Pacte per la mobilitat laboral a Barcelona

Una iniciativa per aconseguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

El pacte per la mobilitat laboral a Barcelona és una iniciativa municipal impulsada per la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona per formar una gran aliança publico-privada amb totes les organitzacions i empreses socials i econòmiques de la ciutat, així com tots els operadors de l’ecosistema de la mobilitat per actuar conjuntament i aconseguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i l’àrea metropolitana.

La Covid-19 i l’aturada total de la mobilitat que ha provocat han posat en valor amb més èmfasi la necessitat col·lectiva de desplegar polítiques de mobilitat, ús del temps i millora de competitivitat, com ara el teletreball, la flexibilització horària, la racionalització del temps i la planificació dels desplaçaments de mobilitat obligada de les empreses i organitzacions mitjanes i grans i els polígons industrials. Aquesta proposta és coherent amb els ODS marcats per les Nacions Unides per al 2030 i els objectius ambientals establerts per la UE i assumits pels estats, regions i ciutats, així com amb:

 • La mesura de govern de l’abril del 2020 sobre una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic.
 • El Pacte de Ciutat de recuperació econòmica i social de Barcelona després de la pandèmia.
 • Els principis i les actuacions previstos en el Pla de mobilitat urbana de Barcelona (PMU)
 • Els principis del Pacte pel Temps i del Pacte per la Mobilitat de Barcelona.


L’Ajuntament de Barcelona ja ha elaborat una Instrucció de treball a distància i està preparant el projecte de teletreball i les bases del Pla de desplaçaments (PDE) per als treballadors i treballadores als edificis municipals.

Principis i objectius

 • Complicitat publicoprivada, recuperant l’esperit del Pla de mobilitat olímpica del 1992.
 • Sostenibilitat i qualitat ambiental
 • Salut, qualitat de vida i conciliació laboral-familiar.
 • Seguretat viària.
 • Eficiència, competitivitat, productivitat.
 • Reputació i corresponsabilitat social.
 • Visió metropolitana.

1. Reduir la congestió i les externalitats negatives que implica: contaminació, soroll, pèrdues econòmiques i de temps, disminució de la competitivitat, de la salut i de la seguretat amb mesures concretes, com ara:

 • L’impuls del teletreball.
 • La flexibilització d’horaris per evitar les hores punta.
 • La racionalització de l’ús del temps a la reforma horària.
 • Els plans de desplaçament d’empresa.

2. Contribuir a la recuperació de l’activitat i la vida econòmica, comercial i social en general després de la Covid-19.

3. Ajudar a la recuperació i millora del transport públic com a peça central i estructuradora de la mobilitat obligada, i treballar especialment per aplanar la corba de demanda en hores punta i per millorar-ne l’oferta i el servei.

4. Fomentar una mobilitat obligada multimodal, compartida i integrada en plataformes tecnològiques de multiserveis sostenibles, públiques i privades, de moure’s (MaaS).

5. Contribuir a la conscienciació ciutadana i ser corresponsables sobre l’impacte de la mobilitat en l’entorn i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, multimodal i eficient. 

Compromisos

Les organitzacions es comprometen amb el Pacte per la Mobilitat laboral de Barcelona després de formalitzar-ne l’adhesió. Un pacte al qual es poden sumar totes les organitzacions (empreses, associacions, fundacions, federacions, col·lectius, agents socials, col·legis professionals, institucions, plataformes, xarxes, grups...) que estan d’acord amb els principis de l'acord i que manifesten la seva voluntat de treballar activament per assolir els objectius que proposa.

Un projecte compartit

Formar part del Pacte per la Mobilitat Laboral de Barcelona implica participar d’un projecte compartit de ciutat que significa:

 • Portar a terme actuacions en consonància amb els objectius del pacte.
 • Aportar informació sobre les actuacions que l’organització hagi desenvolupat.
 • Compartir coneixements, experiències i informació sobre temes de l’àmbit del pacte.
 • Participar de les accions de tipus col·lectiu que s’acordin impulsar en el marc del pacte.
 • Col·laborar, amb els mitjans i les formes que l’organització consideri adients, en la difusió del pacte.

Requisits per adherir-se

Es demanen els requisits següents a les organitzacions que es volen adherir al pacte:

 • Tenir una vinculació amb la ciutat de Barcelona.
 • Mantenir una certa regularitat d’activitat i no haver-ne previst la finalització a curt termini.  
 • Disposar de prou autonomia per decidir i dur a terme actuacions en el marc del pacte.

Contacte

Empreses i organitzacions adherides