Beques Barcelona Crea 2024

<-- Torna a la pàgina d'inici

logo_bcncrea_1900x320_0.jpg

Donem suport al teu talent

Des del reconeixement del dinamisme cultural, d’innovació i recerca que viu la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona, convoca les Beques Barcelona Crea 2024 per tal de donar suport a la creació.

Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.

Aquestes beques, en l’edició 2024, estan destinades a donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques:

- Conceptualització
- Gestació
- Investigació
- Experimentació
- Documentació
- Escriptura
- Assaig

Modalitats de la convocatòria

A1. Creació en arts escèniques - Teatre

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’àmbit del teatre i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer.

Està prevista la concessió de 16 beques en aquesta modalitat.

 

A2. Creació en arts escèniques - Dansa

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’àmbit de la dansa i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer.

Està prevista la concessió de 7 beques en aquesta modalitat.

 

A3. Creació en arts escèniques - Circ

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’àmbit del circ i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer.

Està prevista la concessió de 3 beques en aquesta modalitat.

 

B. Creació en arts visuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges. Aquestes propostes poden conceptualitzar-se tant per a un format expositiu com en altres formats.
Aquesta modalitat inclou també les propostes de creació en l’àmbit de la novel•la gràfica.

Està prevista la concessió de 21 beques en aquesta modalitat.

 

C. Creació musical

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la creació musical en qualsevol dels seus llenguatges.

Està prevista la concessió de 15 beques en aquesta modalitat.

 

D. Creació audiovisual

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de l’audiovisual en qualsevol dels seus formats.

Està prevista la concessió de 10 beques en aquesta modalitat.

 

E. Cultures populars

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana. Aquestes propostes han de promoure la difusió del patrimoni immaterial i generar interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món associatiu.

Està prevista la concessió de 5 beques aquesta modalitat.

 

F1. Creació literària Montserrat Roig

A partir de l’edició de 2024, les Beques d’escriptura Montserrat Roig s’integren a les Beques Barcelona Crea , com a una de les seves modalitats, mantenint el seu nom propi.

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de l’escriptura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i crònica, tant ficció com no ficció. Aquestes obres s’han de crear en llengua catalana o castellana.

Queden exclosos d’aquesta modalitat l’escriptura de textos dramàtics o teatrals, les traduccions, les tesis doctorals, els projectes d’investigació i els projectes que condueixin a una titulació.

Opció de poder optar a un espai durant dos mesos.

Les persones beneficiàries d’una beca en aquesta modalitat podran optar a disposar, durant dos mesos, d’un espai sense cost per desenvolupar el projecte d’escriptura que hagi estat seleccionat. Hi podran optar fins a un màxim de 20 projectes. 


Els espais on desenvolupar el projecte d’escriptura escollit, estan integrats pels següents equipaments: 

- El Born Centre Cultural de Memòria

- Reial Acadèmia de Bones Lletres

- Castell de Montjuïc

- Biblioteca de Catalunya

- Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

- Fundació Joan Miró

- Fundació Antoni Tàpies

- I a d’altres biblioteques de la xarxa de Biblioteques de Barcelona segons disponibilitat


L’equipament serà assignat per part de l’ICUB, en funció de les sol·licituds i les disponibilitats.  

Està prevista la concessió de 30 beques en aquesta modalitat.

 

F2. Traducció

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de traducció en l'àmbit de la literatura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i crònica de qualsevol llengua al català o al castellà.

Està prevista la concessió de 2 beques en aquesta modalitat.

 

G. Creació de guions audiovisuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’escriptura de guions audiovisuals, siguin propostes d’adaptació d’obres literàries ja existents o propostes de creació pròpia. Tant les propostes d’adaptació com les d’escriptura de creació pròpia han de ser en llengua catalana o castellana.

Està previst concedir 5 beques en aquesta modalitat.

 

H. Creació en art i ciència

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística que incorporin la interrelació dels llenguatges artístics amb els científics i tecnològics. Les propostes es poden plantejar des de qualsevol disciplina artística i apropar-se a la ciència des de qualsevol àmbit del saber humà, des de les ciències experimentals i la tecnologia, fins als diversos camps de les ciències socials i humanitats.

Està previst concedir 7 beques en aquesta modalitat.

 

I. Creació comunitària

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació en l’àmbit de la cultura comunitària. Les propostes han d’impulsar processos de creació cultural a partir de la participació ciutadana en clau comunitària. 


Les propostes poden incloure treballs de recerca i assaig previs a la facilitació d’aquestes pràctiques culturals obertes a la participació ciutadana que han de tenir vocació d’estabilitat i continuïtat. 

Està previst concedir 3 beques en aquesta modalitat.

 

Informació destacada de la convocatòria

Període de sol·licituds

Del 2 al 22 de gener de 2024​, ambdós inclosos.

 

Qui pot sol·licitar les beques?

•    Persones físiques majors de 18 anys.

•    Persones jurídiques legalment constituïdes.

•    Agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica.

     En el cas de les agrupacions de persones sense personalitat jurídica cal nomenar una persona representant, que serà la responsable davant l’Ajuntament de Barcelona del compliment de la proposta i de l’assignació dels recursos.

Especificitats de la Modalitat F. Beques de Creació literària Montserrat Roig

• Les agrupacions de persones físiques o jurídiques queden excloses d’aquesta modalitat. Només les persones físiques o jurídiques podran optar a una “Beca de Creació Literària  Montserrat Roig

• Podran ser beneficiaris els escriptors i les escriptores que tinguin com a mínim una obra publicada amb el seu nom i que tingui el seu ISBN corresponent.

 

Documentació que ha de contenir la sol·licitud

Document 1. Formulari de sol·licitud

 

Document 2. Explicació de la proposta

Ha de tenir una extensió màxima de 6 pàgines (s’entén per pàgina la cara d’un full), amb espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12, que inclogui:

•   Títol.
•   Descripció i proposta de desenvolupament.
•   Objectius.
•   Metodologia de treball proposada.
•   Perspectives de futur.
•   En el cas de presentar-se a la modalitat F.1 Beques de Creació Literària Montserrat Roig, cal incloure un fragment del projecte d’escriptura que es realitzarà, en un màxim de 5 pàgines. Les 5 pàgines del fragment del projecte es sumaran a les 6 pàgines de l’explicació de la proposta.

 

Document 3. Currículum

Ha de tenir una extensió màxima de 3 pàgines (s’entén per pàgina la cara d’un full), espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12. 

S’ha de presentar el currículum de la persona física o el resum de la trajectòria professional de la persona jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres.

 

No es valoraran les pàgines que excedeixin l’extensió màxima establerta per als documents 2 i 3.

Tampoc es valorarà cap documentació addicional no requerida en aquesta convocatòria.

La documentació es pot presentar tant en català com en castellà. No es valorarà la documentació presentada en altres idiomes.

 

Forma de presentació de la sol·licitud

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)

Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: telemàticament (preferentment) o presencialment

Telemàticament: a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

 

Criteris de valoració

La valoració de les propostes s’ha de fer d'acord amb els criteris generals i específics.

A- Criteris generals

B- Criteris específics 

 

Puntuació final resultat de la suma de la puntuació obtinguda amb la suma dels criteris generals i els criteris específics.

Puntuació màxima: 10 punts.

Puntuació mínima per a poder obtenir beca: 5 punts.

 

A  - Criteris generals (fins a 2,5 punts)

1 -    Grau d'innovació de la proposta (fins a 1,5 punts)

    ·    Que la proposta incorpori novetats conceptuals, metodològiques, de llenguatges o de processos.
    ·    Que la proposta incorpori diàleg transdisciplinari.
    ·    Que la proposta incorpori experimentació entre tècniques i llenguatges artístics.
    ·    Que respongui a un repte de la societat actual.

 

2 -    Consideració de les perspectives de gènere en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que la proposta candidata estigui redactada amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere.
    ·    Que la perspectiva de gènere s'incorpori en la proposta presentada a partir de la seva metodologia, o contingut, atenent els seus  objectius, activitats, població destinatària o valors que promou.

 
3 -    Consideració de les perspectives d’interculturalitat en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que es tingui en consideració el reconeixement de  l’àmplia diversitat cultural i religiosa de la ciutat, de col·lectius o cultures minoritàries a la ciutat.
    ·    Que es plantegin criteris de creativitat, innovació i flexibilitat amb la voluntat de trencar amb la referència exclusiva a les arts occidentals o autòctones.
    ·    Que es plantegin criteris de respecte a la convivència intercultural, igualtat d’oportunitats i foment del diàleg intercultural.

 

    ·    Guia d’aplicació de les perspectives de gènere i interculturalitat.

