En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Convocatòries d’oposicions 2020 Obrir en una finestra nova
Clica sobre la categoria per consultar-ne les bases

C2Bomber/a de l’SPEIS

Com funciona el procés de selecció?

  1Comprova que reuneixes els requisits

  Els requisits que cal destacar per participar en la propera convocatòria de bomber/a d’accés de l’SPEIS, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són els següents:

  • Disposar de la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la UE. També podràs prendre-hi part:
   • Si ets nacional d’un estat en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya.
   • Si ets cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE.
   • Si ets descendent de menys de 21 anys, o més gran però dependent, d’espanyol/a o d'alguna altra persona amb la nacionalitat d’altres estats membres de la UE o del / de la cònjuge d’aquests o aquestes.
  • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per accedir a les categories objecte de la convocatòria.
  • Posseir els permisos de conduir de la classe C.
  • Posseir la capacitat funcional per exercir les tasques.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-t'hi

  Per inscriure’t en aquest procés, tens un període de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la pots fer telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en el qual vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Proves selectives

  Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries

  • Primera prova: prova de coneixements. Aquesta prova consisteix en l’administració de dos tests, el primer de coneixements del temari general, relacionat amb el temari que figura a l’annex 1 bis, i el segon de coneixements del temari específic, relacionat amb el temari que figura a l’annex 1.
  • Segona prova: prova de català. Les persones aspirants han de tenir els coneixements de llengua catalana del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria.
  • Tercera prova: prova de castellà.Únicament hauran de realitzar aquesta prova aquelles persones aspirants que no disposin de nacionalitat espanyola i no n’estiguin exempts. Als efectes d’exempció consulteu les bases de les convocatòries.
  • Quarta prova: prova d’aptitud física. Aquesta prova consta de cinc exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, força estàtica màximai potència aeròbica de les persones aspirants.
  • Cinquena prova: prova pràctica. Aquesta prova consisteix a desenvolupar un o més exercicis teoricopràctics que permeten valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i les eines i les destreses bàsiques d’un dels quatre àmbits professionals (edificació i obra civil, instal·lacions elèctriques, mecànica i sanitari).
  • Sisena prova: prova de conducció. Aquesta prova consistirà a dur a terme un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant.
  • Setena prova: proves de personalitat i competències. Aquesta prova consisteix a fer qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l'adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
  • Vuitena prova: proves mèdiques. Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer, amb més detall, les proves selectives.

  4Valoració de mèrits

  Les persones aspirants han de presentar obligatòriament el model de currículum que es publicarà conjuntament amb el resultat de la prova d’aptitud física, on s'inclouran els mèrits que es proposin per ser avaluats pel Tribunal, d’acord amb el punt 7.2 i l’annex 5 de les bases de la convocatòria.

  5Resolució

  Un cop superades les fases del procés, i per tal que es pugui dur a terme el nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, i per tal de començar la fase formativa a l’Escola de Bombers/es i Protecció Civil de Catalunya, has d’acreditar el compliment dels requisits de participació.

Calendari orientatiu del procés