En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2021 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Clica sobre cada categoria per consultar-ne les bases

A1Categories tècniques superiors

A2Categories tècniques mitjanes

C1Tècnic/a auxiliar suport logístic

C2Auxiliar d’administració general

C2Conductor/a

Com funciona el procés de selecció?

  1Comprova que compleixes els requisits

  Els requisits que cal destacar per participar en aquestes convocatòries, que hauràs de complir i mantenir fins acabar el procés, són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la UE. També podràs prendre-hi part si:
   • Ets nacional d’un estat en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res en virtut de tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya.
   • Ets cònjuge d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE.
   • Ets descendent de menys 21 anys, o més gran però dependent, d’espanyol/a o de nacional d’altres membres de la UE o del/de la cònjuge d’aquests o d’aquestes.
   • Per als processos amb contractació com a laboral fix, també podran prendre part les persones estrangeres amb residència legal a Espanya
  • Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t al procés seleccionat, tens un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOG. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat "oferta pública" situat a la home del web municipal.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Prova de coneixements

  En les convocatòries de les categories dels subgrups A1, A2 i C1 aquesta prova consistirà en la realització de dos qüestionaris tipus test:

  • Test sobre el temari general aprovat en cada cas per a cada subgrups de titulació.
  • Test sobre el temari específic que podràs consultar a l’annex II B de les bases reguladores de la convocatòria en què vulguis participar.

  Els tests per separat no tindran caràcter eliminatori. Per superar la prova la suma dels dos qüestionaris haurà de tenir una puntuació igual o superior a la nota mínima que s’estableixi en cada una de les bases.

  En les convocatòries de les categories del subgrup C2, aquesta prova consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test relacionat amb el contingut del temari de l’annex II (en la categoria de Conductor/a) i l’annex II A (en la categoria d’Auxiliar d’Administració General).

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer de manera més detallada les proves.

  4Prova pràctica

  En les convocatòries de les categories dels subgrups A1, A2 i C1, aquesta prova consistirà en la resolució d’un o més supòsits pràctics en format test, relacionats amb les matèries que apareixen al temari de l’annex II B de cada convocatòria. Consulta les bases de la teva convocatòria per a més informació.

  En les convocatòries de les categories del subgrup C2, aquesta prova consistirà en realització d’un qüestionari tipus test:

  • Categoria d’Auxiliar d’Administració General (Prova d’ofimàtica), el test estarà relacionat amb els continguts del temari de l’annex II B de les bases de la convocatòria.
  • Categoria de Conductor/a, el test estarà relacionat amb els continguts dels temes 6 al 20 del temari de l’annex II de les bases de la convocatòria.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés en què vulguis participar per conèixer de manera més detallada les proves.

  5Prova lingüística
  Llengua catalana

  Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de nivell de llengua catalana:

  • Nivell de suficiència C1 (antic C) o superior en el cas de les categories dels subgrups de titulació A1, A2, C1 i C2.
  • Nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, en el cas de la categoria de subaltern/a.
  • Nivell elemental de català B1 (antic A) o superior, en el cas de la categoria de conductor/a.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de les convocatòries.

  Llengua castellana

  Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria.

  Als efectes d’exempció consulta les bases de les convocatòries.

  Aportació d’exempcions per coneixement de les llengües

  La documentació acreditativa de les exempcions esmentades l'hauràs d’aportar:

  • Durant el termini de presentació de sol·licituds o d’esmenes, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció telemàtica, o bé, un cop tramitada la sol·licitud, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la en el mateix apartat.
  • Fins a set dies naturals abans de la data de realització de la prova, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana i/o castellana (abans que comenci), aportant la fotocòpia corresponent.
  6Valoració de mèrits

  Els mèrits, que seran valorats en la fase de concurs, s’hauran de presentar tal i com s’indica al punt 4.7 de les bases de cada convocatòria.

  Només et podran ser valorats aquells mèrits que hagis assolit fins al moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

  7Resolució

  Un cop superades les fases del procés en què participis, i perquè es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària de l’Ajuntament de Barcelona, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació i dels mèrits que se t’han valorat a la fase de concurs.

  Recorda que no podràs acreditar ni els mèrits ni els requisits assolits després de l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció.

  A les bases de cada convocatòria s’estableixen les situacions per les quals s’haurà de superar un període de formació pràctica selectiva, així com la seva duració.

  8Borses de treball

  Un cop acabat el procés selectiu, l’Ajuntament ampliarà la borsa de treball de la categoria, per a la realització de possibles nomenaments de personal interí.

  Per accedir a aquesta ampliació, cal superar el procés selectiu i la realització d’una entrevista personal, en el moment que s’estableixi.

Calendari del procés