Beques Barcelona Crea 2023

<-- Torna a la pàgina d'inici

web_-_beques_barcelona_crea_2023_1900x320px_-_ca.jpg

Donem suport al teu talent

Les “Beques Barcelona Crea” estan destinades a donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques: conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació i assaig.

Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.

Novetats de la convocatòria 2023: les “Beques +”

Les modalitats A1, A2, B, C, D i H podran incloure la concessió de “Beques +”.

Les “Beques +” ofereixen la possibilitat que algunes de les persones o entitats que resultin beneficiàries de les “Beques Barcelona Crea 2023”, puguin realitzar també una residència per desenvolupar la proposta becada. 

 

Com optar a una “Beca+”

Per optar a una “Beca +”, les persones o entitats candidates a les "Beques Barcelona Crea” ho hauran d'indicar en la instància de la sol·licitud. 

Podeu trobar més informació en relació a les "Beques +" al text de la convocatòria.

 

En cas d’obtenir una “Beca+”

En cas d’obtenir una de les “Beques +”  les persones o entitats beneficiàries disposaran d’un espai sense cost en un dels equipaments culturals de la Xarxa de Fàbriques de Creació de la ciutat durant un període de temps comprès entre dues setmanes mínim i 3 mesos màxim.

Les residències proporcionades per les “Beques +” es realitzaran en un període màxim de 2 anys a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de la “Beca +” a les persones o entitats beneficiàries.

 

Modalitats de la convocatòria

A1. Creació en arts escèniques

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en els àmbits del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer.

Està prevista la concessió de 35 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat.

 

A2. Experimentació i assaig en arts escèniques

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística impulsades per companyies en l’àmbit de les arts escèniques, que es trobin en fase d’experimentació i assaig, destinades a ser exhibides en sales i espais escènics de petit format (aforament de fins a 200 espectadors).

Està prevista la concessió de 7 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat

 

B. Creació en arts visuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges. Aquestes propostes poden conceptualitzar-se tant per a un format expositiu com en altres formats.

Està prevista la concessió de 30 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat

 

C. Creació musical

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la creació musical en qualsevol dels seus llenguatges.

Està prevista la concessió de 23 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat.

 

D. Creació audiovisual

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de l’audiovisual en qualsevol dels seus formats.

Està prevista la concessió de 15 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat.

 

E. Cultures populars

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana. Aquestes propostes han de promoure la difusió del patrimoni immaterial i generar interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món associatiu.

Està prevista la concessió de 8 ajuts en aquesta modalitat.

No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat.

 

F. Creació literària i traducció

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la literatura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i escriptura de textos teatrals. Aquestes obres s’han de crear en llengua catalana o castellana. També es poden incloure propostes de traducció de qualsevol llengua al català o al castellà.

Està prevista la concessió de 35 ajuts en aquesta modalitat.

No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat.

 

G. Creació de guions audiovisuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’escriptura de guions audiovisuals, siguin propostes d’adaptació d’obres literàries ja existents o propostes de creació pròpia.  Tant les propostes d’adaptació com les d’escriptura de creació pròpia han de ser en llengua catalana o castellana.

Està previst concedir 7 ajuts en aquesta modalitat.

No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat.

 

H. Creació en art i ciència

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística que incorporin la interrelació dels llenguatges artístics amb els científics i tecnològics. Les propostes es poden plantejar des de qualsevol disciplina artística i apropar-se a la ciència des de qualsevol àmbit del saber humà, des de les ciències experimentals i la tecnologia, fins als diversos camps de les ciències socials i humanitats.

Està previst concedir 10 ajuts en aquesta modalitat.

Existeix la possibilitat de concedir “Beques +” en aquesta modalitat.

 

I. Creació comunitària

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació en l’àmbit de la cultura comunitària. Les propostes han d’impulsar processos de creació cultural a partir de la participació ciutadana en clau comunitària.

Les propostes poden incloure treballs de recerca i assaig previs a la facilitació d’aquestes pràctiques culturals obertes a la participació ciutadana que han de tenir vocació d’estabilitat i continuïtat. 

Està previst concedir 5 ajuts en aquesta modalitat.

