Convocatòria de Projectes Puntuals 2021

<-- Torna a la pàgina de subvencions

Convocatòria de Projectes Puntuals 2021

L’objecte de la Convocatòria de Projectes Puntuals 2021 és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració.

Informació destacada de la convocatòria

Text de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

 

Tipologia de projecte

Projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic.

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats i/o projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals) contribueixin a la millora de l’activitat i el teixit cultural de la ciutat.

 

Data d’inici i de finalització del projecte

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

De l’1 al 21 de juny de 2021.

El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2021 està comprès entre els dies 1 i 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris:

1.     Document bàsic 1

2.     Document bàsic 2

 

Motius d’inadmissió

Seran motius d’inadmissió:

Presentar models diferents dels establerts a la convocatòria.

No presentar el Document bàsic 1.

No presentar el Document bàsic 2.

Els projectes que hagin estat denegats en la Convocatòria General de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2021.

Els projectes que ja hagin estat presentats en la mateixa convocatòria per a projectes puntuals en l’exercici o exercicis anteriors.

Els projectes que siguin objecte de subvenció per part d’altres convocatòries de l’ICUB.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

• Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i efectuar els altres tràmits associats a el procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de el portal de tràmits de la convocatòria.

• Persones físiques: preferentment de forma telemàtica.
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals:

    • Web:
      Registre de les Oficines de Atención Ciutadana (OAC)
      Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
    • Telèfon: 010 
    • Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts:

Criteris generals => 4 punts

Criteris específics => 6 punts

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

Veure i descarregar els criteris

 

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria han de complir els següents requisits:

• El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.

• Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions.

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes nide sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.

• Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció..

 

Quantia de la convocatòria

L’import de la convocatòria és de 165.000 €.

Conceptes subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei:

•  Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

•  Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

•  Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

•  Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.•  Seguros.

•  Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

•  Assegurances.

•  Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

•  Dietas de personal: importes de las dietas del personal contratado y del voluntario (locomoción, alojamiento y manutención).

•  Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).

•  Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

•  Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

•  Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

          • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

          • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

          • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

•  Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria.

•  Quan s’hagi de fer despeses de més de 18.000€ (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 50.000€ (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal com indica la base 18a., s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

•  Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o com-pensació, ni els impostos sobre la renda.

•  Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

•  Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Presentació d’esmena, al·legació o recurs

Esmena
Requeriment de presentació obligatòria en la resolució provisional.
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Al·legació
En cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Recurs
En cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.
Termini: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació de la resolució provisional.

Forma de presentació dels documents
A través del portal de tràmits de la convocatòria.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 8 al 19 de novembre)

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 8 al 19 de novembre)

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació de la resolució provisional (del 5 de novembre al 7 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Presencialment

A través d’aquestes oficines de registre:

- Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
- Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

La podeu sol·licitar a través dels següents canals:

- Web:
   • Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
   • Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

- Telèfon: 010

- Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la publicació de la resolució definitiva

Justificació de la subvenció

Termini per a justificar

Dos mesos des de la finalització del projecte

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.

Termini màxim de justificació de les subvencions atorgades a la Convocatòria de Projectes Puntuals 2021: 28 de febrer de 2022.

 

Documentació de la justificació

- Instància de justificació
Descarrega la instància de justificació

 

- Memòria econòmica
Descarrega la memòria econòmica
Descarrega la Memòria econòmica amb l’IVA deduït​

 

- Memòria d'actuació
Descarrega la memòria d'actuació

Atenció: En aquest document, heu de tenir en compte la proposta inicial, el Document bàsic 2 de la sol·licitud, i descriure les fases d’execució i els resultats amb detall (si hi ha canvis respecte a les previsions inicials, se n’han d’explicar els motius).

 

- Factures i comprovants de pagament

  A tenir en compte:

· Només s’han de presentar les factures imputades a la subvenció rebuda, és a dir, les que heu indicat a la columna “Import imputable a la subvenció municipal”, que sumaran l’import atorgat.

· Aquests documents han d’estar a nom de l’entitat amb el seu NIF.

· Han d’estar compresos dins les dates d’execució del projecte.

· Agrupeu les factures i els comprovants en un sol document i en el mateix ordre que a la memòria econòmica.

· Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins a un màxim de 300 €.

 

-  Declaració responsable

 

Procediment de la justificació

 

Document de reformulació

Cal presentar la reformulació en els següents casos:

· Si l’import atorgat és inferior al sol·licitat.

· Si hi ha altres canvis en el pla de viabilitat.

· Si hi ha canvis en les dates d’execució del projecte.

· Si hi ha qualsevol altre canvi important.

Atenció: Si no es presenta la reformulació, es suposarà que el projecte s’ha executat d’acord amb les dades presentades a la sol·licitud i es considerarà que aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte.

 

Document de reformulació
Descarrega el document de reformulació.

 

Termini de presentació de la reformulació
A partir de la publicació de la resolució provisional.

 

Forma de presentació de la reformulació
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Termini de presentació de la reformulació

A partir de la publicació de la resolució provisional.

 

Forma de presentació de la reformulació

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

 

En cas de no haver realitzat el projecte subvencionat

En cas de no haver realitzat el projecte subvencionat s’ha de presentar la carta de reintegrament a través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

 

Presentació de la justificació

S’ha de presentar la justificació a través del Tràmit Telemàtic de la Convocatòria de Projectes Puntuals 2021

En el moment de presentar l’esmentada documentació haureu de tenir a mà el número de referència de tràmit que vau obtenir quan vàreu presentar la sol·licitud.