L’Ajuntament impulsa l’aprovació inicial del Pla Especial d’Ordenació de la Rambla

30/12/2014 - 13:52

Aquest pla fixa els criteris que han de seguir les ocupacions existents, la mobilitat, les infraestructures, la urbanització i les edificacions adjacents, en una futura transformació del passeig.

La finalitat de l’ordenació és protegir la Rambla com a conjunt patrimonial immaterial, ateses les particularitats físiques, econòmiques, socials i culturals del passeig, i convertir-lo en un eix de referència i d’identitat dels barcelonins, tal com preveu el Pla Cor. La Rambla concentra actualment al voltant de 700 activitats econòmiques i un volum de visites diàries que oscil·la entre les 240.000 i les 310.000.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, l’eina a través de la qual s’estableixen els criteris que han de seguir les ocupacions existents, la mobilitat, les infraestructures, la urbanització i les edificacions adjacents en una futura transformació del passeig.

Aquest pla d’ordenació, que inicia ara el període d’exposició pública, té com a finalitat protegir, preservar i posar en valor els trets d’identitat de la Rambla, com a conjunt de patrimoni immaterial definidor de la ciutat de Barcelona, i ateses les particularitats físiques, econòmiques, socials i culturals que l’identifiquen i la converteixen en un indret singular, emblema de la ciutat de Barcelona i atractiu turístic de rellevància mundial.

L’objecte del pla és el desenvolupament de les previsions de planejament urbanístic general –el PGM- en l’àmbit de la Rambla de Barcelona, amb l’objectiu d’establir una nova ordenació detallada del sistema urbanístic i del sòl urbà. Es tracta d’iniciar una transformació de la fisonomia de la Rambla que pugui constituir-la, tal com preveu el Pla Cor, en un eix de referència per als barcelonins, on es combini l’activitat turística, amb altres activitats autòctones de la ciutadania.

El Pla Especial pretén dotar l’administració pública d’eines, criteris i visions que permetin gestionar espais emblemàtics urbans, i dur-hi a terme les polítiques que en cada moment es considerin adequades.

El Pla Especial s’estructura en cinc blocs:

Ocupacions existents en l’àmbit de la Rambla

Aquest bloc preveu valorar les posicions i característiques dels edicles, les concessions, les terrasses, les estàtues, els pintors, que operen en el passeig. L’objectiu és fer compatibles els espais de pas i les zones d’estada, prioritzant aquells elements que aporten valor a l’interès general.

També vol reduir la superfície destinada a punts de venda i les tipologies d’aquests punts, i unificar les característiques físiques dels usos que tenen implantació.

Mobilitat

Aquest bloc es refereix al transport públic, als fluxos de vianants, als vehicles, als pàrquings, a les reserves d’aparcament, a les zones de càrrega i descàrrega, a les parades de taxis i als aparcaments de motocicletes.

L’objectiu és pacificar la Rambla, prioritzar els usos de vianants i l’esponjament d’elements del passeig, així com la transversalitat, per relligar els barris del Raval i el Gòtic. També assolir una mobilitat del transport públic més eficient, redefinint si s’escau els itineraris del transport públic que discorren pel passeig i els barris de l’entorn, per potenciar formes de transport més sostenibles.

Infraestructures

Aquest bloc inclou la regulació de les infraestructures privades (electricitat, aigua, gas, telèfon i escomeses de terrasses) i de les infraestructures públiques (clavegueram i drenatges, enllumenat, semàfors, pilones hidràuliques, IMI, trànsit, metro, sensors, els nous prismes i els armaris d’instal·lacions).

L’objectiu és racionalitzar les xarxes d’infraestructures eliminant aquelles que estiguin obsoletes, i agrupant els sistemes compartits.

També es vol racionalitzar els armaris d’instal·lacions i fer-los compartits quan sigui possible. S’actualitzaran les instal·lacions en superfície i s’hi actuarà amb criteris d’smart city, per tal de racionalitzar el consum i la despesa energètica.

Urbanització

Aquest bloc es refereix a la definició de l’espai de la Rambla, la regulació dels sistema dels espais d’estada en el passeig així com els elements urbans existents (escocells, cadires, fonts, mosaics).

L’objectiu és concretar les possibles formes d’ordenació de l’espai del passeig, millorar la relació visual de façana a façana, actualment trencada i interrompuda pels elements situats al mig del passeig, i millorar l’accessibilitat i la connectivitat.

També és objectiu atorgar protagonisme als laterals de la Rambla i als entorns dels edificis singulars, millorar les connexions amb la resta de la ciutat, especialment amb la plaça de Catalunya i la plaça de Colom. En definitiva, contribuir a una millor fluïdesa i accessibilitat per als vianants.

Edificacions adjacents

Aquest bloc persegueix vincular les edificacions als objectius generals de l’ús de la Rambla. Es persegueix incentivar les actuacions de conservació i millora del paisatge urbà, tot impulsant accions per tal que els propietaris dels edificis de la Rambla realitzin les obres de conservació i rehabilitació que calgui per mantenir en bon estat el parc d’edificis. A aquestes accions se sumaran altres mesures de foment a través de subvencions o convenis amb els propietaris per facilitar aquestes intervencions de millora.

També es regularan les condicions dels terrats dels edificis confrontats a la Rambla, per tal de sensoritzar, produir energia per mitjans nets, i configurar zones de convivència ciutadana, i es promouran cobertes verdes i terrats vius.

Més informació al fitxer relacionat o al següent enllaç