 

B - Criteris específics (fins a 7,5 punts) 

1 - Qualitat artística de la proposta (fins a 4,5 punts) 

      Es valora:

    ·    L’interès artístic i cultural de la proposta.
    ·    La qualitat artística de la proposta.
    ·    Grau de definició i concreció del projecte. 
    ·    La singularitat de la proposta.
    ·    La formulació de desenvolupament de la proposta (motivació i descripció).
    ·    L’originalitat del plantejament de la proposta.
    ·    Impacte en l’àmbit o sector cultural de la modalitat a la que es presenta.
    ·    Impacte o valor social de la proposta.

 

2 - Relació de l’objecte de la proposta amb la ciutat de Barcelona (fins a 1 punt) 

 

3 - Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant o dels membres del grup (fins a 1 punt) 

 

4 - Perspectives de futur de la proposta (fins a 1 punt) 

    ·    Viabilitat de la proposta (la capacitat de dur-la a terme, les possibilitats d’implementació...).
    ·    Perspectives d’accés i circulació del resultat de la proposta (incorporació de llicències lliures, previsió de difusió pública...).
    ·    Perspectives de desenvolupament del resultat de la proposta amb relació als àmbits educatius reglats o no reglats,  adreçats  a qualsevol edat, o dirigits a l’educació al llarg de la vida.

 

Requisits de les propostes

1 - Ser de nova creació.

Es considerarà que una proposta és de nova creació quan:

·    La proposta es trobi en una fase d'ideació, investigació, prototipatge, assaig, preproducció, és a dir, en fase de desenvolupament de la proposta artística, prèvia a la producció.

·    La proposta no hagi estat presentada amb anterioritat públicament, sigui per part de la persona o entitat participant a la convocatòria o per part d’altres persones o entitats.

·    No s'hagin portat a terme les fases que cobreix l’ajut (desenvolupament de la proposta artística previ a la producció).

·    No es tracti d'una reposició o revisió d'una creació pròpia o d’un enregistrament de maqueta o disc, en el cas de creació musical.

 

2 - Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

La relació s’entén que està acreditada quan es compleixi, com a mínim, un dels supòsits següents:

·    Que l’objecte de la proposta tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

·    Que la persona o l’entitat candidata tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva àrea metropolitana.

·    Que la persona o l’entitat candidata estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i que així es desprengui del contingut de la  documentació presentada.

 

3 - Els beneficiaris d’una Beca de Creació literària Montserrat Roig hauran de:

Participar, sempre que sigui possible, a la sessió de presentació de projectes finals oberta al públic. La data i les condicions de participació i desenvolupament d’aquesta presentació seran determinades per l’ICUB, un cop s’hagi dut a terme el treball d’escriptura.

En la modalitat F.1. Creació literària Montserrat Roig podran ser beneficiaris els escriptors que tinguin com a mínim una obra publicada amb el seu nom, d’autoria única, i que tingui l’ISBN corresponent.

Aquesta publicació s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud a través de declaració responsable inclosa en l’apartat del “Document 1. Formulari de sol·licitud” habilitat a tal efecte.

No acompleixen el requisit d’obra publicada: les traduccions, els articles publicats en premsa, les obres editades pels seus autors/es quan l’empresa editorial no editi més llibres que els del propi autor/a o aquests constitueixin més de la meitat del catàleg, i les obres que siguin editades amb el suport financer, total o parcial, de l’autor/a.


Si que tindran consideració d’obra publicada els llibres col·lectius, sempre que s’acompleixin la resta de requisits).

 

Motius de no admissió de la sol·licitud

És motiu de no admissió de la candidatura:

·    No presentar el document 2.

·    No presentar la documentació obligatòria en temps i forma.

·    Haver resultat persona o entitat beneficiària, o membre d’alguna agrupació de persones beneficiària, en alguna de les 3 edicions anteriors de la Convocatòria de les Beques Barcelona Crea 2024 o haver rebut una Beca d’escriptura Montserrat Roig en alguna de les 5 edicions anteriors de la Convocatòria de Beques Barcelona Crea 2024.

·    Incompliment d'altres requisits establerts a les bases reguladores de les "Beques Barcelona Crea” o a la present convocatòria, així com els que estableixi la legislació vigent.

 

Període d’execució del projecte

El projecte becat s’ha de desenvolupar entre l’atorgament i, com a màxim, fins el 31 de març de 2025.

