Cap a quina mobilitat anem?

Els hàbits de mobilitat que s’han imposat als darrers 50 anys estan evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se.

Per aquest motiu, Barcelona està adaptant el seu espai urbà per garantir un repartiment d’espai per als diferents modes de transport més equitatiu, obrint espais de circulació a les bicicletes, millorant  la xarxa de bus i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu, amb ampliació de voreres i carrers pacificats que ofereixin confort i seguretat.

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona

La ciutat de Barcelona disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU) com a l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys. Es fixa com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El Pla estableix els objectius i les accions necessàries per a la convivència a la via pública dels diferents usuaris i modes de transport, prioritzant i protegint el vianant i el ciclista, fomentant el transport públic col·lectiu, reduint l’ús del vehicle privat, regulant la mobilitat comercial i turística i garantint l’eficiència del conjunt de la xarxa de mobilitat.

Actualment Barcelona treballa en un nou Pla amb horitzó 2024

La ciutat dels teus somnis a set passos

Cerca les 7 diferències

Entre la ciutat que tenim ara, on es prioritza la mobilitat motoritzada i privada, i una ciutat centrada en els vianants amb més espais verds, menys cotxes i motos i més transport públic, quina prefereixes?

Model actual

Model que volem

  • Més carrils bici
  • Més connexios de metro
  • Una nova xarxa de bus
  • Un tram connectat
  • Més persones
  • Una ciutat més verda
  • Ús del cotxe més racional

Un tram connectatUn transport en superfície d’alta capacitat, menys contaminant, silenciós i molt accessible per a tots els usuaris.

Una nova xarxa de busUna xarxa de bus amb una bona freqüència de pas, més regularitat i fiabilitat de servei, que connecta barris i persones.

Més racionalitat pel que fa a l’ús del cotxeUna ciutat amb un ús racional del vehicle privat motoritzat esdevé una ciutat menys contaminada i més equitativa.

Més carrils biciUna opció per moure’s per la ciutat que no contamina i que està a l’abast de tothom. Carrils bici segurs per una ciutat més sostenible.

Una ciutat més verdaUna ciutat on el gris es fon amb el verd, on la natura troba el seu lloc i ens ofereix espais més saludables.

Més connexions de metroUn transport subterrani d’alta capacitat que connecta la ciutat amb una xarxa que cada cop arriba a més barris.

Més personesUna ciutat pensada per a les persones esdevé una ciutat saludable amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, fer esport i respirar un aire més net.

Eixos estratègics

El model de mobilitat que estem construint col·lectivament a Barcelona es fonamenta en 4 eixos estratègics: