Segona fase de creuaments semafòrics a la gran via de les Corts Catalanes

05/06/2019 - 09:34

Aquest cap de setmana es completaran els creuaments semafòrics a la gran via de les Corts Catalanes. Les actuacions es concentraran el diumenge 9 de juny.

Es marcaran itineraris alternatius per moure's amb vehicle per la zona de treballs, inclosos els que facilitin l'accés a la C-31. També es marcarà la circulació de vianants segura i accessible alternativa per aquelles cruïlles afectades per les rases. Malgrat es preveu que els treballs finalitzin entre les 16.00 i les 17.00 hores les afectacions poden prolongar-se per tasques de retirada de les tanques, la senyalització provisional, la pavimentació i el repintat.

El passat cap de setmana es va realitzar les primeres actuacions per a la nova regulació semafòrica a gran via de les Corts Catalanes amb Rambla Prim, Ca n’Oliva, Selva de Mar i Maresme, i aquest proper cap de setmana, concretament el diumenge 9 de juny, s’executaran els creuaments semafòrics de gran via amb el carrer Bac de Roda i de gran via amb els carrers Josep Pla i Agricultura.

Els treballs duraran de les 7.00 a les 16.00-17.00 hores, aproximadament, però les afectacions a la mobilitat poden perllongar-se per la retirada de tanques, senyalització provisional, pavimentació i repintat posterior als treballs.

Gran via de les Corts Catalanes amb Bac de Roda.

Es realitzaran els treballs en quatre creuaments semafòrics a la cruïlla mar i muntanya amb Bac de Roda.

Restarà en atzucac el tram de les calçades mar i muntanya de la gran via, entre els carrers Espronceda i Bac de Roda, amb sortida exclusiva al carrer Espronceda pels vehicles estacionats en aquests trams.

També restarà en atzucac el tram de la calçada mar de la gran via, entre els carrers Bac de Roda i Fluvià, amb sortida exclusiva pel carrer Selva de Mar pels vehicles estacionats en aquest tram.

Per altra banda, estarà tallada al trànsit la calçada muntanya de la gran via, en el tram comprès entre els carrers Selva de Mar i Bac de Roda. Es permetrà l’accés dels usuaris/es del pàrquing de BSM des del carrer Selva de Mar.

Els vehicles estacionats en aquest tram, així com els vehicles que surtin del pàrquing, hauran de seguir el següent itinerari: carrer Fluvià (en sentit contrari), calçada lateral de servei (muntanya), gran via (sentit Llobregat), i carrer Bac de Roda

Al tram del carrer Fluvià, entre el carrer Andrade i la calçada muntanya de la gran via, s’establiran les següents restriccions:

  • S’invertirà el sentit de circulació del tram comprès entre la calçada lateral de serveis i la calçada muntanya de la gran via.
  • Es restringirà l’accés al tram entre el carrer Andrade i la calçada lateral de serveis de la gran via, permetent únicament el pas a veïnat i usuaris/es de gual.
  • Es restringirà l’accés al sentit Besòs del tram del carrer Andrade entre els carrers Bac de Roda i Fluvià, permetent únicament el pas a veïnat i usuaris d’aparcament.
  • En el tram del carrer Bac de Roda entre el carrer Perú i la calçada lateral de serveis (muntanya) de la gran via, s’establirà una restricció de carrils deixant un únic carril de circulació en sentit muntanya. En cas que es dificulti el trànsit, es procediria a modificar la restricció, establint provisionalment dos carrils de circulació, amb regulació de la cruïlla per una patrulla de la Guàrdia Urbana fins a la normalització del trànsit.
  • En el tram del carrer Bac de Roda, entre els carrers Bolívia i Perú, el primer carril de circulació s’establirà com a gir obligatori a la dreta, barrant la fletxa de sentit rectilini amb cinta groga.

 Gran via de les Corts Catalanes amb Josep Pla i amb carrer d’Agricultura.

Es realitzaran els treballs en tres creuaments semafòrics de la gran via de les Corts Catalanes, a la cruïlla de Josep Pla, i un a la calçada mar de la gran via a l’alçada del carrer d’Agricultura

Per dur a terme les tasques es tallarà al trànsit el tram del carrer Cantàbria (sentit muntanya), entre el carrer Andrade i la calçada muntanya de la gran via de les Corts Catalanes.

També restarà tallat el tram de la calçada mar de la gran via, entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla. S’establirà un doble sentit de circulació mitjançant la col·locació d’una filera de cons que subdividirà la calçada en dos carrils. Pel què fa al carril sentit Besòs es permetrà únicament l’accés als vehicles que es dirigeixin a l’entrada de la C-31. Per l’altre carril, es permetrà la sortida pel carrer Selva de Mar dels vehicles estacionats en aquest tram.

No es permetrà l’accés de vehicles a la calçada muntanya de la gran via a l’altura del carrer Cantàbria, restant tallada, doncs, la incorporació al carrer Agricultura.

El tram del carrer Agricultura, entre la calçada lateral de servei de la gran via (muntanya) i el carrer Jordi Rubió i Balaguer, restarà establert temporalment com a carrer de doble sentit de circulació, permetent-ne únicament el pas a veïnat i usuaris/es de guals.

En el tram del carrer Josep Pla, entre el carrer Perú i la calçada muntanya de la gran via, s’establirà una restricció de carrils deixant un únic carril de circulació en sentit muntanya. En el mateix carrer, entre els carrers Perú i Pere IV, el primer carril de circulació s’establirà com gir obligatori a la dreta.

Mentre durin aquestes restriccions quedarà afectada la línia d’autobús H12, que modificarà al seu itinerari habitual de la següent manera:

Sentit Besòs: gran via, carrer Espronceda, carrer Perú, carrer Bac de Roda, carrer Guipúscoa,  Rambla Prim (calçada Llobregat), carrer Andrade i Rambla Prim (calçada Besòs).

Sentit Llobregat: gran via, carrer Cantàbria, carrer Guipúscoa, carrer Espronceda, gran via.

El carril bus del tram del carrer Espronceda, entre la gran via i el carrer Perú, es convertirà provisionalment en un carril de circulació permesa per a vehicles per poder absorbir el desviament de trànsit.

També hi haurà afectacions als passos de vianants de les cruïlles on s’efectuïn les rases. Per aquest motiu, s’establiran itineraris alternatius accessibles i segurs.

Cal tenir en compte que, durant bona part del diumenge 9 de juny, aquests treballs comportaran l’apagada semafòrica dels següents punts:

  • Cruïlla del carrer Bac de Roda amb la gran via (inclosos els semàfors a les calçades lateral de serveis)
  • Cruïlla del carrer Josep Pla amb la gran via (inclosos els semàfors a les calçades lateral de serveis)

Es prohibirà provisionalment l’estacionament de vehicles en els següents punts:

  • En el tram de la calçada mar de la gran via, entre els carrers de Selva de Mar i Josep Pla.
  • Costat mar de la cruïlla del carrer Andrade amb l’andana central de la Rambla de Prim.

Itineraris alternatius.

Per circular per aquesta zona durant les hores de treballs s’han establert els següents itineraris alternatius:

Costat muntanya: gran via de les Corts Catalanes (sentit Llobregat), carrer Cantàbria, carrer Guipúscoa, carrer Bilbao i gran via.

Costat mar: gran via de les Corts Catalanes (sentit Besòs), carrer Espronceda, carrer Perú, carrer Paraguai, carrer Maresme, carrer Pere IV, Rambla Prim (calçada Besòs) i gran via (sentit Besòs). També es pot circular per gran via (sentit Besòs), carrer Espronceda, carrer Perú, carrer Selva de Mar, carrer Pere IV, Rambla Prim (calçada Besòs), gran via (sentit Besòs).

Itinerari alternatiu per entrada C-31

Gran via de les Corts Catalanes (sentit Besòs), carrer Espronceda, carrer Perú, carrer Bac de Roda, carrer Guipúscoa, carrer Selva de Mar, gran via (sentit Besòs), i entrada C-31.

El tall de la calçada muntanya de la gran via de les Corts Catalanes, entre els carrers Josep Pla i Selva de Mar, comportarà l’establiment del següent itinerari alternatiu per dirigir-se al carrer Agricultura i a la calçada lateral de servei de la gran via: gran via (sentit Llobregat), carrer Cantàbria, carrer Concili de Trento, carrer Treball, carrer Jordi Rubió i Balaguer, carrer Agricultura i calçada lateral de servei de gran via.