 

Jurats de les Beques Barcelona Crea 2024

A proposta del Consell de la Cultura de Barcelona:

Llàtzer García, Cristina Alonso, Juan Carlos Olivares, Lipi Hernández, Vicente Llorca, Alexandra Laudo, Lucía Piedra, Montse Badia, Marta Salicrú, Arnau Horta, Neus Rodríguez, Violeta Kovacsics, Cloe Massota, Amadeu Carbó, Jordi Nopca, Xènia Dyakonova, Borja Bagunyà, Pau Alsina, Eduard Arderiu.

A proposta del l'Institut de Cultura de Barcelona:

Ferran Murillo, Toni Casares, Georgina Oliva, Javier Cuevas, Victor Bobadilla, David Armengol, Alba Colomo, Maria Canelles, Gisela Sais, Pol Serrahima, Guim Bonaventura, Gerard Casau, Josep Lambies, Jordi Fosas, Abel Ramon, Anna Arranz, Blanca Escoda, Albert Plans, Carmen Fernández, Marçal Cebrian, Bani Brusarin, Antonio Gagliano, Naroa Gómez

 

Compatibilitat dels ajuts

·    Les “Beques Barcelona Crea” són compatibles amb qualsevol altre ajut, subvenció o beca concedida per altres administracions, ens públics o privats per a la mateixa proposta.

·    En el cas que la proposta presentada hagi rebut subvencions o ajuts de l’Ajuntament de Barcelona o una “Beca Barcelona Crea” dins de les Convocatòries impulsades per la Xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, amb anterioritat a la data de la presentació de la candidatura a les “Beques Barcelona Crea”, la proposta no pot rebre l’ajut. Les sol·licituds de les persones físiques o jurídiques que hagin resultat beneficiàries en la convocatòria no es poden admetre, i no poden rebre l’ajut.

·    No poden optar a una “Beca Barcelona Crea” en la modalitat I. Creació comunitària, aquelles persones físiques o jurídiques que, en moment de presentar la seva candidatura, tinguin vigent un contracte de serveis o un conveni de col•laboració amb l'ICUB dins del marc del programa Cultura Viva. 

 

Difusió, propietat intel·lectual i ús de la imatge

·    Les persones i entitats beneficiàries estan obligades a fer constar als materials de difusió i publicitat de la proposta el suport de l’Ajuntament de Barcelona o l’ICUB:

Opció 1: mitjançant la menció “Aquesta obra ha rebut una Beca Barcelona Crea 2024 de l’Ajuntament de Barcelona” 

Opció 2: incorporant el logotip de l’Ajuntament de Barcelona que trobareu web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

·     Els beneficiaris d’una Beca en la Modalitat F1. Creació Literària Montserrat Roig, en el cas de publicar l’obra, hauran de fer constar en els crèdits la següent informació:

 “Aquesta obra ha comptat amb el suport d’una Beca de Creació Literària Montserrat Roig de la Convocatòria de Beques Barcelona Crea 2024 i dins del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de l’Ajuntament de Barcelona”. 

 

Justificació de la Beca

Es podrà justificar la beca fins el 31 de maig de 2025.

Sessió informativa

Presentació de la sessió informativa

Descarrega aquí el document de la sessió informativa.

Vídeo de la sessió informativa

Veure el vídeo de la sessió informativa.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació de la documentació requerida: del 2 al 15 de juliol.

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació:

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 2 al 15 de juliol.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al•legació i sol•licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs:

Motiu: En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.

Termini de presentació: del 2 de juliol a l'1 d'agost.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb la mateixa modalitat utilitzada en el moment de presentar la sol•licitud (telemàticament o presencialment)

Telemàticament
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

 

Designació del compte bancari

1. Persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració

Les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració poden designar el compte bancari on volen rebre els pagaments que els hagi de fer l’Ajuntament de Barcelona mitjançant alguna de les maneres següents:

-    Telemàticament, amb certificat electrònic de persona física o un altre sistema equivalent de nivell mitjà o superior de seguretat i actuant en nom propi, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal emplenar el formulari de designació de compte bancari

-    De manera presencial a les dependències de la Tresoreria municipal. Cal demanar cita prèvia.

 

2. Persones jurídiques, professionals de la gestió, entitats i persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració

Les persones jurídiques, els professionals de la gestió, les entitats i les persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, d’acord amb el que estableix l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden designar el compte bancari mitjançant alguna de les maneres següents:

-    Telemàticament amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica, o certificat de nivell mitjà de seguretat en el cas de persones físiques, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal emplenar el formulari de designació de compte bancari.