Escriu el teu missatge

  • Únicament es publicaran els continguts que respectin les condicions de participació especificades en aquest web.
  • Si envies una fotografia evita que es puguin identificar persones menors d'edat per tal de protegir la seva imatge
  • No s’admetran les aportacions que no compleixin els objectius d’aquest espai web.

D'acord amb la normativa de protecció de dades personals, t'informem que enviant aquest formulari dones consentiment per que l'Ajuntament de Barcelona tracti les teves dades amb les finalitats marcades a aquest efecte. Pots consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodades

El web "Barcelona recorda", creat per l’Ajuntament de Barcelona, interpel·la ciutadans, professionals i entitats perquè comparteixin els seus missatges d’ànim, condol i suport amb la resta de persones, en relació amb la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

"Barcelona recorda" vol afavorir la participació sempre sota uns paràmetres de qualitat que exclouen insults, desqualificacions i consideracions que no compleixen els objectius d’aquest espai.

Per formar part d’aquesta iniciativa i enviar missatges, imatges o vídeos, cal respectar les condicions de participació següents:

Moderació de la participació

Les aportacions enviades seran validades per un comitè de moderació que en decidirà la publicació o l’arxivament, d’acord amb el que estableixen aquestes condicions de participació.

"Barcelona recorda" es reserva el dret d’eliminar continguts que es considerin inadequats, que no compleixin els objectius d’aquest espai o que puguin ser lesius contra els drets de tercers. No s’admetrà cap contingut que inclogui expressions o continguts insultants, xenòfobs, racistes, homòfobs, difamatoris o que incitin a qualsevol tipus de discriminació o violència.

El comitè de moderació també es reserva el dret de destacar aquells continguts que siguin més rellevants, d’acord amb el que estableixen aquestes condicions de participació.

Propietat intel·lectual

En enviar un escrit, imatge o vídeo al web “Barcelona recorda”, l’autor/a d’aquest contingut accepta expressament que el lliurament de l’obra comporta la cessió dels drets d’explotació a favor de l’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter gratuït i no exclusiu. En concret, se cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa l’explotació en línia) i transformació de l’obra, en qualsevol format o modalitat, sense límit territorial i durant tot el termini de durada dels drets d’explotació previst per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

D’aquesta manera, l’autor/a accepta que l’Ajuntament de Barcelona publiqui el contingut al web "Barcelona recorda", així com en altres entorns vinculats propis de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recordar les diferents vivències i el compromís de la ciutat per tirar endavant, en relació amb la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

En el marc de la cessió de drets anterior, l’autor/a autoritza expressament l’Ajuntament de Barcelona a explotar l’obra a través de llicències públiques del tipus Creative Commons, o similars, garantint-ne el reconeixement de l’autoria i excloent la utilització comercial de l’obra i la possibilitat de fer-ne obres derivades.

El contingut enviat a través del web “Barcelona recorda” no pot incloure propietat intel·lectual de tercers (com per exemple material protegit per drets d’autor), tret que s’hagi rebut el permís d’aquest tercer o es tingui dret a fer-ho d’acord amb la normativa aplicable, circumstància que caldrà acreditar adequadament en el moment de formalitzar la participació. L’autor/a és legalment responsable del contingut que s’enviï a aquest web.

L’Ajuntament de Barcelona queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat en relació amb qualsevol reclamació de tercers que, de resultes d’una correcta explotació per part de l’Ajuntament dels drets cedits en virtut de les condicions de participació en el web "Barcelona recorda", es pugui derivar en relació amb la preexistència de drets de propietat intel·lectual respecte al contingut enviat a través del web. Així mateix, qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb la preexistència de drets de propietat intel·lectual podrà comportar la retirada immediata del contingut en qüestió del web “Barcelona recorda”.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual, ha de notificar-ho a l’Ajuntament, indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant-hi la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

Drets d’imatge

Les persones que apareixen a les imatges enviades al web "Barcelona recorda" accepten i atorguen el seu consentiment perquè aquestes imatges es puguin publicar per part de l’Ajuntament de Barcelona o dels seus encarregats de tractament, tant al web "Barcelona recorda" com en altres entorns vinculats propis de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recordar les diferents vivències i el compromís de la ciutat per tirar endavant en aquest moment, d’acord amb el tractament de dades 621 "Compartint experiències".

Aquesta autorització no comporta el dret a percebre cap retribució i reconeix la cessió dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual, d’acord amb el que es disposa en l’apartat anterior.

A fi de preservar el dret a la imatge de les persones menors d’edat i amb l’objectiu de protegir les seves dades personals i el seu dret a la privacitat i intimitat, no s’admetran fotografies en les quals apareguin persones menors d’edat fàcilment identificables.

Protecció de dades personals

En enviar dades personals mitjançant el formulari de participació d’aquest web, l’autor/a de l’escrit, imatge o vídeo consent el tractament de les seves dades personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de difondre els continguts enviats, d’acord amb el tractament de dades 621 - "Compartint experiències Aquesta finalitat està legitimada segons el consentiment de la persona interessada. Tret d’obligació legal, les dades aportades no se cediran a tercers i s’eliminaran un cop es compleixin les obligacions derivades de la gestió sol·licitada. Tens dret a accedir a les teves dades, rectificar-les i suprimir-les, i també altres drets sobre aquestes dades. Pots consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades