Beques

Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar una beca en primer lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat escollida, seguint les instruccions de l'apartat INSCRIPCIONS d'aquest web. En el cas de les persones que facin una inscripció i també sol·licitin una beca, no hauran d’abonar cap import a l’entitat que organitza l'activitat fins que l'Ajuntament comuniqui als sol·licitants l'atorgament o denegació de la beca i l'import corresponent. En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca si prèviament no s’ha reservat una plaça a l’activitat en questió.

Un cop s’hagi fet la inscripció a l’activitat escollida, hauran de tramitar la sol·licitud de beca a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (pendent crear tràmit per obtenir enllaç). Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar del codi IDALU (número d’identificació d’alumne) i el codi PIN que prèviament l’entitat haurà facilitat a la família sol·licitant de la beca.

Un cop s’hagi realitzat el tràmit, la persona sol·licitant es podrà descarregar un comprovant que acredita que la sol·licitud ha estat enviada correctament.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Excepcionalment, es permetrà accedir a les beques municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

La beca serà per a un màxim de 10 dies als Casals d’estiu, les Familiars i als Campus Olímpia o esportius, i de 14 dies per als Bressols d’estiu, les Colònies, les Rutes, els Campaments, les Sortides culturals fora de Catalunya i les Estades i Rutes esportives.

L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa, l’import màxim de la beca a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests criteris, l’equip tècnic de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments i les denegacions dels ajuts. ajuts Aquestes beques, en cap cas, no superaran el 90% del preu màxim recomanat de l’activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2022.

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2020 –casella 500–, que en el marc de la Campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.

L’accés als trams de les beques (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre seguent, ampliat per aquesta edició:

  • De 0 a 7.000 €: 90%
  • De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà declarar-ho a la sol·licitud de beca, i l’Ajuntament en farà d’ofici la comprovació, si escau.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar beca si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant de beca declara que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’Ajuntament en farà d’ofici, la comprovació.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dia 30 de maig comunicarà la llista provisional de persones beneficiàries de beca.

En cas de denegació de la beca, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions del 31 de maig al 14 de juny de 2022. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conformes.

La llista definitiva es publicarà el  20 de juny, tot i que les inscripcions ja es podran formalitzar a partir del 30 de maig, un cop resolta la reclamació, si fos el cas.

Per a formalitzar la inscripció, us haureu d’adreçar adreçant-se a l'entitat organitzadora de l'activitat a través dels les dades de contacte que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest mateix web i seguint les indicacions de cada entitat.

Com a novetat d’aquest any, les persones a les quals s’hagi atorgat una beca, rebran un SMS un cop iniciada l’activitat on se’ls demanarà que confirmin si els infants beneficiaris han participat en l’activitat per la qual van sol·licitar la beca. Aquest fet substitueix la signatura a mà com a rebut de la beca. 

FRACCIONAMENT DE PAGAMENT

El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat.

En el cas que els usuaris siguin sol·licitants de beca, no hauran d’abonar cap quantitat a compte.

RECORDA!

L'Ajuntament de Barcelona continua donant una important dotació econòmica en ajuts destinada a la campanya. Una aposta clara per garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona i que evita que la capacitat econòmica de la família sigui un obstacle per gaudir de les activitats, com tampoc ho ha de ser la condició física, psíquica o sensorial. 

  • Sol·licitud d’ajut econòmic: del 23 d’abril al 23 de maig.
  • Llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 30 de maig.
  • Període de reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny.
  • Llista definitiva de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 20 de juny.
  • Formalització de la inscripció de persones beneficiàries d’ajut econòmic: a partir del 30 de maig, si ja esta resolta l'al·legació/reclamació.

IMPORTANT!

Si se us ha atorgat l’ajut econòmic per l’activitat del vostre fill/a, rebreu un SMS un cop iniciada l’activitat on haureu d’accedir a l’enllaç informat per verificar la participació de l’infant en l’activitat. Això substitueix la signatura manual de l’any passat.

AL·LEGACIONS I RECLAMACIONS

Durant el període d’al·legacions tindreu habilitat un número de telèfon (en horari de 9 a 18 h de dilluns a divendres) i una adreça de correu electrònic de contacte per poder gestionar les vostres al·legacions/reclamacions. Aquest telèfon i e-mail els veureu publicats en aquesta pàgina web a partir del 31 de maig.