Oberta la licitació pel servei públic de transport especial en taxis adaptats i no adaptats per a persones amb mobilitat reduida

31/10/2019 - 15:08

Per tal d'ampliar la flota de taxis disponibles per a persones amb mobilitat reduïda l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha obert una nova licitació pública d'aquest servei.

Per tal d'ampliar la flota de taxis disponibles per a persones amb mobilitat reduïda l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha obert una nova licitació pública d'aquest servei.

Consulta el plec i la documentació al Perfil del contractant   obert fins el 2 de desembre.

La manca de llicències de taxi adaptat genera un cost social perquè les persones amb discapacitat no disposen d’una oferta suficient de vehicles. Amb aquest objecte, la contractació vol prendre mesures i atorgar incentius basats en el mercat. L’assignació de taxis funcionarà mitjançant una repartició equitativa dels serveis sol•licitats entre el conjunt d’operadores de taxi, però alhora mantindrà una preferència amb les operadores que disposin d’una flota que major de vehicles adaptats assignables a un servei. En cas de no ser possible s’assignarà serveis a qui ofereixi un major nombre de vehicles no adaptats amb menor emissió de CO2.

L’objecte de la licitació és la contractació i comercialització de serveis de transport especial en taxi adaptat i no adaptat per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant empeses de mediació de taxi, considerades com a aquelles persones jurídiques que intervenen en dita contractació i comercialització, i regulades al Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació.