ciutat.
 • Promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silenciosos.
 • Potenciar el sistema de consignes o click & collect (alternatives per reduir els lliuraments a domicili).
 • Estudiar i promoure mesures tarifàries i/o fiscals per reduir l’impacte ambiental de la DUM (“taxa d’última milla”, “taxa e-commerce”). 
 • Analitzar la sinistralitat en l’àmbit DUM i promoure mesures per minimitzar-la.
 • Intensificar les actuacions sobre les zones de concentració i punts de risc de sinistres.
 • Implantar la velocitat de 30 km/h a tota la ciutat (excepte a les vies de connectivitat). 
 • Fomentar i prioritzar l’ús de vehicles més sostenibles i menys sorollosos, preferentment elèctrics i alternativament GLP o GNC.
 • Assolir un 80% de la flota municipal elèctrica el 2024.
 • Incrementar els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (60 punts de recàrrega ràpida).
 • Desenvolupar i implementar l’Estratègia d’aparcament de la ciutat.
 • Estendre la regulació de l’AREA a tota la ciutat fins a assolir el 90% de les places regulades a la calçada.
 • Potenciar una xarxa d’aparcaments amb serveis a la mobilitat més diversificats (bicicletes, motos, DUM, vehicle elèctric i vehicle compartit).
 • Estendre els serveis de vehicles compartits a l’àmbit metropolità (turismes, motos i bicicletes), amb l’ampliació de llicències respectiva.
 • Implementar la incorporació de sistemes automàtics de control de la indisciplina viària (radar, radar pedagògic, radars de tram, sistemes de foto en vermell, càmeres, etc.).
 • Introduir la videodenúncia als busos per tal d’identificar i multar els vehicles que facin infraccions a les parades i als carrils bus.
81,5%

El PMU 2024 proposa un nou repartiment modal en què més del 80% dels desplaçaments es faran a peu, amb transport públic o amb bicicleta.