Convocatòria de Projectes Puntuals 2022

<-- Torna a la pàgina d'inici

convocatoria_projectes_puntuals_1900x320_cat.jpg

Convocatòria de concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a projectes que han de tenir per objectiu el desenvolupament d'activitats i/o projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals) contribueixin a la millora de l'activitat i el teixit cultural de la ciutat. Així com, projectes i esdeveniments que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.

Els projectes s’han de desenvolupar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2022

Informació destacada de la convocatòria

Text de la convocatòria

Modalitats

Modalitat A: Aniversaris, efemèrides i celebracions.

Projectes extraordinaris i singulars que es realitzen fora de l’activitat ordinària de l’entitat en motiu d’un aniversari, efemèride o celebració.

 

Modalitat B: Projectes nous o primeres edicions.

Projectes que no s’han realitzat anteriorment i de nova creació amb voluntat de continuïtat.

B.1. Esdeveniments: Activitats o projectes de difusió i promoció cultural de durada determinada (Festivals, cicles, mostres i fires).

B.2. Formació: Jornades, tallers i altres activitats formatives.

B.3. Recerca o arxiu: Projectes vinculats a la recuperació i investigació, així com projectes de difusió de fons documentals d’especial rellevància per la Ciutat de Barcelona.

 

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 10 de juny a l'1 de juliol de 2022

El període de presentació de sol•licituds de la convocatòria del 2022 està comprès entre el 10 de juny i l'1 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

 

Període d’inici i finalització del projecte

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud de subvenció consta de dos documents obligatoris:

Document bàsic 1

És la instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

 

Document bàsic 2

És el formulari descriptiu de projecte.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

• Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i efectuar els altres tràmits associats a el procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de el portal de tràmits de la convocatòria.

• Persones físiques: preferentment telemàticament.
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals:

    • Web:
      Registre de les Oficines de Atención Ciutadana (OAC)
      Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
    • Telèfon: 010 
    • Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Quantia de la convocatòria

L’import de la convocatòria serà de 165.000 €

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no sobrepassarà el 50% de la despesa total del projecte, especificada al Document bàsic 1 i al Document bàsic 2 de descripció del projecte.

 

Valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts.

 • Criteris de valoració de l’entitat: fins a 4 punts.
 • Criteris de valoració del projecte: fins a 6 punts.

 

La puntuació mínima per a poder rebre subvenció és de 5 punts.

Criteris de valoració

 

Requisits

R1. Persones beneficiàries:

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

 

 • - Estar legalment constituïdes i actives.
 •  
 • - Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 •  
 • - Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.
 •  
 • - No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
 •  
 • - No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.
 •  
 • - Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 •  
 • - El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.
 •  
 • - Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

R2. Projectes:

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d'activitats i/o projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que contribueixin a la millora de l'activitat i el teixit cultural de la ciutat.

Projectes i esdeveniments que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.

Els projectes s’han de desenvolupar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2022

 

Sol·licituds duplicades

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Motius de no admissió

 • -Els documents obligatoris de la sol·licitud inclouen el Document bàsic 1 i el Document bàsic 2. La no presentació d’alguns d’aquests dos documents implica l’exclusió del procediment de concessió.
 •  
 • -La presentació de la sol·licitud utilitzant models diferents dels establerts a la convocatòria.
 •  
 • -Tots aquells projectes que hagin obtingut subvenció per part d'altres convocatòries de l'ICUB.
 •  
 • -Tots aquells projectes que ja hagin estat presentats en la mateixa convocatòria per a projectes puntuals en els darrers tres exercicis anteriors.
 •  
 • -Tots aquells projectes amb els quals l’Ajuntament de Barcelona ja col·labori mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o mitjançant un contracte municipal.

 

Conceptes subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

 • -Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 •  
 • -Lloguers: arrendament de bens immobles i bens mobles.
 •  
 • -Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 •  
 • -Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 •  
 • -Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.
 •  
 • -Assegurances.
 •  
 • -Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.
 •  
 • -Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (nomes en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).
 •  
 • -Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
 •  
 • -Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiaria.
 •  
 • -Les despeses d'amortitzacions dels bens adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:
  • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels bens.
  • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
  • Que el cost es refereixi al període subvencionable.
 •  
 • -Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.
 •  
 • -Quan s'hagi de fer despeses de mes de 18.000 EUR (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de bens, i per aquelles despeses de mes de 50.000 EUR (sense IVA) en el cas d’execució d'obres, tal com indica la base 18a., s'hauran d'incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació en cas de no ser la proposta mes avantatjosa econòmicament.

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 • -Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
 •  
 • -Les despeses en espècie, com el voluntariat o cessió d’espais, entre d’altres, que no tinguin intercanvi monetari.
 •  
 • -Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de bens mobles i la compra d’equips tecnològics.
 •  
 • -Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.
 •  
 • -Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics nacionals i internacionals, com ara el tabac, begudes alcohòliques i altres característiques similars.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Justificació i control

La persona beneficiària de la subvenció haurà d'aportar la justificació de la forma que s'estableixi a la convocatòria en un termini no superior a dos mesos, que començaran a comptar des de la data de finalització de l'activitat.

S’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Per projectes presentats d’import inferior a 50.000 euros o per a subvencions concedides d'import inferior a 30.000 EUR, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

 • -Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • -Memòria econòmica simplificada.

 

Per projectes presentats d’import igual o superior a 50.000 euros o per a subvencions concedides d'import igual o superior a 30.000 EUR, amb un compte justificatiu amb aportació d'informe d'un/a auditor/a, que constarà de la informació següent:

 • -Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts (segons els models que es detallaran a la convocatòria).
 • -Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.
Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aqui la publicació provisional

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 14 al 25 de novembre (inclòs).

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada. 

 

En cas d'estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació

En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.

Termini de presentació: del 14 al 25 de novembre.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.
 

Presentar un Recurs

En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.

Termini de presentació: del 14 de novembre al 12 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)
 

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 

Presencialment

A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:

Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.

Justificació de la subvenció

Presentació de la justificació

Dos mesos des de la finalització del projecte

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.

El termini màxim de justificació és el 28 de febrer de 2023

 

Import que cal justificar

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagaments de l’import subvencionat.

Igualment, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat.