capçalera mòbil

En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre les convocatòries d’oposicions de l’any 2020 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica Obre en una finestra nova, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Places convocades

Clica sobre la categoria per consultar-ne les bases.

C2Agent de la Guàrdia UrbanaOposició Lliure

Places
282
Categoria
Agent de la Guàrdia Urbana Obre en una finestra nova
Modificació de bases i obertura termini presentació sol•licituds
Pel que fa a les persones que ja estaven inscrites en el procés, no cal que es tornin a inscriure.

Com funciona el procés de selecció?

 1. Els requisits a destacar per participar en la propera convocatòria de places d’agent de la Guàrdia Urbana, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són els següents:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
  • Tenir els permisos de conduir de la classe B i A2 (la presentació del carnet A2 es podrà ajornar fins a l’últim dia del curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya).
  • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores Obre en una finestra nova del procés per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

 2. Per inscriure’t en aquest procés, tindràs un període de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica Obre en una finestra nova de l’Ajuntament de Barcelona.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en el qual vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per completar la sol·licitud.

 3. Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries excepte la prova de coneixements de llengua anglesa, que és de caràcter voluntari i no eliminatori.

  • Primera prova: cultural i teòrica. Aquesta prova consisteix en dos tests: el primer, de cultura general, en què es consideren les matèries i els continguts que s'imparteixen al llarg dels cursos que formen l’ESO i també l’actualitat dels últims sis mesos, i el segon, relacionat amb el temari que figura a l’annex 2 de les bases de la convocatòria Obre en una finestra nova.
  • Segona prova: tests aptitudinals. Aquesta prova consisteix en tres tests amb què es té l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
  • Tercera prova: coneixements de llengua anglesa. Aquesta prova és de caràcter voluntari i no eliminatori, i consisteix a respondre un qüestionari tipus test de coneixements escrits corresponent al nivell B2 del MECR.
  • Quarta prova: prova d’aptitud física. Aquesta prova consta de tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
  • Cinquena prova: prova de català. Les persones aspirants han de tenir els coneixements de llengua catalana del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria Obre en una finestra nova.
  • Sisena prova: proves de personalitat i competències. Aquesta prova consisteix a fer tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar-se, entre altres, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, l’adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
  • Setena prova: prova mèdica. Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic que duu a terme personal mèdic col·legiat.

  Et convidem a consultar les bases reguladores Obre en una finestra nova del procés per conèixer amb més detall les proves selectives.

 4. Un cop superades les fases del procés, i perquè es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona i puguis començar la fase formativa a l’Escola de Policia de Catalunya, hauràs d’acreditar que compleixes els requisits de participació.