En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Clica sobre cada categoria per consultar-ne les bases

C2Oposició LliureAgent de la Guàrdia Urbana

C2Mobilitat interadministrativaAgent de la Guàrdia Urbana

Procés de selecció

Oposició lliure

  1Comprova que reuneixes els requisits

  Els requisits a destacar per participar en la propera convocatòria d’Agent de la Guàrdia Urbana, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són:

  • Disposar de la nacionalitat espanyola
  • Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • Posseir els permisos de conduir de la classe B i A2 (la presentació del carnet A2 es podrà ajornar fins l’últim dia del curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya).
  • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
  • Tenir una alçada mínima de 1.60m les dones i 1.70m els homes.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t en aquest procés, tindràs un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la home del web municipal.

  Recorda que, al complimentar la inscripció, hauràs d’aportar una còpia del teu DNI (per les dues cares) en format pdf, i annexar-lo a l’apartat “Altra documentació” de la sol·licitud telemàtica.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en el qual vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Proves selectives

  Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries.

  • 1a Prova: cultural i teòric. Aquesta prova consisteix en l’administració de dos tests, el primer de cultura general i el segon relacionat amb el temari que figura a l’annex 2.
  • 2a Prova: test aptitudinals. Aquesta prova consisteix en administrar tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
  • 3a Prova: Prova de català. Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de llengua catalana del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. Als efectes d’exempció consulteu les bases de la convocatòria.
  • 4a Prova: Prova d’aptitud física. Aquesta prova consta de tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
  • 5a Prova: Proves de personalitat i competències: Aquesta prova consisteix en realitzar tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
  • 6a Prova: Proves mèdiques. Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer amb més detall les proves selectives.

  4Resolució

  Un cop superades les fases del procés, i per tal que es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona i per tal de començar la fase formativa a l’Escola de Policia de Catalunya, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació.

Mobilitat interadministrativa

  1Comprova que reuneixes els requisits

  Els requisits a destacar per participar en la propera convocatòria de mobilitat interadministrativa d’Agent de la Guàrdia Urbana, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són:

  • Disposar de la nacionalitat espanyola
  • Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • Acreditar un mínim de dos anys com a funcionari de carrera en els cossos de policia local de Catalunya, Mossos d’Esquadra o altres cossos de seguretat de l’Estat, i estar en situació d’actiu en el cos de procedència.
  • Posseir els permisos de conduir de la classe B i A2.
  • Tenir una alçada mínima de 1.60m les dones i 1.70m els homes.
  • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
  • Tenir superat el curs de formació per accedir a l’escala bàsica en el cos de policia a que pertanyi la persona aspirant.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t en aquest procés, tindràs un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la home del web municipal.

  Recorda que, al complimentar la inscripció, hauràs d’aportar una còpia del teu DNI (per les dues cares) en format pdf, i annexar-lo a l’apartat “Altra documentació” de la sol·licitud telemàtica.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en el qual vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Proves selectives

  Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries.

  • 1a Prova: Prova de català. Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de llengua catalana del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. Als efectes d’exempció consulteu les bases de la convocatòria.
  • 2a Prova: Prova d’aptitud física. Aquesta prova consta de tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
  • 3a Prova: Proves de personalitat i competències: Aquesta prova consisteix en realitzar tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
  • 4a Prova: Proves mèdiques.Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer amb més detall les proves selectives.

  4Valoració de mèrits

  Els mèrits, que seran valorats en la fase de concurs, s’hauran de presentar de la següent manera:

  • Descarregant i omplint el document “Model per relacionar els mèrits” que es publicarà al web de l’Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat
  • Juntament amb la sol·licitud telemàtica de participació, adjuntar-ho com a pdf a l’apartat “Plantilla CV”.

  Només s’ha d’adjuntar aquest model de mèrits, ja que la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (experiència professional, cursos, etc.), s’haurà de presentar el dia que s’indica en la base 4 de la convocatòria.

  Només podran ser valorats aquells mèrits assolits per les persones aspirants fins el moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  La valoració del mèrits es farà únicament per a les persones que hagin superat la fase d’oposició, d’acord amb el barem que figura a la base 7.2 de la convocatòria.

  5Resolució

  Un cop superades les fases del procés, i per tal que es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona i per tal de començar la fase formativa a l’Escola de Policia de Catalunya, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació.