Pla Barcelona Ciència

Eix 2 - Recerca per afrontar els reptes de ciutat
Inici » Pla Barcelona Ciència » Eix 2 - Recerca per afrontar els reptes de ciutat

Dedicar finançament específic a la recerca, facilitar espais urbans dedicats a la recerca i millorar la interlocució entre l’Ajuntament i l’ecosistema científic perquè els actors científics de la ciutat se sumin a la recerca de solucions innovadores, justes i eficaces per als reptes urbans que afronta la ciutat.

 

Objectiu 5

Afavorir la interlocució i la col·laboració entre actors científics, centres hospitalaris i universitats i l’Ajuntament, incorporant-hi operadors del teixit científic i situant el coneixement científic com una de les eines imprescindibles de la governança de la ciutat.
 

Accions

 • 5.1. Crear un espai digital, a través de la plataforma Decidim, per al diàleg entre el teixit científic de la ciutat, el de la regió metropolitana i l’Ajuntament en matèria de recerca.
 • 5.2. Promoure la participació del teixit científic de la ciutat en les taules, comitès o comissions assessores vinculades a la solució dels reptes clau de ciutat.
 • 5.3. Incrementar la participació de l’Ajuntament i del lideratge de Barcelona en projectes de recerca amb caràcter internacional i europeu, multidisciplinaris i transversals, amb la participació dels grans centres i grups de recerca i les universitats, per tal d’originar nous clústers de recerca, amb el treball en equip de les àrees de relacions internacionals i de ciència.
 • 5.4. Reforçar els convenis de pràctiques i dels doctorands industrials en projectes de l’Ajuntament que incideixen en els reptes urbans, i provar noves fórmules de treball dels investigadors i investigadores per projectes.
 • 5.5. Definir les accions prioritàries en recerca científica entre les universitats i els centres de recerca de la ciutat, de la seva àrea metropolitana i l’Ajuntament en el marc dels convenis bilaterals amb aquestes universitats i de les taules de seguiment existents.
 • 5.6. Impulsar la col·laboració publicoprivada en el món de la ciència, i compartir espais comuns de centres o infraestructures científiques amb les empreses o els projectes més nous i amb menys recursos.
 • 5.7. Impulsar estudis de diagnòstic sobre la presència de les dones en el teixit científic i de la seva situació laboral i endegar accions per tal de revertir les desigualtats que s’hi detectin.
   

Contingut relacionat

Objectiu 6

Consolidar la línia de subvencions a activitats científiques i de recerca per afrontar els reptes urbans de ciutat més urgents, amb especial atenció a reimpulsar la ciutat després de la covid-19.
 

Accions

 • 6.1. Ampliar el finançament de la convocatòria de recerca i obrir noves línies de finançament a la recerca.
 • 6.2. Convocar projectes de recerca que reconeguin el talent jove, els grups de recerca més vulnerables i la dimensió de gènere en la selecció de projectes i propostes científiques que ajudin a construir una ciutat més saludable, sostenible i inclusiva, seguint els principis de ciència oberta.
 • 6.3. Diagnosticar les necessitats de recerca de les diferents àrees de l’Ajuntament per concretar la coordinació del suport municipal a la recerca.
 • 6.4. Crear un repositori de les recerques més rellevants fetes sobre Barcelona en diferents àmbits de la ciència.
 • 6.5. Compartir amb els actors científics de la ciutat les necessitats de recerca locals, impulsant processos de recerca i prioritzant que la recuperació social i econòmica tingui en compte el respecte pel medi ambient.
 • 6.6. Facilitar ajudes econòmiques i fomentar mecanismes de finançament per a noves empreses, empreses científiques petites o en dificultats i empreses que desenvolupin R+D.
   

Contingut relacionat

Notícies relacionades

 

Objectiu 7

Garantir un habitatge assequible als investigadors i investigadores internacionals i d’altres indrets de l’Estat en el transcurs dels tres anys del pla.
 

Accions

 • 7.1. Adjudicar, durant el 2020-2023, entre cinc i deu places d’habitatge social de mitjana durada (d’un a dos anys) per a investigadors i investigadores visitants de diferents instituts i centres de recerca de la ciutat.
 • 7.2. Crear, durant el 2020-2023, deu places d’habitatge de curta durada (d’un a sis mesos) per a científics i científiques visitants.

 

Objectiu 8

Impulsar projectes urbans que catalitzin les activitats de recerca i innovació a la ciutat i a la regió metropolitana.
 

Accions

 • 8.1. Desenvolupar el projecte urbà i científic de la Ciutadella del Coneixement mitjançant la participació, en la segona fase, del nou equipament a la zona de l’antic Mercat del Peix, promoure la connexió de l’Institut de Ciències del Mar amb la platja de la Barceloneta a través del projecte científic Barcelona Mar de Ciència de divulgació científica sobre el món marí, i facilitar el projecte de rehabilitació de l’edifici Martorell.
 • 8.2. Desenvolupar la xarxa d’infraestructures universitàries per connectar-la amb altres espais de recerca, innovació i cultura de la ciutat, a través dels convenis bilaterals amb les universitats.
 • 8.3. Afavorir la instal·lació de centres de recerca, organitzacions i empreses que treballen per la democratització digital i, en general, de la ciència, i establir criteris ètics dels avenços científics, particularment en biogenètica i biomedicina.
 • 8.4. Impulsar iniciatives sorgides o relacionades amb l’àmbit científic per adaptar la ciutat a la gent gran (mobilitat, serveis de cura...) i per un envelliment de qualitat i actiu.
   

Notícies relacionades

 

< Eix 1 | Eix 3 >