Convocatòria de Projectes Puntuals 2023

<-- Torna a la pàgina d'inici

1900x320px_cat.jpg

Convocatòria dirigida a projectes i activitats de caràcter extraordinari que contribueixin a la millora del teixit cultural de la ciutat mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals).

 

Requisits que han de complir els projectes:

    • Que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic.

    • Que no tinguin periodicitat anual.

    • Que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.

 

Els projectes s’han de realitzar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

Informació destacada de la convocatòria

Text de la convocatòria

Modalitats i àmbits

A la instància s’haurà d’indicar la modalitat i l'àmbit al qual es presenta la persona sol·licitant.

Modalitat A: Aniversaris, efemèrides i celebracions.

Projectes extraordinaris i singulars que es realitzen fora de l’activitat ordinària de l’entitat en motiu d’un aniversari, efemèride o celebració.

Commemoracions d’esdeveniments a partir de 5 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local.
 

Topall d’aquesta modalitat: 7.000 €

 

Modalitat B: Projectes nous o primeres edicions.

Projectes que no s’han realitzat anteriorment i de nova creació amb voluntat de continuïtat.
 

Topall d’aquesta modalitat: 3.000 €

 

Modalitat C: Projectes extraordinaris.

Projectes fora de l’activitat ordinària de l’entitat sense voluntat de continuïtat.
 

Topall d’aquesta modalitat: 3.000 €

 

Àmbits que integren cadascuna de les tres modalitats (1-9)

1. Arts visuals i cultura digital

2. Arts escèniques

3. Audiovisuals

4. Música

5. Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament

6. Cultura popular

7. Lletres, llibreries i promoció de la lectura

8. Memòria històrica

9. Disseny, arquitectura i art urbà

10. Altres

 

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 26 de maig al 16 de juny de 2023

El període de presentació de sol•licituds de la convocatòria del 2023 està comprès entre el 26 de maig i el 16 de juny de 2023, ambdós inclosos.

 

Període d’inici i finalització del projecte

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud de subvenció consta de dos documents obligatoris:

Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció

Conté una declaració responsable que substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de presentar la sol·licitud.

 

Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte

Formulari descriptiu del projecte

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

• Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i efectuar els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través del portal de tràmits de la convocatòria.

• Persones físiques: preferentment telemàticament.
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals:

    • Web:
      Registre de les Oficines de Atención Ciutadana (OAC)
      Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
    • Telèfon: 010 
    • Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Quantia de la convocatòria

L’import de la convocatòria serà de 165.000 €

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no sobrepassarà el 50% de la despesa total del projecte.

L’import de subvenció de cada modalitat té els següents topalls:

    • Topall de la Modalitat A: 7.000 €  

    • Topall de la Modalitat B: 3.000 €  

    • Topall de la Modalitat C: 3.000 €  

 

Requisits

R1: Persones beneficiàries;

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i actives.

  • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

  • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

  • No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

  • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

  • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb els que l’Ajuntament ja col•labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.

  • Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol•licitud de subvenció.

 

R2: Projectes:

Condició que han de complir els projectes:

  • Que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic.

  • Que no tinguin periodicitat anual.

  • Que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.

  • Els projectes s’han de desenvolupar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

  • Seran motius d’exclusió: Aquells projectes que siguin una producció d’obra artística, gires d’espectacles o gires de concerts i publicacions.

 

 

Valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts.

    • Criteris de valoració generals: fins a 3 punts. 
    • Criteris de valoració específics: fins a 7 punts. 

La puntuació mínima per a poder rebre subvenció és de 5 punts.

Veure i descarregar els criteris de valoració

 

Altres criteris de valoració a tenir en compte

Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat

Perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte

Perspectiva intercultural

 

 

Sol·licituds duplicades

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Motius d'inadmissió i motius d'exclusió

  • La presentació de la sol•licitud inclou el Document bàsic 1 i el Document bàsic 2. La no presentació del Document bàsic 2, durant el termini de presentació de sol•licituds establert en el punt 5 d’aquesta convocatòria, és un error no esmenable, essent la seva omissió motiu d’inadmissió del procediment de concessió.

  • La presentació de la sol·licitud utilitzant models diferents dels establerts a la convocatòria.

  • Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions obtingudes per part de l’ICUB sempre i quan les despeses relacionades amb el projecte puntual s’hagin inclòs com a conceptes subvencionables de les subvencions obtingudes.

  • Tots aquells projectes que ja hagin estat presentats en la mateixa convocatòria per a projectes puntuals en els darrers tres exercicis anteriors.

  • Tots aquells projectes amb els quals l’Ajuntament de Barcelona ja col·labori mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o mitjançant un contracte municipal.

Seran motius d’exclusió: aquells projectes que siguin producció d’obra artística, gires d’espectacles o gires de concerts i publicacions.

 

Conceptes subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

  • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

  • Lloguers: arrendament de bens immobles i bens mobles.

  • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

  • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

  • Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.

  • Assegurances.

  • Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

  • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (nomes en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

  • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

  • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiaria.

  • Les despeses d'amortitzacions dels bens adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

  •   • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels bens.

      • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

      • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

  • Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

  • Quan s'hagi de fer despeses de mes de 18.000 EUR (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de bens, i per aquelles despeses de mes de 50.000 EUR (sense IVA) en el cas d’execució d'obres, tal com indica la base 18a., s'hauran d'incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació en cas de no ser la proposta mes avantatjosa econòmicament.

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

  • Les despeses en espècie, com el voluntariat o cessió d’espais, entre d’altres, que no tinguin intercanvi monetari.

  • Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de bens mobles i la compra d’equips tecnològics.

  • Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

  • Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics nacionals i internacionals, com ara el tabac, begudes alcohòliques i altres característiques similars.

 

Resolucions

La resolució provisional i la resolució definitiva d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

A més, s’enviarà una comunicació al correu electrònic indicat a la sol·licitud per tal d’informar la publicació de les respectives resolucions.

 

Justificació i control

 

Període de presentació

La data per a presentar la justificació és de dos mesos des de la finalització del projecte i com a màxim fins el 28 de febrer de 2024.

 

Desviació del pressupost

S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

 

Documents de la justificació

Per projectes presentats d’import inferior a 150.000 euros o per a subvencions concedides d'import inferior a 30.000 €, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

  • Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

  • Memòria econòmica simplificada.

 

Per projectes presentats d’import igual o superior a 150.000 euros o per a subvencions concedides d'import igual o superior a 30.000 €, amb un compte justificatiu amb aportació d'informe d'un/a auditor/a, que constarà de la informació següent:

  • Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts (segons els models que es detallaran a la convocatòria).

  • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 30 d’octubre al 13 de novembre (inclòs).
Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació
En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.
Termini de presentació: del 30 d’octubre al 13 de novembre.
Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.


Presentar un Recurs
En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.
Termini de presentació: del 30 d’octubre al 27 de novembre.
Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial).


Telemàticament
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.
Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Presencialment
A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:
Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.

 

Justificació de la subvenció

Termini de justificació

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.
 

El termini màxim de justificació és el 28 de febrer de 2024.

 

Forma de presentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud.

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Presencialment

A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:

  • Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)

  • Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)