No està prevista la concessió de “Beques +” en aquesta modalitat.

Preguntes Freqüents de Creació comunitària

 

Informació destacada de la convocatòria

Període de sol·licituds

Del 9 de gener al 9 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

 

Qui pot sol·licitar les beques?

•    Persones físiques majors de 18 anys.

•    Persones jurídiques legalment constituïdes.

•    Agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica.

     En el cas de les agrupacions de persones sense personalitat jurídica cal nomenar una persona representant, que serà la responsable davant l’Ajuntament de Barcelona del compliment de la proposta i de l’assignació dels recursos.

 

Documentació que ha de contenir la sol·licitud

Document 1. Formulari de sol·licitud

 

Document 2. Explicació de la proposta

Ha de tenir una extensió màxima de 8 pàgines que inclogui:

•   Títol.
•   Descripció i proposta de desenvolupament.
•   Objectius.
•   Metodologia de treball proposada.
•   Perspectives de futur.

 

Document 3. Currículum

Ha de tenir una extensió màxima de 3 pàgines.

S’ha de presentar el currículum de la persona física o el resum de la trajectòria professional de la persona jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres.

 

Requisits de la documentació:

•  S’entén per pàgina la cara d’un full, espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12.
•  La documentació es pot presentar tant en català com en castellà.
•  No es valorarà la documentació presentada en altres idiomes.

 

Forma de presentació de la sol·licitud

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: telemàticament (preferentment) o presencialment

Telemàticament: a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

 

Criteris de valoració

La valoració de les propostes s’ha de fer d'acord amb els criteris generals i específics.

A- Criteris generals

B- Criteris específics 

 

Puntuació final resultat de la suma de la puntuació obtinguda amb la suma dels criteris generals i els criteris específics.

Puntuació màxima: 10 punts.

Puntuació mínima per a poder obtenir beca: 5 punts.

 

A  - Criteris generals (fins a 2,5 punts)

1 -    Grau d'innovació de la proposta (fins a 1,5 punts)

    ·    Que la proposta incorpori novetats conceptuals, metodològiques, de llenguatges o de processos.
    ·    Que la proposta incorpori diàleg transdisciplinari.
    ·    Que la proposta incorpori experimentació entre tècniques i llenguatges artístics.
    ·    Que respongui a un repte de la societat actual.

 

2 -    Consideració de les perspectives de gènere en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que la proposta candidata estigui redactada amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere.
    ·    Que la perspectiva de gènere s'incorpori en la proposta presentada a partir de la seva metodologia, o contingut, atenent els seus  objectius, activitats, població destinatària o valors que promou.

 
3 -    Consideració de les perspectives d’interculturalitat en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que es tingui en consideració el reconeixement de  l’àmplia diversitat cultural i religiosa de la ciutat, de col·lectius o cultures minoritàries a la ciutat.
    ·    Que es plantegin criteris de creativitat, innovació i flexibilitat amb la voluntat de trencar amb la referència exclusiva a les arts occidentals o autòctones.
    ·    Que es plantegin criteris de respecte a la convivència intercultural, igualtat d’oportunitats i foment del diàleg intercultural.

 

B - Criteris específics (fins a 7,5 punts) 

1 - Qualitat artística de la proposta (fins a 4,5 punts) 

      Es valora:

    ·    L’interès artístic i cultural de la proposta.
    ·    La singularitat de la proposta.
    ·    La formulació de desenvolupament de la proposta.
    ·    L’originalitat del plantejament de la proposta.

 

2 - Relació de l’objecte de la proposta amb la ciutat de Barcelona (fins a 1 punt) 

 

3 - Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant o dels membres del grup (fins a 1 punt) 

 

4 - Perspectives de futur de la proposta (fins a 1 punt) 

    ·    Viabilitat de la proposta (la capacitat de dur-la a terme, les possibilitats d’implementació...).
    ·    Perspectives d’accés i circulació del resultat de la proposta (incorporació de llicències lliures, previsió de difusió pública...).
    ·    Perspectives de desenvolupament del resultat de la proposta amb relació als àmbits educatius reglats o no reglats,  adreçats  a qualsevol edat, o dirigits a l’educació al llarg de la vida.

