Comencen les obres d’urbanització i perllongament del carrer Parcerisa, situat al perímetre de Can Batlló, al barri de la Bordeta

12/01/2015 - 10:08

Els treballs s’allargaran fins a l’agost de 2015 i formen part del conjunt d’actuacions d’urbanització que es porten a terme a tot el recinte fabril de Can Batlló amb l’objectiu d’integrar-lo al barri com a nou espai urbà

Han començat les obres d’urbanització al carrer Parcerisa, un dels carrers de l’entorn de Can Batlló que serà perllongat i remodelat per integrar-se millor a la nova urbanització del recinte.

L’obra preveu urbanitzar el carrer Parcerisa des del Carrer Constitució fins a la Gran Via. Al tram fins al carrer de Quetzal, s’arranjarà la vorera est, canviant els panots i col·locant una nova vorada granítica.  El tram des del carrer Quetzal fins la Gran Via s’ha d’obrir de nou, aprofitant el traçat del Camí de la Cadena. Per tant, aquest tram esdevé una prolongació del carrer i s’hi executarà una urbanització complerta.  La vorera del costat Besòs serà variable de 3m a 5m i la del costat Llobregat s’ajustarà a les edificacions existents. El vial serà d’un únic carril de circulació i una zona d’aparcament. S’instal·laran les xarxes de serveis, infraestructures i es col·locarà arbrat i mobiliari urbà.

La urbanització del carrer Parcerisa, que inicia ara una primera fase d’intervenció, comporta algunes afectacions en els transports públics. La parada de la línia 115 de bus situada al carrer Parcerisa, al quedar dins de l’àmbit de l’obra s’ha de traslladar. En un primer període de les obres, estarà situada al tram de vorera del carrer Parcerisa uns metres més amunt, en un tram que no queda afectat, durant els primers dies. Més endavant, quan l’obra afecti la cruïlla amb el carrer Quetzal, el bus 115 modificarà el seu recorregut, i continuarà recte per la Rambla Badal, tot girant per Constitució enlloc de girar per Quetzal i pujar per Parcerisa. En aquest cas, aquesta parada es traslladarà a la Rambla Badal, entre Quetzal i plaça Cerdà, aprofitant la parada de bus existent d’altres línies.

Pel que fa al trànsit de vehicles privats, es faran talls de carrils per desenvolupar les obres, però el trànsit no quedarà tallat completament en cap moment i en cap de les direccions, ja que sempre es deixarà un carril com a mínim per a cada sentit de la marxa.

Can Batlló en obres

Des del mes de novembre, el recinte industrial de Can Batlló, obert al barri, està en obres. S’estan desenvolupant intervencions que tenen per objectiu fer-lo més permeable i crear nous usos ciutadans en aquest entorn pendent d’un desenvolupament urbanístic definitiu. En total, la superfície d’actuació d’aquest pla d’urbanització és de 18.688 m2.

La intervenció urbanística que es porta a terme inclou enderrocs de diferents elements existents, pavimentacions, enjardinaments, la instal·lació de xarxa de reg associada, i la instal·lació de mobiliari urbà. S’implantaran noves instal·lacions d’enllumenat públic, d’abastament d’aigua potable, de xarxa elèctrica, de telefonia i de telecomunicacions.

El pressupost que es destina al desenvolupament de les urbanitzacions de l’interior del recinte, així com els carrers perimetrals de Parcerisa i Constitució és de 2.651.758,8 euros.