El carrer Bassols comença la seva reconfiguració

23/12/2018 - 17:52

urbanisme i infraestructures. Amb la nova urbanització, aquest carrer del Camp de l'Arpa del Clot donarà prioritat a les persones passejants i adquirirà una estètica més verda i amable

Amb la nova urbanització, aquest carrer del Camp de l'Arpa del Clot donarà prioritat a les persones passejants i adquirirà una estètica més verda i amable

L’objectiu de la nova proposta és la recuperació del carrer per al veïnat i per a les persones vianants, i millorar les seves característiques tant a nivell urbà com a nivell ecològic i de sostenibilitat. Es preveu que la nova configuració del carrer estigui enllestida en 6 mesos, i que al mes de juliol ja sigui una realitat.

En aquest sentit es proposa la creació d’una plataforma única amb prioritat invertida, amb una secció asimètrica que permet col·locar, en l’ample limitat del carrer, espais més amples davant dels habitatges, el pas puntual de vehicles i la creació d’una franja verda permeable que permet, la creació de verd al carrer i el retorn de les aigües de pluja al subsol per afavorir el cicle de l’aigua.

Els principals aspectes que s’hi desenvolupen
– enderroc de restes de paviments de voreres i calçada
– creació d’una plataforma única de prioritat invertida, apte per al pas puntual de vehicles, i dotada de jardineres verdes i arbrat viari
– augment dels embornals de recollida d’aigües
-creació de zona verda
– soterrament de línies elèctriques aèries
– eliminació de l’enllumenat públic a façanes i creació d’un nou enllumenat amb bàculs

El tractament de la plataforma única es la d’un únic paviment que permet el pas de vehicles però que no crea la delimitació d’un carril, sinò que es configura com un únic espai. A nivell de mobiliari urbà s’hi instal·laran noves papereres i anelles d’estacionament de bicicletes.

Atès que actualment no existeix verd al carrer, el projecte contempla la creació d’una franja verda correguda al llarg del carrer amb un línia d’arbrat viari i plantació de arbustos . Es planteja la plantació de dues espècies d’arbrat alternativament i cinc espècies d’arbustos per ampliar la diversitat i remarcar el canvi de les estacions al llarg de l’any. Tots aquests elements disposaran d’una instal·lació de reg composta per anells degoters en l’arbrat nou i degoteig en els parterres.

Un carrer simptomàtic de tota una barriada

El carrer Bassols és un carrer secundari que talla dues illes de casa de configuració cerdiana entre els carrers Independència i Rogent. El seu volum de trànsit rodat és molt petit, especialment perquè el tram comprés entre el c. Xifré i el c. Rogent es un cul de sac atès que el c. Rogent és de prioritat invertida. Per altra banda, les voreres a l’actualitat són estretes, d’1,50 m com a màxim, mentre que la calçada és de dos carrils, un de circulació i un altre d’aparcament que s’alternen entre sí.

L’àmbit d’intervenció és d’una superfície de 1.575,41 m2, 165 metres lineals, per a una amplada màxima una mica inferior als 8 m entre façanes, exceptuant les cantonades amb els carrers Independència i Xifré, que son més amples.