 

Requisits de les propostes

1 - Ser de nova creació.

Es considerarà que una proposta és de nova creació quan:

·    La proposta es trobi en una fase d'ideació, investigació, prototipatge, assaig, preproducció, és a dir, en fase de desenvolupament de la proposta artística, prèvia a la producció.

·    La proposta no hagi estat presentada amb anterioritat públicament, sigui per part de la persona o entitat participant a la convocatòria o per part d’altres persones o entitats.

·    No s'hagin portat a terme les fases que cobreix l’ajut (desenvolupament de la proposta artística previ a la producció).

·    No es tracti d'una reposició o revisió d'una creació pròpia o d’un enregistrament de maqueta o disc, en el cas de creació musical.

 

2 - Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

La relació s’entén que està acreditada quan es compleixi, com a mínim, un dels supòsits següents:

·    Que l’objecte de la proposta tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

·    Que la persona o l’entitat candidata tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva àrea metropolitana.

·    Que la persona o l’entitat candidata estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i que així es desprengui del contingut de la  documentació presentada.

 

Jurats de les beques

Els jurats de les Beques Barcelona Crea 2023 han estat formats pels següents professionals:

A proposta del Consell de la Cultura de Barcelona:

Aimar Pérez, Cristina Alonso, Johnny Torres, Anna Maria Ricart, Israel Solà, Alexandra Laudo, Pilar Cruz, Clàudia Elies, Montse Badia, Maitane Beaumont, Arnau Horta, Neus Rodríguez, Marcel Pié, Cloe Massota, Albert Plans, Amadeu Carbó, Jordi Fosas, Jordi Nopca, Xènia Dyakonova, Vivi Alfonsín, Esteve Plantada, Mercè Sarrias, Pau Alsina i Marta Galan. 

A proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona: :

Ferran Murillo, Antoni Casares, Beatriz Fernández, Victor Bobadilla, Ariadna Miquel, David Armengol, Sílvia Galí, Joana Hurtado, Alba Colomo, Gisela Sais, Olga Ábalos, Guim Bonaventura, Blanca Escoda, Carolina Jiménez i Eduard Arderiu. 

 

El jurat de les Beques + ha estat format pels següents membres:
Carles Sala, Maria Masoliver, Víctor Bobadilla, Ferran Murillo, Silvia Galí, Òscar Dasi i Marc Chornet.

 

Motius de no admissió de la sol·licitud

És motiu de no admissió de la candidatura:

·    No presentar el document 2.

·    No presentar la documentació obligatòria en temps i forma.

·    Haver resultat persona o entitat beneficiària en la convocatòria de les Beques Barcelona Crea 2021.

·    Incompliment d'altres requisits establerts a les bases reguladores de les beques “Barcelona Crea” o a la present convocatòria, així com els que estableixi la legislació vigent.

 

Preguntes Freqüents

Sessió informativa

Presentació de la sessió informativa

Consulta aquí la presentació de la sessió informativa.

Vídeo de la sessió informativa

Visualitza aquí la sessió informativa (disponible a partir del 20/01/2023)

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 3 al 14 de juliol.
Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 3 al 14 de juliol.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al•legació i sol•licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 3 de juny al 31 de juliol. 

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb la mateixa modalitat utilitzada en el moment de presentar la sol•licitud (telemàticament o presencialment)


Telemàticament
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol•licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

 

 

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la resolució definitiva.

 

Justificació de la beca

Documentació que ha de contenir la justificació

La justificació consta de dos documents: 

1. Instància de justificació 

2. Memòria explicativa. Ha de contenir els següents apartats: 

- La descripció de les fases de treball realitzades

- El calendari i la metodologia emprada 

- L'explicació dels resultats obtinguts 

- Les perspectives de futur de la proposta.

 

Període d’execució del projecte

Fins el 28 de febrer de 2024

 

Període de justificació del projecte

Fins el 2 d’abril de 2024

 

Forma de presentació

Cal utilitzar la mateixa modalitat emprada en la presentació de la sol·licitud. 

• A través del portal de Tràmits de la convocatòria

• A través del registre presencial (als registres de l’Ajuntament o les OAC’s)