Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estan fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és fins aquest dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Ajuts a famílies

Ja podeu iniciar el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics mitjançant el formulari de sol·licitud d’ajuts. Les entitats organitzadores de les activitats informaran, a través dels seus canals telemàtics, dels detalls del procés per tramitar les sol·licituds.

Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar un ajut econòmic, en primer lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat escollida, seguint les instruccions de l’apartat INSCRIPCIONS d’aquest web. En el cas de les persones que facin una inscripció i també sol·licitin un ajut econòmic, no hauran d’abonar cap import a l’entitat que organitza l’activitat fins que la Comissió d’Ajuts comuniqui als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent, o bé la denegació de l’ajut. En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca, si prèviament l’entitat no n’ha confirmat la inscripció corresponent assegurant que té una plaça reservada.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

L’ajut serà d'un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per als bressols d'estiu, colònies, rutes, campaments, sortides culturals fora de Catalunya i les estades i rutes esportives. 

L’Ajuntament de Barcelona establirà anualment, d’acord amb la normativa, l’import màxim d’ajut econòmic a les famílies més necessitades i, d’acord amb aquests criteris, l’equip tècnic de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI valorarà les sol·licituds presentades i resoldrà els atorgaments i les denegacions dels ajuts. Aquests ajuts, en cap cas, no superaran el 90% del preu total de l'activitat, publicat a l’Annex 2 del Protocol de la Campanya d’Activitats de Vacances d’estiu per a infants i adolescents 2021, independentment de les condicions i els límits de costos de les activitats de la Campanya d’enguany. 

En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2019 –casella 500–, que en el marc de la Campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

  • De 0 a 7.000 €: 90%
  • De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà declarar-ho a la Sol·licitud d’Ajut econòmic, i l’Ajuntament en farà d’ofici la comprovació, si escau.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’ Ajuntament en farà d’ofici, si escau, la comprovació.

Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

 

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITIN AJUT ECONÒMIC

El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 24 d’abril a divendres 21 de maig de 2021.

Un cop s’hagi enviat la sol·licitud a l’entitat organitzadora seguint les indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant es podrà baixar un resguard del tràmit,  on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i que es procedeix a la seva tramitació.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dia 27 de maig comunicarà la llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del 28 de maig al 10 de juny de 2021. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicarà el 18 de juny, tot i que les inscripcions ja es podran fer a partir del 28 de maig, un cop resolta la reclamació, si fos el cas.

Les inscripcions es faran adreçant-se a l'entitat organitzadora de l'activitat a través dels canals telemàtics que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest mateix web i seguint les indicacions que cada entitat doni.

  

FRACCIONAMENT DE PAGAMENT

El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat.

En el cas que els usuaris siguin sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran d’abonar cap quantitat a compte.

AVÍS!

Ja podeu iniciar el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics mitjançant el formulari de sol·licitud d’ajuts.

RECORDA!

L'Ajuntament de Barcelona continua donant una important dotació econòmica en ajuts destinada a la campanya. Una aposta clara per garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona i que evita que la capacitat econòmica de la família sigui un obstacle per gaudir de les activitats, com tampoc ho ha de ser la condició física, psíquica o sensorial.

  • Sol·licitud d’ajut econòmic: del 24 d’abril al 21 de maig.
  • Llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 27 de maig.
  • Període de reclamacions: del 28 demaig al 10 de juny.
  • Llista definitiva de persones beneficiàries d’ajut econòmic: 18 de juny.
  • Formalització de la inscripció de persones beneficiàries d’ajut econòmic: a partir del 28 de maig, si ja esta resolta la reclamació.

Aquestes dates estan subjectes a l'evolució de la crisi de la covid-19