Presentació

 • Ada Colau i Ballano
 • Alcaldessa de Barcelona

Em fa il·lusió presentar-vos el Premi Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, hereu del Premi Consell Municipal de Benestar als Mitjans de Comunicació, creat l’any 1993.

Aquesta és la segona edició dels Premis Montserrat Roig, figura que simbolitza l’essència d’aquest Premi en dues de les seves vessants: professionalment, en tant que escriptora i periodista, i també en la seva faceta d’activista, recollint la

memòria històrica de les classes més desfavorides i com a dona amb un fort compromís amb la justícia social i la inclusió.
Els pilars sobre els quals se sosté aquest Premi són el periodisme de qualitat, l’abordatge dels temes socials i la ciutat de Barcelona. Tots i totes sabem el potencial dels mitjans de comunicació per donar a conèixer la realitat social a la nostra ciutat, sovint invisible, i el repte que suposa abordar-la amb enfocaments apoderadors, amb dignitat i garantint els drets de les persones.
Us animo, doncs, a participar en aquest reconeixement als i a les professionals que aposten pel foment i la presència de la temàtica social a la ciutat de Barcelona. La seva feina ens ajudarà a posar les persones en el centre i construir una ciutat pel bé comú.

Categories

1. Periodisme social

Entenem per periodisme social aquell que, al marge de les agendes polítiques, incideix en els processos socials, incentiva el coneixement i impulsa solucions; també el que abasta temes com ara habitatge, educació, drets i justícia, gènere, medi ambient, consum o qualsevol altre tema de l’àmbit del benestar social.

Poden optar a aquesta modalitat els articles, sèries d’articles, reportatges, treballs de fotoperiodisme, programes de ràdio i televisió i productes documentals o divulgatius.

Els treballs es poden haver presentat en premsa impresa o digital, publicacions periòdiques i regulars, ràdio o televisió i blocs o altres canals digitals, en els terminis que estableix la convocatòria; és a dir, entre l’1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Articles, reportatges, fotoperiodisme, ràdio, televisió i documentals
 • Presentats entre l’1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017
 • Premi de 8.000€
2. Comunicació social

Entenem per comunicació social aquella que, a banda del missatge i el format, es defineix com una eina d’apoderament per a la societat, que permet als autors o autores difondre missatges que impacten en els processos de sensibilització i, al mateix temps, que s’ofereix com a una font d’informació i comunicació bidireccional entre persones emissores i receptores.

Poden optar a aquesta modalitat les propostes que hagin mostrat a través dels mitjans de comunicació reptes d’interès social o realitats que afecten col·lectius de la ciutat.

Els treballs poden ser projectes de comunicació en qualsevol suport, publicats en els terminis que estableix la convocatòria; és a dir, entre l’1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Projectes de comunicació en qualsevol suport
 • Publicats entre l’1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017
 • Premi de 8.000€
3. Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona

Poden optar a aquesta categoria les propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social per a qualsevol mitjà, promogudes de manera individual o col·lectiva.

A fi d’acreditar la viabilitat dels treballs, cal presentar una descripció d’un full del projecte per desenvolupar, i també incloure: una sinopsi de la hipòtesi de la investigació, una justificació del seu interès pel que fa al benestar social, documentació suficient que n’avali el desenvolupament (calendari, recursos materials, econòmics, etc.) i el currículum dels periodistes i les periodistes participants.

El projecte s’ha de dur a terme durant l’any 2018 i el primer trimestre del 2019, i s’ha d'entregar acabat com a màxim l’11 de març de 2019. En el procés, el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

El resultat de la investigació es farà públic en els canals informatius propis de l’Ajuntament de Barcelona, coincidint amb el lliurament del premi de l’any següent (primer quadrimestre del 2019). En cas que el resultat de la investigació es publiqui també en qualsevol altre mitjà, s’ha de fer constar que ha rebut aquest premi.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social
 • El projecte s’ha de dur a terme durant l’any 2018 i el primer trimestre del 2019, i s’ha d’entregar acabat com a màxim l’11 de març de 2019
 • Premi de 8.000€
4. Premi especial del jurat

El jurat atorgarà un reconeixement especial a un projecte o trajectòria professional marcada per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social. Aquest premi no tindrà dotació econòmica.

Requisits de participació


Candidatures

Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés dels autors o autores i els mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi, però només poden ser guardonats en una de les categories.Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.

Data de publicació

Els treballs que es presentin a les categories de periodisme social i comunicació social s’han d’haver publicat, emès o difós entre l’1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017.

Per la seva banda, el projecte que es presenti a la categoria 'Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona' s’ha de dur a terme durant l’any 2018 i el primer trimestre del 2019 i s’ha d’entregar acabat com a màxim l’11 de març de 2019. En el procés, el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

Formats

 • Publicacions en paperArxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.
 • Arxius sonorsArxiu en format MP3
 • Arxius audiovisualsArxiu en format MP4, AVI o WebM.
 • Internet / plataformes digitalsURL, arxiu autoexecutable o enllaç a format PDF.

Criteris de valoració

 • La qualitat periodística i narrativa dels treballs.
 • L’equilibri de recursos disponibles i el resultat final del treball.
 • L’esforç en la investigació pròpia amb pluralitat i contrast de fons.
 • El tractament contextualitzat i la sensibilització social.
 • L’enfocament original.
 • L’ús d’una terminologia que reflecteixi la realitat incidint en el respecte a la dignitat de les persones.

Podeu obtenir més informació sobre els criteris de valoració, així com els barems i puntuacions, a les bases específiques del premi

.

Jurat


Presidenta

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consell Municipal de Benestar Social.

Membres vocals

Àgueda Bañón, directora de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. Òscar Velasco, cap de Comunicació de la Creu Roja a Barcelona. Anna Roig, cap de l’Àrea de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Sylviane Dahan, representant de la Federació Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona. Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Maria Josep Recoder Sellarès, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. Josep Ma Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ruth Rodríguez Martínez, cap d’estudis de Periodisme, Universitat Pompeu Fabra. Neus Bonet Bagant, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sergi Vicente, director de Betevé i de ràdio Barcelona FM.

Vocal de TV

Miquel Garcia Horcajo, cap de Documentals i Nous Formats de TV3. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.

Vocal d’Internet

José Sanclemente, president de la societat editora d’eldiario.es

Vocal de premsa

Milagros Pérez Oliva, periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra.

Vocal de ràdio

Siscu Baiges Planas, professor de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació (SICOM).

Premis

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos, per a les categories de periodisme social, comunicació social i promoció a la investigació periodística. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.
Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
A efectes de cobrament dels premis, es pren com a referència els autors o autores dels treballs guanyadors, amb independència de qui hagi presentat la candidatura.
Les persones premiades es comprometen a fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonades amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
Els guanyadors del Premi Montserrat Roig 2017 es donaran a conèixer en l’acte públic de lliurament que tindrà lloc el 12 d’abril de 2018 a les 18.00 hores al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació de l’Alcaldessa i de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials.

Inscripció

La presentació de totes les candidatures s’haurà de formalitzar entre el 9 i el 31 de gener de 2018 per Registre Municipal. Es farà en dues fases:

Primera

S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, amb les dades del treball i adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística, s’ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n’avali la viabilitat.

Segona

La butlleta d’inscripció generada des del formulari s’ha de lliurar en paper a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, entre el 9 i el 31 de gener de 2018, en un sobre o una carpeta especificant el següent: Àrea de Drets Socials, Consell Municipal de Benestar Social, "Premis Montserrat Roig al periodisme i a comunicació social de Barcelona”, indicant a quina categoria del premi s’opta. La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.

Omple el formulari d’inscripció
(a partir del 7 de gener)