Pla Barcelona Ciència

Subvencions per a la recerca i la innovació
Inici » Pla Barcelona Ciència » Els tres eixos i les deu línies estratègiques » Subvencions per a projectes de recerca i innovació

Subvencions per a projectes de recerca i innovació

Convocatòria 2019

Barcelona ha posat en marxa el Pla Barcelona Ciència amb la voluntat de donar un nou impuls a la ciutat com a capital científica europea. Es vol crear un entorn favorable perquè els centres de recerca i tecnologia, les universitats i el teixit emprenedor i productiu de la ciutat despleguin solucions innovadores que reverteixin en la millora de les condicions de vida a la ciutat, de manera que se’n pugui beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Una de les deu línies estratègiques del Pla Barcelona Ciència contempla la creació de noves línies de finançament a projectes de recerca i innovació impulsats i desenvolupats pels centres de recerca i tecnologia de la ciutat i la seva àrea metropolitana.

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona i ”la Caixa” destinen un total de 900.000 € per promoure projectes que giren al voltant de dos àmbits temàtics: (1) l’envelliment i la qualitat de vida, i (2) la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient, per contribuir a la modernització de la ciutat de Barcelona, en el marc dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS), els quals guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible. Les temàtiques d’aquests objectius aborden la pobresa, la fam, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Es pretén, al mateix temps, incorporar la transformació tecnològica en l’atenció a la ciutadania com una eina propera i que permeti afavorir la participació de la ciutadania en les activitats de recerca sobre matèries que els afecten directament.

 

 

Nou! Resolució definitiva

El 27 de desembre del 2019 es va publicar la resolució definitiva d’aquesta convocatòria de les Subvencions per a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència 2019. Un total de 25 institucions rebran les ajudes per tal de dur a terme 7 projectes de recerca dels àmbits de (1) l’envelliment i la qualitat de vida i (2) la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient.

Bases de la convoctòria

 

[Destinataris/àries]

Agrupacions d’un mínim de tres institucions sol·licitadores, dues de les quals han de ser de l’àmbit de la recerca. Es valorarà que una entitat sigui del tercer sector o empreses.

Les entitats sol·licitadores han de presentar un projecte nou que s’emmarqui en les temàtiques descrites i, en el cas que resultin adjudicatàries, desenvolupar-lo de manera cooperativa.

Almenys una de les entitats ha de tenir el domicili fiscal o la seu social al municipi de Barcelona.

Concretament, es consideren institucions que poden sol·licitar l’ajut:

 • Les universitats públiques, els seus instituts de recerca i les universitats privades.
 • Els organismes públics de recerca.
 • Altres centres d’R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats majoritàriament del sector públic.
 • Les entitats i les institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut o l’ICS, que desenvolupin tasques de recerca.
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d’R+D com a objecte principal de les seves activitats i que generin coneixement científic.
 • Empreses i organitzacions empresarials vinculades, en funció del seu objecte social, al contingut del projecte. Aquestes empreses han de tenir menys de 50 treballadors i tenir la innovació com un objectiu prioritari.
 • Altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica o que facin tasques de suport a la transferència tecnològica.

 

[Modalitats]

Els projectes han de tenir per objecte dos camps prioritaris per a l’evolució sostenible de la ciutat de Barcelona:

 1. l’envelliment i la qualitat de vida;
 2. la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient.

Amb independència de la modalitat en què s’inscriguin, els projectes de recerca es caracteritzen per dos eixos vertebradors:

a) Incorporen el component tecnològic com a element rellevant de les propostes.

b) Sorgeixen de la col·laboració d’un mínim de tres institucions sol·licitadores, les quals treballen en cooperació per fomentar les sinergies i optimitzar el disseny, la implementació i la disseminació dels projectes.

 

[On se sol·licita la subvenció]

En línia

És obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Preguntes freqüents

Quin és el termini de presentació de sol·licituds

 

De l'1 de juliol al 9 d’agost. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

 

Quines són les temàtiques de la convocatòria?

 

La convocatòria té dos eixos temàtics principals:

 1. L’envelliment i la qualitat de vida.
 2. La mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient.

 

Quin és l’import màxim de finançament?

 

Cada projecte es pot finançar amb un màxim de 150.000 €.

 

Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?

 

Agrupacions d’un mínim de tres institucions sol·licitadores, dues de les quals han de ser de l’àmbit de la recerca. Es valorarà que una entitat sigui del tercer sector o empreses.

Les entitats sol·licitadores han de presentar un projecte nou que s’emmarqui en les temàtiques descrites i, en cas que resultin adjudicatàries, desenvolupar-lo de manera cooperativa.

Almenys una de les entitats ha de tenir el domicili fiscal o la seu social al municipi de Barcelona.

