Presentació

 • Jaume Collboni Cuadrado
 • L’Alcalde de Barcelona

Com a Alcalde de Barcelona és per a mi un honor presentar una nova edició dels Premis Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona.

Són ja 31 edicions celebrades d’ençà que, l’any 1993, el Consell Municipal de Benestar Social va crear aquests guardons amb l’objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació.

Vivim moments d’incertesa amb un creixement de la desinformació, la propagació de teories conspiratives i de les fake news que danyen la qualitat del debat públic i minven la confiança en la democràcia, el periodisme i les institucions.

Per això, tenim més responsabilitat que mai. I per això, des de l’Ajuntament de

Barcelona volem posar en valor iniciatives com aquests premis que aposten per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social. Ho fem, alhora, per celebrar i mantenir viu el llegat de Montserrat Roig, cronista barcelonina amb una mirada pròpia i sempre compromesa amb el feminisme, la memòria històrica i la justícia social.

Us animo a presentar candidatures a les diferents categories, que van des del periodisme i la comunicació social a la promoció de la investigació periodística en l’àmbit dels drets i l’acció social a Barcelona. Perquè és a través d’un periodisme ètic i compromès amb la realitat que l’envolta, que podrem fer de la societat i de la nostra ciutat un lloc millor.

Categories

1. Periodisme social

Entenem per periodisme social aquell que elabora continguts de caràcter descriptiu i informatiu, abordant les diferents complexitats socials. Treballs que descriuen el fet analitzant la realitat, utilitzant mitjans de comunicació per oferir al consumidor elements d’anàlisi per entendre i formar-se una opinió informada. El periodisme social incideix en els processos socials, incentivant el coneixement i el sentit crític de la persona receptora. Comprèn temàtiques enteses dins de l’àmbit del benestar social (habitatge, educació, salut, gènere, medi ambient...).

Es consideren candidats a aquesta modalitat els articles, sèries d’articles, reportatges, treballs de fotoperiodisme, programes de ràdio i televisió i productes documentals divulgatius.

Els treballs que es presentin s’han d’haver publicat, emès o difós entre el l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

El jurat atorgarà un primer premi de 7.000 euros i un segon premi de 3.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i als impostos que estableixi la normativa fiscal.

 • Articles, reportatges, fotoperiodisme, ràdio, televisió i documentals divulgatius
 • Presentats entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023
 • Primer premi de 7.000 €; segon premi de 3.000 €
2. Comunicació social

Entenem per comunicació social aquella eina d’apoderament que té per objectiu aconseguir un impacte per arribar a la transformació social a partir de la comunicació. Aquesta eina ha de permetre als autors o autores difondre missatges que creïn impacte o sensibilització i que, al mateix temps, s’ofereixin com una font d’informació i de comunicació bidireccional entre persones emissores i receptores.

Poden optar a aquesta modalitat les propostes que hagin divulgat campanyes i/o propostes comunicatives de caràcter social.

Els treballs poden ser projectes de comunicació en qualsevol suport, publicats entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023. Entenem per periodisme social aquell que elabora continguts de caràcter descriptiu i informatiu, abordant les diferents complexitats socials. Treballs que descriuen el fet analitzant la realitat, utilitzant mitjans de comunicació per oferir al consumidor elements d’anàlisi per entendre i formar-se una opinió informada. El periodisme social incideix en els processos socials, incentivant el coneixement i el sentit crític de la persona receptora. Comprèn temàtiques enteses dins de l’àmbit del benestar social (habitatge, educació, salut, gènere, medi ambient...).

El jurat atorgarà un primer premi de 7.000 euros i un segon premi de 3.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Projectes de comunicació en qualsevol suport
 • Publicats entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.
 • Primer premi de 7.000 €; segon premi de 3.000 €
3. Promoció de la investigació en l’àmbit dels drets socials i l’acció social a Barcelona

Poden optar a aquesta categoria les propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit dels drets socials i l’acció social, per a qualsevol mitjà, promogudes de manera individual o col·lectiva.

A fi d’acreditar la viabilitat dels treballs, cal presentar una memòria del projecte, amb una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 10, amb el contingut següent:

 • Una síntesi-resum del projecte a desenvolupar
 • Una sinopsi de la hipòtesi de la investigació
 • Una justificació de l’interès en el drets socials i l’acció social.
 • Una justificació de l’originalitat del projecte (temàtica, enfocament...)
 • Explicació del mitjà de comunicació o sistema de divulgació on es donarà a conèixer el projecte. Pla de difusió.
 • Cronograma del projecte on s’especifiqui quan es podran presentar els avenços dels resultats obtinguts.
 • Fonts documentals previstes per a la seva realització (entrevistes, bibliografia, webgrafia...)
 • Relació dels recursos econòmics precisos per a dur a terme la investigació (pressupost i pla de finançament).

També caldrà aportar el/s currículum dels autors/autores participants.

Dintre d’aquesta categoria s’atorgaran dos premis.

Per aquesta edició es proposa que els treballs d’investigació es desenvolupin dins d’alguns dels següents àmbits:

 • Cobertura de necessitats bàsiques des de la perspectiva de drets.
 • Atenció a la petita infància.
 • Participació ciutadana.
 • Les cures a les persones al llarg de la vida.
 • Els efectes de la bretxa digital en l’exercici de ciutadania.

El projecte s’ha de dur a terme durant un termini màxim d’un any a partir de la data d’atorgament del premi. En el procés el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat i/o d’altres professionals experts en la matèria.

El resultat de la investigació es farà públic en els canals informatius propis de l’Ajuntament de Barcelona, coincidint amb el lliurament del premi de l’any següent, o un cop transcorregut el termini de realització del projecte. En cas que el resultat de la investigació es publiqui també en qualsevol altre mitjà, s’ha de fer constar que ha rebut aquest premi.

La modalitat de projecte d’investigació està retribuïda amb un total de 20.000 euros, cosa que representa 10.000 euros per a cada premi, amb tots els impostos inclosos. Els premis estan subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

 • Propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l’àmbit del benestar social
 • Els projectes s’han de dur a terme durant un termini màxim d’un any, a partir de la data d’atorgament del premi
 • Àmbits preferents de desenvolupament: cobertura de necessitats bàsiques des de la perspectiva de drets, atenció a la petita infància, participació ciutadana, les cures a les persones al llarg de la vida i els efectes de la bretxa digital en l’exercici de ciutadania
 • Dos premis de 10.000 €
4. Premi especial del jurat

El jurat atorgarà un reconeixement especial a un projecte o trajectòria professional marcada per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social. Aquest premi té una dotació econòmica de 5.000 euros.

Requisits de participació


Candidatures

Poden concórrer a aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés dels autors o autores i els mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi, però només poden ser guardonats en una de les categories. Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors o autores. Amb la presentació de les obres autoritzen l’Ajuntament de Barcelona a fer reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, sempre que aquesta difusió sigui per motius promocionals i no tinguin un objectiu comercial.

Així mateix, els participants han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.

Els treballs

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana o castellana. Si l’original ha estat realitzat en una altra llengua, caldrà presentar una traducció al català o al castellà.

Data de publicació

Els treballs que es presentin a les categories de periodisme social i comunicació social s’han d’haver publicat, emès o difós entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

Per la seva banda, els projectes que es presentin a la categoria 'Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona' en qualsevol dels àmbits temàtics, s’han de dur a terme durant un termini màxim d’un any a partir de la data d’atorgament del premi. En el procés el treball s’ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

Formats

 • Publicacions en paperArxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.
 • Arxius sonorsArxiu en format MP3
 • Arxius audiovisualsArxiu en format MP4, AVI o WebM.
 • Internet / plataformes digitalsURL, arxiu autoexecutable o enllaç a format PDF.

Criteris de valoració

 • La qualitat periodística i narrativa dels treballs.
 • L’equilibri de recursos disponibles i el resultat final del treball.
 • L’esforç en la investigació pròpia amb pluralitat i contrast de fonts.
 • El tractament contextualitzat i la sensibilització social.
 • L’enfocament original.
 • L’ús d’una terminologia que reflecteixi la realitat incidint en el respecte a la dignitat de les persones.

Podeu obtenir més informació sobre els criteris de valoració, així com els barems i puntuacions, a les bases específiques del premi.


Presidenta

Ima. Sra. M. Eugènia Gay Rossell, tinenta d’alcaldia de Drets Socials,Cultura, Educació i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consell Municipal de Benestar Social.

Membres vocals

Sra. Francina Alsina, vicepresidenta primera del CMBS. Sra. Mabel Moreno, directora tècnica de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona. Sr. Òscar Velasco, cap de Comunicació de la Creu Roja a Barcelona. Sr. Abel Ubach, cap de Comunicació Digital i Mitjans de Càritas Diocesana de Barcelona. Sra. Sylviane Dahan, representant de la Federació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona. Sra. Laura Castro, responsable de Comunicació i Premsa de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Sr. Enric Marín Otto, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sr. Marçal Sintes, director de l’Institut de Recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Sr. Carles Pont Sorribes, director del grau en Periodisme de la Facultat de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra. Sr. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sr. Carles Solà Serra, director de “30 minuts” de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sr. José Sanclemente, president de la societat editora d’Eldiario.es. Sra. Milagros Pérez Oliva, periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra. Sr. Siscu Baiges Planas, periodista i vicepresident de l’associació Solidaritat i Comunicació (SICOM). Dr. Joan G. Burguera Serra, vicedegà de Professorat i Comunicació de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Sra. Claudia Frontino, periodista i fotògrafa, en representació de la cooperativa de comunicació Agència Talaia. Sra. Noemí Polls, periodista i editora a RAC1.

El jurat atorgarà un primer premi de 7.000 euros i un segon premi de 3.000 euros, amb tots els impostos inclosos, per a les categories de periodisme social i comunicació social, i dos premis de 10.000 euros per a la promoció de la investigació periodística, el que representa un total de 20.000 € en aquesta categoria, amb tots els impostos inclosos. A més, s’atorgarà un únic premi de 5.000 € en la categoria especial del jurat. Els premis estan subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedit per altres administracions, ens públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

A l’efecte de cobrament dels premis, es pren com a referència els autors o autores dels treballs guanyadors, amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

Les persones premiades es comprometen a fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonades amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones guanyadores dels premis Montserrat Roig 2023 es donaran a conèixer en un acte públic de lliurament (presencial i/o telemàtic), el segon semestre del 2024.

Inscripció

El període de presentació de sol•licituds s’iniciarà el 8 d’abril i finalitzarà el 6 de maig de 2024. La presentació es farà en dues fases:

Primera

S’ha d’emplenar el formulari electrònic de participació, amb les dades del treball i adjuntant una còpia de l’arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística, a fi d’acreditar-ne la viabilitat, cal presentar una memòria del projecte, amb una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 10, segons s’especifica en la descripció d’aquesta modalitat.

La butlleta d’inscripció ha d’incloure l’autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d’informació que han estat guardonats amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L’autorització ha d’anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.

Segona

La butlleta d’inscripció generada des del formulari, juntament amb la documentació requerida, ha de registrar-se al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la Llei 39/15 d’1 d’octubre i normativa de referència pel que fa als drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques, aquest procediment es podrà fer:

 • Via telemàtica (preferentment, i única via per a persones obligades a relacionar-se electrònicament) a través del web: ajuntament.barcelona.cat/tràmits
 • Presencialment, a qualsevol de les seus del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o de qualsevol OAC. Caldrà que demaneu cita prèvia, que podeu obtenir en aquest enllaç: http://www.barcelona.cat/cita

  Heu d'entregar el vostre treball en un sobre o una carpeta adreçada a:

  Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

  Departament de Participació Social

  Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona

  Heu d'indicar la categoria del premi al que opteu.

En el cas de registre presencial, es pot fer a qualsevol OAC de la ciutat.

En el cas de les publicacions en paper, també cal aportar una còpia de la publicació presencialment al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.

Quan la candidatura sigui presentada per una persona física que representi un grup d’autors i/o autores, caldrà fer-ho constar en el moment de registrar la butlleta mitjançant un document d’autorització degudament signat pels representats, acompanyat de les fotocòpies del DNI d’aquests.

En el cas que actuï com a representant d’una entitat o corporació, la signatura electrònica de representant ha d’avalar la dita representació.

Tota la tramitació en les OAC és amb cita prèvia, que es pot obtenir en l’enllaç: https://www.barcelona.cat/cita

Us recomanem que demaneu cita prèvia amb antelació suficient, i que prepareu les vostres candidatures amb el temps necessari per poder fer aquests tràmits. Les candidatures que no estiguin correctament registrades en la data límit de presentació no seran vàlides.

Si teniu qualsevol dubte, ens podeu contactar mitjançant el correu premimontserratroig@bcn.cat.

Omple el formulari d’inscripció