En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Convocatòries d’oposicions 2020 Obrir en una finestra nova
Clica sobre cada categoria per consultar-ne les bases

A1Categories tècniques superiors

A2Categories tècniques mitjanes

C2Categoria d’auxiliar d’administració general

ESubaltern/aAP antic grup E

Com funciona el procés de selecció?

  1Comprova que compleixes els requisits

  Els requisits que cal destacar per participar en les properes convocatòries d’oferta pública, que hauràs de complir i mantenir fins acabar el procés, són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE. També podràs prendre-hi part si:
   • Ets nacional d’un estat en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya.
   • Ets cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE.
   • Ets descendent de menys 21 anys, o més gran però dependent, d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE o del/de la cònjuge d’aquests o d’aquestes.
  • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t al procés seleccionat, tens un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. És a dir, pots inscriure’t des del 24 de gener fins al 12 de febrer de 2019. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat "oferta pública" situat a la home del web municipal.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Prova de coneixements

  En les convocatòries de les categories dels grups A1 i A2 aquesta prova consistirà en la realització de dos qüestionaris tipus test:

  • Test sobre el temari general aprovat en cada cas per cada grup/s de titulació.
  • Test sobre el temari específic que podràs consultar a l’annex 1 de les bases reguladores de la convocatòria en què vulguis participar.

  Els tests per separat no tindran caràcter eliminatori. Per superar la prova la suma dels dos qüestionaris haurà de tenir una puntuació igual o superior a la nota mínima que s’estableixi en cada una de les bases.

  Pel que fa a les convocatòries per accedir a les categories del grups C2 i E la prova serà un qüestionari tipus test del temari contingut a l’annex 1A de les bases reguladores.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer de manera més detallada les proves.

  4Prova pràctica

  En les convocatòries de les categories dels grups A1 i A2 aquesta prova consistirà en la resolució d’un o més supòsits pràctics, relacionats amb les matèries que apareixen al temari de cada convocatòria. Consulta les bases de la teva convocatòria per a més informació.

  Pel que fa a la convocatòria per accedir a la categoria del grup C2, la prova serà un qüestionari tipus test del temari d’ofimàtica contingut a l’annex 1B de les bases reguladores.

  5Prova lingüística
  Llengua catalana

  Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de llengua catalana:

  • Nivell de suficiència C1 (antic C) o superior en el cas de les categories dels grups de titulació A1, A2 i C2.
  • Nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, en el cas de la categoria de subalterna.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de les convocatòries.

  Llengua castellana

  Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de les convocatòries.

  Aportació d’exempcions per coneixement de les llengües

  La documentació acreditativa de les exempcions esmentades l'hauràs d’aportar:

  Durant el termini de presentació de sol·licituds, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.

  • Fins a set dies naturals abans de la data de realització de la prova:
   • a) Enviant-la per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic i amb la forma indicada a les bases.
   • b) Presentant-la en qualsevol dels registres municipals situats en les OAC.
  • El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana i/o castellana (abans que comenci), aportant la fotocòpia corresponent.
  6Valoració de mèrits

  Els mèrits, que seran valorats en la fase de concurs, s’hauran de presentar de la manera següent:

  • Baixar i omplir el document “Model per relacionar els mèrits” que es publicarà al web de l’Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat
  • Juntament amb la sol·licitud telemàtica de participació, adjuntar-ho com a pdf a l’apartat “Plantilla CV”.

  Només s’ha d’adjuntar aquest model de mèrits, ja que la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (experiència professional, cursos, etcètera), s’haurà de presentar en el termini que s’indica a la base 4.7 de la convocatòria.

  Només podran ser valorats aquells mèrits assolits per les persones aspirants fins el moment en què s'acabi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  La valoració dels mèrits es farà únicament per a les persones que hagin superat la fase d’oposició, d’acord amb el barem que figura a l’annex 2 de cada convocatòria.

  El barem de mèrits es podrà trobar a l’annex 2 de les bases específiques de cada convocatòria.

  7Resolució

  Un cop superades les fases del procés en què participis, i perquè es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació i dels mèrits que hagis presentat.

  No podràs aportar acreditacions, tant dels mèrits com dels requisits, que hagin estat assolits amb posterioritat al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Abans del teu nomenament definitiu com a funcionari/ària de carrera hauràs de passar primer un període de formació pràctica selectiva, la durada de la qual s’estableix a les bases reguladores de cada procés.

  8Borses de treball

  Un cop acabat el procés selectiu, l’Ajuntament ampliarà la borsa de treball de la categoria, per a la realització de possibles nomenaments d’interinatges.

  Per accedir a aquesta ampliació, cal superar el procés selectiu i la realització d’una entrevista personal, en el moment que s’estableixi.

Calendari orientatiu del procés