Concretament, es consideren institucions que poden sol·licitar l’ajut:

 • Les universitats públiques, els seus instituts de recerca i les universitats privades.
 • Els organismes públics de recerca.
 • Altres centres d’R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats majoritàriament del sector públic.
 • Les entitats i les institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut o l’ICS, que desenvolupin tasques de recerca.
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d’R+D com a objecte principal de les seves activitats i que generin coneixement científic.
 • Empreses i organitzacions empresarials vinculades, en funció del seu objecte social, al contingut del projecte.
 • Altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica o que facin tasques de suport a la transferència tecnològica.

 

Com s’escolliran els projectes?

 

Es valorarà la qualitat cientificotècnica, la capacitat d’implementació, l’adequació de l’equip sol·licitador i l’impacte social dels projectes.

El procés de selecció el durà a terme una comissió de valoració basant-se en els informes d’experts externs, nacionals i internacionals, en els àmbits temàtics previstos en aquesta convocatòria, els quals avaluaran remotament els projectes segons els criteris de valoració i el protocol de puntuació detallats a la convocatòria. Cada projecte serà avaluat per tres experts assignats aleatòriament segons l’àmbit temàtic. 

 

Quin és el període d’execució dels projectes, una vegada adjudicats?

 

Divuit mesos, a partir de l’adjudicació del projecte (el 50% de l’import de l’ajut s’abona a l’inici d’execució del projecte i el 50% restant a la meitat de la seva realització).

 

Quina documentació bàsica cal presentar per concórrer a la convocatòria?

 

Documentació bàsica obligatòria:

a. Sol·licitud per concórrer a la convocatòria (Instància de sol·licitud - Annex 1)*

b. Memòria cientificotècnica del projecte, que haurà de ser en anglès i tenir una extensió màxima de quinze pàgines, en lletra Times Roman de mida mínima 11 punts i espaiat senzill. Per a la presentació de la memòria cientificotècnica del projecte cal fer servir el guió detallat a: (Descripció del projecte-Annex 2)*

Aquest document ha de contenir:

 • Un resum del projecte, de 300 paraules com a màxim (en català o castellà).
 • Els objectius del projecte (generals i específics) i les preguntes de recerca.
 • La metodologia prevista.
 • Resultats esperats de la recerca i detall del que aquests poden aportar a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la presa de decisions polítiques com per a la ciutadania i el coneixement.
 • Cronograma de realització del projecte en relació amb el pla de treball i a les tasques assignades a cada entitat.
 • Justificació dels avantatges de la cooperació dels sol·licitants per a l’execució del projecte, així com de la generació de sinergies amb la ciutadania en general.
 • Accions de divulgació previstes.

c.Formulari de l’acord entre les diverses entitats que especifiqui els termes de l’acord entre les entitats agrupades que impulsen el projecte en el marc dels ajuts a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència 2019-2020 (Acord entre les entitats - Annex 3)*

d. Pla de viabilitat econòmica del projecte que indiqui el pressupost general per a la seva realització i inclogui un pressupost per cada entitat sol·licitant i un de comú sumatori de la totalitat del projecte (Pla de viabilitat - Annex 4)*

e. Currículum del coordinador del projecte (Annex 5)*

f. Document nacional d’identitat dels representants legals i documentació acreditativa de la representació.

g. Documentació que acredita la personalitat jurídica de totes les entitats, així com la seva inscripció en el registre corresponent.

h. NIF dels sol·licitants.

En el cas de ser beneficiàries, cadascuna de les entitats sol·licitants haurà de presentar també:

i. Declaració responsable de transparència conforme al del previst, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a subvencions de 10.000 euros (Declaració de transparència - Annex 6)*

j. Full de dades del creditor: (Dades del creditor - Annex 7)* Cada sol·licitant haurà de certificar les seves dades bancàries.

No caldrà aportar els documents de les lletres f. g. i h. quan ja constin en poder de l’Institut de Cultura, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, el sol·licitant ha d’indicar el procediment en què es van adjuntar aquests documents.

*Els documents en asterisc es posaran a disposició dels sol·licitants una vegada s’obri la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

** En el cas de la no-presentació de l’annex 1, l’annex 2 i l’annex 4, la sol·licitud quedarà no admesa.

 

Quina documentació caldrà lliurar una vegada concedit l’ajut?

 

 • Un informe de seguiment i una auditoria econòmica intermitja, que caldrà lliurar després de nou mesos des de l’adjudicació de l’ajut.
 • Un informe cientificotècnic final i una auditoria econòmica final, que caldrà presentar en un termini de tres mesos des de la finalització del projecte.
 • Un article de divulgació i un resum de les accions de divulgació derivades del projecte, que caldrà lliurar en un termini de quatre mesos des de la finalització del projecte.

 

Quina serà la política de dades, per als projectes adjudicats?

 

Les dades resultants de la investigació es faran públiques utilitzant canals de ciència oberta i/o mitjançant el web de l’Ajuntament.

 

Seguiment de la sol·licitud

 

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web de l’Ajuntament de Barcelona, Oficina Virtual i Subvencions.

Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre i el número de referència del tràmit.

 

 

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç.