En aquesta pàgina trobaràs informació general sobre la convocatòria d’oposicions de l’any 2021 de l’Ajuntament de Barcelona. Durant el desenvolupament del procés, però, caldrà que consultis la informació actualitzada a la Seu electrònica, on seguiràs trobant tota la informació sobre la resta de convocatòries en curs.

Clica sobre cada categoria per consultar-ne les bases

C2Agent de la Guàrdia UrbanaOposició Lliure

Com funciona el procés de selecció?

  1Comprova que reuneixes els requisits

  Els requisits a destacar per participar en la propera convocatòria d’Agent de la Guàrdia Urbana, que hauràs de reunir i mantenir fins a la finalització del procés, són:

  • Disposar de la nacionalitat espanyola
  • Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir la titulació necessària per a l’accés a les categories objecte de la convocatòria.
  • Posseir els permisos de conduir de la classe B i A2 (la presentació del permís A2 es podrà ajornar fins l’últim dia del curs selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya).
  • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
  • Satisfer la taxa d’inscripció que pertoqui en cada cas.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer la resta de requisits exigits per prendre-hi part.

  2Inscriu-te

  Per inscriure’t en aquest procés, tindràs un període de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al DOGC. Aquesta inscripció la podràs fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Barcelona, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la home del web municipal.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per planificar la preparació de tota la informació requerida per a completar la sol·licitud.

  3Proves selectives

  Totes les proves del procés són obligatòries i eliminatòries.

  • 1a Prova: Cultural i teòric. Aquesta prova consisteix en l’administració de dos tests, el primer de cultura general (considerant-se aquelles matèries i continguts impartits al llarg dels cursos que conformen l’ESO i l’actualitat dels últms sis mesos) i el segon relacionat amb el temari que figura a l’annex II.
  • 2a Prova: Tests aptitudinals. Aquesta prova consisteix en administrar tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.
  • 3a Prova: Coneixements de llengua estrangera. Aquesta prova és de caràcter voluntari i no eliminatori, i consisteix en realitzar un qüestionari tipus test de coneixements escrits en llengua anglesa, àrab, xinesa o urdú, corresponent al nivell B2 del MERC.
  • 4a Prova: Prova d’aptitud física. Aquesta prova consta de tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.
  • 5a Prova: Prova de català. Les persones aspirants han d’estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell intermedi B2 (antic B) o superior. Als efectes d’exempció consulteu les bases de la convocatòria.
  • 6a Prova: Proves de personalitat i competències: Aquesta prova consisteix en realitzar tres qüestionaris i una entrevista personal per mesurar, entre altres, els trets de personalitat bàsics, els trets clínics, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el grau d’adequació al perfil demanat.
  • 7a Prova: Proves mèdiques. Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per personal mèdic col·legiat.

  Et convidem a consultar les bases reguladores del procés per conèixer amb més detall les proves selectives.

  4Resolució

  Un cop superades les fases del procés, per tal que es pugui dur a terme el teu nomenament com a funcionari/ària en pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona i començar la fase formativa a l’Escola de Policia de Catalunya, hauràs d’acreditar l’acompliment dels requisits de participació.

Calendari del procés