En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Convocatòries d’oposicions 2020 Obrir en una finestra nova
Clica sobre la categoria per consultar-ne les bases

A2Mestre/a

 • PlacesCategoria
 • 121Mestre/a – places distribuïdes en 7 especialitats

Com funciona el procés de selecció?

  1Comprova que compleixes els requisits

  Els requisits a destacar per participar en la propera convocatòria d’oferta pública de Mestre/a, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE. També podràs prendre-hi part si:
   • Ets nacional d’un estat en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya.
   • Ets cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE.
   • Ets descendent menor de 21 anys, o més gran però dependent, d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE o del/de la cònjuge d’aquests o d’aquestes.
  • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t en aquest procés, tindràs un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la podràs de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de la web de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la home del web municipal.

  Recorda que, al moment de fer la inscripció, hauràs de seleccionar en quina especialitat ho fas, d’entre les set descrites a les bases de la convocatòria.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en el qual vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Proves selectives

  Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries

  • 1a Prova: Prova de català. Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de llengua catalana del nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior. Als efectes d’exempció consulteu les bases de les convocatòries.
  • 2a Prova: Prova de castellà. Únicament hauran de realitzar aquesta prova aquelles persones aspirants que no disposin de nacionalitat espanyola i no n’estiguin exempts. Als efectes d’exempció consulteu les bases de les convocatòries.
  • 3a Prova: Aquesta prova té com objectiu demostrar els coneixements específics de l’especialitat a la que s’obta. Consta de dues parts:
   • 1a part: Prova pràctica
   • 2a part: Desenvolupament d’un tema.
  • 4a Prova: Aquesta prova té com objectiu la comprovació de l’aptitud pedagògica de les persones aspirants i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consta de dues parts:
   • 1a part: presentació d’una programació didàctica
   • 2a part: preparació i exposició oral d’una unitat didàctica
  4Valoració de mèrits

  Els mèrits, que seran valorats en la fase de concurs, s’hauran de presentar de la següent manera:

  • Descarregant i omplint el document “Model per relacionar els mèrits” que es publicarà al web de l’Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat
  • Juntament amb la sol·licitud telemàtica de participació, adjuntar-ho com a pdf a l’apartat “Plantilla CV”.

  Només s’ha d’adjuntar aquest model de mèrits, ja que la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (experiència professional, cursos, etc.), s’haurà de presentar el dia que s’indica en la base 4 de la convocatòria.

  Només podran ser valorats aquells mèrits assolits per les persones aspirants fins el moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  La valoració del mèrits es farà únicament per a les persones que hagin superat la fase d’oposició, d’acord amb el barem que figura a la base 7.2 de la convocatòria.

  5Resolució

  Un cop superades les fases del procés en què participis, i per tal que es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/a de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació i dels mèrits que hagis presentat.

  No podràs aportar acreditacions, tant dels mèrits com dels requisits, que hagin estat assolits amb posterioritat al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Abans del teu nomenament definitiu com a funcionari/ària de carrera hauràs de passar primer un període de formació pràctica selectiva, la duració de la qual s’estableix en les bases reguladores de cada procés.

  6Borsa de treball

  Un cop finalitzat el procés selectiu, l’Ajuntament ampliarà la borsa de treball de la categoria, per a la realització de possibles nomenaments d’interinatges.

  Per accedir a aquesta ampliació, serà necessari superar el procés selectiu i la realització d’una entrevista personal, en el moment que s’estableixi.