Comencen les obres per baixar el segon tram del carril bici de Rio de Janeiro de la vorera a la calçada

22/01/2018 - 19:21

Infraestructura. L’actuació consisteix en la implantació d’un carril bici bidireccional al costat muntanya de l’avinguda Rio de Janeiro, entre el passeig de Valldaura i el carrer Pintor Alsamora. 

En el tram A (Pintor Alsamora – Roselló Porcel) la secció actual és de carril de servei al costat mar, carril bus, dos carrils de circulació sentit Besòs i carril de servei al costat muntanya. Com que els carrils són molts amples es manté la secció reduint l’amplada dels carrils, i afegint el carril bici al costat muntanya.

En el tram B (Roselló Porcel – Valldaura) la secció actual és de carril de carril bus al costat mar, dos carrils de circulació sentit Besòs i carril de servei al costat muntanya. S’elimina el carril de servei costat muntanya i es substitueix pel carril bici redistribuint amplades.

A les dues cantonades costat muntanya de la cruïlla amb p. Valldaura s’ha de retranquejar la vorera demolint les orelles de final del carril de servei: al costat Llobregat per donar continuïtat al carril bici; i al costat Besòs per generar un carril de gir cap a la dreta. Abans de demolir la vorera i rebaixar la caixa del paviment es comprovarà la cota real del serveis existents i la seva situació final.

Es programa l’actuació del 22 de gener al 03 de març de 2018, amb la següent planificació:

  • Del 22 de gener al 16 de febrer treballs a la cantonada Besòs Valldaura.
  • Del 5 al 23 de febrer treballs a la cantonada Llobregat Valldaura.
  • 24 de febrer fresat de tot el carril bici.
  • 25 de febrer aglomerat de tot el carril bici.
  • Del 26 de febrer al 3 de març pintura i separadors.