Nova regulació per a la instal·lació de benzineres per millorar la qualitat ambiental

26/06/2020 - 17:32

Medi ambient. L’objectiu és definir les condicions d’implantació i integració urbana d’aquesta activitat per millorar la qualitat ambiental i reduir els impactes negatius i les molèsties que pot generar en zones determinades.

El Ple ha aprovat definitivament, de forma parcial, la normativa urbanística que regula l’obertura de noves instal·lacions de benzineres i estacions de subministrament de carburant i combustibles a la ciutat. L’objectiu és definir les condicions d’implantació i integració urbana d’aquesta activitat per millorar la qualitat ambiental i reduir els impactes negatius i les molèsties que pot generar en zones determinades.

El pla determina que les noves benzineres només es podran instal·lar als entorns de les vies estructurants de la xarxa bàsica, les rondes i el nus de la Trinitat —sempre a una distància de menys de 250 metres respecte a l’eix de la via—, a l’àrea portuària i a les àrees industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el torrent d’Estadella i el Bon Pastor. A la resta de la ciutat l’oferta d’instal·lacions de subministrament de carburants es considera suficient amb les 105 que hi ha.

Les benzineres noves només s’admetran en edificis d’ús exclusiu per a aquesta activitat. A més, s’exigirà una anàlisi de la distribució interna de les instal·lacions i la relació amb les parcel·les confrontants, així com dels aspectes relatius al cromatisme i tractament de mitgeres i tanques, i de la publicitat i la senyalització.

La superfície màxima serà de 3.000 metres quadrats per a les noves instal·lacions, que com a màxim podran tenir dues plantes i 9 metres d’alçària. L’alçària de la marquesina respecte al paviment serà de 7 metres com a mínim. Finalment, només s’admetran usos comercials vinculats a l’activitat principal, de menys de 100 metres quadrats de superfície de venda, i no es permetrà que incloguin servei de restauració.

A la xarxa viària les noves instal·lacions hauran de situar-se sobre vies estructurants de la ciutat —les que formen part de la xarxa viària bàsica—, i els trams dels carrers que donin als accessos de les instal·lacions hauran de ser de més de 20 metres d’ample. A més, caldrà presentar un projecte tècnic que resolgui els diferents problemes d’accessibilitat i mobilitat als entorns.

Les estacions de subministrament de carburants hauran d’estar com a mínim a 100 metres de distància respecte a una sèrie d’usos protegits: centres docents  i escoles bressol municipals, centres sanitaris i allotjaments destinats a infants, adolescents i gent gran.

Amb relació al patrimoni catalogat, no es podran instal·lar estacions noves a les parcel·les dels edificis amb graus de protecció A i B ni a les parcel·les veïnes, i tampoc a les parcel·les confrontants en carrers amb una amplada igual o inferior a 20 metres.

Queden blindats a l’obertura de noves estacions els àmbits següents:

  • Els nuclis antics: gran part de Ciutat Vella i els teixits que formaven els antics municipis que es van agregar a la ciutat a finals del segle XIX i principis del segle XX.
  • El Parc Natural de la Serra de Collserola i el parc de Montjuïc.
  • Tots els sòls qualificats d’equipament i les vies públiques.
  • Les zones amb edificacions aïllades plurifamiliars i unifamiliars, i els àmbits de conservació de l’estructura urbana.

Aquesta regulació respon als canvis estructurals a la ciutat pel que fa a la mobilitat. Per aquest motiu, al maig del 2018 es va decretar una suspensió per un any de l’atorgament de llicències de noves benzineres o ampliació de les que hi havia. A l’abril del 2019 es va aprovar inicialment el pla especial, i ara s’ha aprovat definitivament de forma parcial, ja que es deixa per a més endavant l’articulat que fa referència a la implantació de punts de recàrrega (electrolineres) o noves instal·lacions de subministrament elèctric.