Convocatòria de Projectes Puntuals 2021

<-- Torna a la pàgina de subvencions

Convocatòria de Projectes Puntuals 2021

L’objecte de la Convocatòria de Projectes Puntuals 2021 és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració.

 

Informació destacada de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

 

Tipologia de projecte

Projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic.

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats i/o projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals) contribueixin a la millora de l’activitat i el teixit cultural de la ciutat.

 

Data d’inici i de finalització del projecte

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

De l’1 al 21 de juny de 2021.

El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2021 està comprès entre els dies 1 i 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris:

1.     Document bàsic 1

2.     Document bàsic 2

 

Motius d’inadmissió

Seran motius d’inadmissió:

Presentar models diferents dels establerts a la convocatòria.

No presentar el Document bàsic 1.

No presentar el Document bàsic 2.

Els projectes que hagin estat denegats en la Convocatòria General de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2021.

Els projectes que ja hagin estat presentats en la mateixa convocatòria per a projectes puntuals en l’exercici o exercicis anteriors.

Els projectes que siguin objecte de subvenció per part d’altres convocatòries de l’ICUB.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

• Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i efectuar els altres tràmits associats a el procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de el portal de tràmits de la convocatòria.

• Persones físiques: preferentment de forma telemàtica.
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals:

    • Web:
      Registre de les Oficines de Atención Ciutadana (OAC)
      Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
    • Telèfon: 010 
    • Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts:

Criteris generals => 4 punts

Criteris específics => 6 punts

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

Veure i descarregar els criteris

 

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria han de complir els següents requisits:

• El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.

• Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions.

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes nide sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.

• Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció..

 

Quantia de la convocatòria

L’import de la convocatòria és de 165.000 €.

Conceptes subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei:

•  Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

•  Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

•  Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

•  Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.•  Seguros.

•  Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

•  Assegurances.

•  Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

•  Dietas de personal: importes de las dietas del personal contratado y del voluntario (locomoción, alojamiento y manutención).

•  Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).

•  Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

•  Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

•  Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

          • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

          • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

          • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

•  Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria.

•  Quan s’hagi de fer despeses de més de 18.000€ (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 50.000€ (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal com indica la base 18a., s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

•  Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o com-pensació, ni els impostos sobre la renda.

•  Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

•  Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Presentació d’esmena, al·legació o recurs

Esmena
Requeriment de presentació obligatòria en la resolució provisional.
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Al·legació
En cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Recurs
En cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.
Termini: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació de la resolució provisional.

Forma de presentació dels documents
A través del portal de tràmits de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds
01
1 juny
Inici del termini
21
21 juny
Finalització del termini