Nova regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

26/05/2017 - 12:50

Mobilitat. Es tracta d'una normativa pionera que determina les condicions i els àmbits de circulació d'aquests vehicles.

Barcelona ha desenvolupat una ordenació sense precedents per regular els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura, atesa la presència creixent d'aquesta nova mobilitat que anirà guanyant espaia la calçada. Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes comptaran amb condicions especials quan desenvolupin una activitat d'explotació econòmica. Afectarà a les condicions de circulació i als àmbits, així com l'obligatorietat d'assegurança, identificació i registre i rutes per on circular.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible a la ciutat en el qual es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

No obstant això, aquests darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport com són els VMP. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals.

La ràpida proliferació i la tendència creixent a la ciutat d’aquests nous ginys, conjuntament amb la feble situació legal pel que fa a la seva regulació, provoquen certes incidències i disfuncions en la mobilitat: vianants i ciclistes comparteixen el seu espai amb vehicles amb característiques molt diferents i, d’altra banda, els usuaris dels nous mitjans de desplaçament tenen un buit normatiu pel que fa a la regulació de les seves condicions de circulació.

Davant d’aquesta situació, el Govern municipal ha treballat per dotar la ciutat amb una ordenació pionera d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. La modificació de l’Ordenança serà vigent a partir de 15 dies de la seva publicació al BOPB.

El Plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor (VMP) i els cicles de més de dues rodes.

Amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la nova normativa als ciutadans i als usuaris d’aquest tipus de vehicles, el Govern municipal iniciarà una campanya informativa en la qual es repartiran un total de XXXX fulletons als següents espais:

El material inclourà els principals punts de la nova regulació i posteriorment també s’editarà en castellà i en anglès.

Quins són els vehicles de mobilitat personal?

Són ginys elèctrics que, en funció de les característiques que tenen, reben la classificació següent:

Els de tipus A: rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i més lleugers.

Els tipus B: plataformes i patinets elèctrics de mida més gran:

Tipus A Tipus B
Massa màxima 25 50
Longitud màxima 1 m 1,9 m
Amplada màxima 0,6 m 0,8 m
Alçada màxima 2,1 m 2,1 m


Quins són els cicles de més de dues rodes?

Són els cicles de més de dues rodes que, per les característiques que tenen, reben la classificació següent:

-C0: per a ús personal, assimilable a una bicicleta. De manera que les condicions de circulació i la normativa a seguir serà la mateixa que la de la bicicleta.

-C1: destinats a una activitat d’explotació econòmica.

-C2: destinats al transport de mercaderies.

Tipus C0 / C1 / C2
Massa màxima 500
Longitud màxima 3,1 m
Amplada màxima 1,5 m
Alçada màxima 2,1 m

 

Àmbits de circulació i normativa

Circulació per vorera: No és permesa. Quan la vorera fa més de 4,75 m i hi ha 3 m d’espai lliure els vehicles tipus C2 poden accedir-hi per arribar a locals i botigues on es faci la càrrega i descàrrega de les mercaderies.

Carrer amb plataforma única: Si la zona és exclusiva per a vianants només hi poden circular els tipus A i C2, a un màxim de 10 km/h. Si a la plataforma única està permesa la circulació de vehicles, hi podran circular també els tipus B i C1, a una velocitat màxima limitada de 20 km/h.

Carril bici en vorera: És permesa la circulació de totes les tipologies (A, B, C1 i C2), sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti. Només es pot circular en el sentit senyalitzat al carril, a un màxim de 10 km/h i respectant la senyalització viària existent.

Carril bici a la calçada: És permesa la circulació de totes les tipologies (A, B, C1 i C2), sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti. Només es pot circular en el sentit senyalitzat al carril, a un màxim de 30 km/h i respectant la senyalització viària que hi hagi.

Calçada zona 30: És permesa la circulació de les tipologies B, C1 i C2, a un màxim de 30 km/h en el sentit senyalitzat de circulació. Els tipus A només podran circular-hi si la velocitat màxima del vehicle és superior als 20 km/h.

Calçada:  Es permet la circulació dels vehicles tipus C1 i C2 a totes les vies, menys a les calçades que formen part de la xarxa bàsica (aquella que concentra un gran flux de trànsit i té una connexió en l’àmbit ciutat), on ho tenen prohibit. No obstant això, si el carrer o la via de la xarxa bàsica està dotada d’infraestructura ciclista (carril bici), els vehicles de mobilitat i cicles de més de dues rodes podran circular per aquest carril.

Parcs: Només es permet la circulació dels vehicles tipus A i B a una velocitat màxima de 10 km/h.

Els tipus C2, vehicles de transport de mercaderies, hi poden circular només per accedir a les guinguetes per a la càrrega i descàrrega.

Cal respectar la preferència del vianant, el patrimoni natural i el mobiliari urbà. Cal seguir la senyalització, les vies ciclistes i els itineraris de les zones pavimentades o de terra, si n’hi ha. No es pot circular per sobre parterres, àrees o zones amb vegetació de qualsevol tipus, ni per totes aquelles zones que senyalitzen una prohibició.

Els vianants tenen prioritat, afavorim la convivència

Els conductors dels VMP i cicles de més de dues rodes han de circular amb diligència i precaució per evitar danys propis o a tercers, no posar en perill resta d’usuaris de la via i respectar sempre la preferència de pas dels vianants.

És obligatori reduir la velocitat quan es travessi un pas de vianants per evitar situacions de conflicte amb els vianants, així com prendre totes les precaucions necessàries.

És necessari respectar la prioritat dels vianants, adequar la velocitat al seu pas i no fer cap maniobra que afecti negativament la seva seguretat.

On es pot estacionar?

Els vehicles només podran estacionar als espais habilitats per fer-ho.

Es prohibeix lligar-los en arbres, semàfors, bancs i altres elements de mobiliari urbà quan es pugui veure afectada la seva funcionalitat o destinació; davant de zones de càrrega i descàrrega, en llocs reservats a altres usuaris, a persones amb mobilitat reduïda; o en serveis o zones d’estacionament prohibit, sortides d’emergència, hospitals, clíniques o ambulatoris, zones de servei de Bicing, i a les voreres quan s’impedeixi el pas dels vianants.

La utilització del casc és obligatòria:

Per als usuaris de vehicles del tipus A, en cas d’activitat d’explotació econòmica, i per a tots els usuaris dels vehicles de tipus B.

En la resta de casos, l’ús del casc és recomanat.

Elements reflectants, llums i timbres

Totes les tipologies de vehicles han de portar elements reflectants, llums i timbres de manera obligatòria, amb l’excepció dels vehicles del tipus A, que només és recomanable que ho facin per a una millor visibilitat a la via pública.

Assegurança

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes les persones físiques i jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 i per cobrir la indemnització de caràcter subsidiari pels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquells vehicles i cicles per part dels usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.

Si l’ús del vehicle és personal, l’assegurança no és obligatòria però sí recomanada.

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys en tots els casos.

En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C1), els conductors han de ser majors d’edat (18 anys).

Els menors de 16 anys poden fer-ne ús fora de les zones de circulació en espais tancats al trànsit sota la responsabilitat de pares, mares i tutors o tutores, sempre que el vehicle resulti adequat a la seva edat, alçada i pes.

Règim sancionador

Els canvis en el text de l’ordenança inclouen un règim sancionador que estableix multes de fins a 100 euros per les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros per les de caràcter greu i de fins a 500 euros per les de caràcter molt greu.

Condicions especials per a activitats d’explotació econòmica

Quan els vehicles de mobilitat personal facin una activitat d’explotació comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre, cal seguir unes condicions especials de circulació:

  • Els vehicles de tipus A i B, amb un màxim de dues persones i obligatòriament acompanyats per un guia, i el de tipus C1, amb un màxim d’un vehicle per persona, han de complir amb les condicions generals de circulació pròpies del tipus de vehicle i l’àmbit per on es desplacin.
  • Els grups, formats per entre tres i sis persones amb vehicles de tipus A o B, hauran d’anar obligatòriament acompanyats per un guia i només podran circular per les rutes següents marcades en aquests plànols:

S’ha de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres.

Hi pot haver restriccions específiques en àmbits i districtes on hi ha una pressió o una problemàtica especial amb aquest tipus de vehicles.

Els titulars de l’explotació econòmica han de vetllar perquè els usuaris dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes disposin d’un nivell d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d’usuaris de la via pública. Així mateix, han d’informar de les rutes autoritzades i les condicions de circulació.

Identificació i registre per vehicles i cicles que desenvolupin una activitat econòmica.

A partir del dia següent de la seva publicació en el BOPB, també estarà operatiu un nou registre de cicles i VMP.

La nova normativa estableix que aquells cicles als quals se’ls estigui donant un ús d’activitat d’explotació econòmica s’hauran de registrar de manera immediata, juntament amb els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que desenvolupin aquest tipus d’activitat.

El nou registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen, identificar-los i registrar-los. Els vehicles s’identificaran amb un codi QR, excepte aquells cicles la potència dels quals sigui superior als 250 W, que quedarien fora d’aquesta classificació ja que són vehicles que han de disposar de matricula.

La Guàrdia Urbana disposarà d’un sistema que permetrà obtenir una lectura ràpida de les característiques tècniques del vehicles, la titularitat, i comprovar que compleixin amb tots els requisits establerts a l’ordenança.

El registre i identificació dels cicles i vehicles de mobilitat personaes farà a les oficines d’atenció al client de B:SM, al c/Calàbria 66.