Convocatòria de Projectes Puntuals 2024

<-- Torna a la pàgina d'inici

1900x320px_cat.jpg

Convocatòria dirigida a projectes i activitats de caràcter extraordinari que contribueixin a la millora i siguin rellevants per l’activitat cultural de la ciutat.

Aquestes activitats i propostes impulsades pel sector cultural de la ciutat aporten, pel seu caràcter únic i excepcional, una especial rellevància i repercussió en el seu àmbit, així com un esforç addicional a l’activitat ordinària de l’entitat organitzadora, raó per la qual aquesta convocatòria vol donar suport a aquest tipus de projectes, així com, també, a aquells que s’impulsin per primer cop.

 

Requisits que han de complir els projectes:

    • Que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic.

    • Que no tinguin periodicitat anual.

    • Que s’impulsin per primer cop i amb voluntat de continuïtat.

 

Els projectes s’han de realitzar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2024.

Informació destacada de la convocatòria

Text de la convocatòria

Modalitats i àmbits

A la instància s’haurà d’indicar la modalitat i l'àmbit al qual es presenta la persona sol·licitant.

Modalitat A: Aniversaris, efemèrides i celebracions.

Projectes extraordinaris i singulars que es realitzen fora de l’activitat ordinària de l’entitat en motiu d’un aniversari, efemèride o celebració.

Commemoracions d’esdeveniments a partir de 5 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local.
 

Topall d’aquesta modalitat: 12.000 €

 

Modalitat B: Projectes nous o primeres edicions.

Projectes que no s’han realitzat anteriorment i de nova creació amb voluntat de continuïtat.
 

Topall d’aquesta modalitat: 12.000 €

 

Modalitat C: Projectes extraordinaris.

Projectes fora de l’activitat ordinària de l’entitat sense voluntat de continuïtat.
 

Topall d’aquesta modalitat: 12.000 €

 

Àmbits que integren cadascuna de les tres modalitats (1-9)

1. Arts visuals i cultura digital

2. Arts escèniques

3. Audiovisuals

4. Música

5. Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament

6. Cultura popular

7. Lletres i promoció de la lectura

8. Memòria històrica

9. Disseny, arquitectura i art urbà

*En cas de projectes híbrids s’ha d’escollir un dels àmbits

 

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 30 de maig al 19 de juny de 2024

El període de presentació de sol•licituds de la convocatòria del 2024 està comprès entre el 30 de maig i el 19 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

Període d’inici i finalització del projecte

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud de subvenció consta de dos documents obligatoris:

Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció

Conté una declaració responsable que substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de presentar la sol·licitud.

 

Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte

Formulari descriptiu del projecte

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

• Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i efectuar els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través del portal de tràmits de la convocatòria.

• Persones físiques: preferentment telemàticament.
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment podeu demanar cita prèvia a través d'aquests canals:

    • Web:
      Registre de les Oficines de Atención Ciutadana (OAC)
      Registre de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
    • Telèfon: 010 
    • Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Quantia de la convocatòria

L’import de la convocatòria serà de 165.000 €

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no sobrepassarà el 50% de la despesa total del projecte.

El topall màxim subvencionable per a totes les modalitats és de 12.000€.

 

Requisits

R1: Persones beneficiàries;

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions a les quals fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i actives.

  • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

  • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

  • No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.

  • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

  • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb els que l’Ajuntament ja col•labori en el marc d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o similar a algun contracte municipal.

  • Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol•licitud de subvenció.

 

R2: Projectes:

Condició que han de complir els projectes:

  • Que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic.

  • Que no tinguin periodicitat anual.

  • Que s’impulsin per primer cop.

  • Els projectes s’han de desenvolupar dins el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2024.

  • Seran motius d’exclusió: Aquells projectes que siguin una producció d’obra artística, gires d’espectacles o gires de concerts i publicacions.

 

 

Valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts.

    • Criteris de valoració transversals: fins a 1,5 punts. 
    • Criteris de valoració específics: fins a 8,5 punts. 

La puntuació mínima per a poder rebre subvenció és de 5 punts.

Veure i descarregar els criteris de valoració

 

Guies de suport als criteris de valoració transversals:

Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat

Perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte

Perspectiva intercultural

 

 

Sol·licituds duplicades

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Incompatibilitats i motius d'inadmissió i d'exclusió

  • La presentació de la sol·licitud inclou el Document bàsic 1 i el Document bàsic 2. La no presentació del Document bàsic 2, durant el termini de presentació de sol•licituds establert en el punt 5 d’aquesta convocatòria, és un error no esmenable, essent la seva omissió motiu d’inadmissió del procediment de concessió.

  • La presentació de la sol·licitud utilitzant models diferents dels establerts a la convocatòria.

  • Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions obtingudes per part de l’ICUB sempre i quan les despeses relacionades amb el projecte puntual s’hagin inclòs com a conceptes subvencionables de les subvencions obtingudes.

  • Tots aquells projectes que ja hagin estat presentats en la mateixa convocatòria per a projectes puntuals en l'any anterior.

  • Tots aquells projectes, iguals o similars, amb els quals l’Ajuntament de Barcelona ja col·labori mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o mitjançant un contracte municipal.

  • Cada persona o entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte per a una única modalitat. En cas que es rebi més d’una sol·licitud de la mateixa persona, només s’acceptarà la darrera inscripció registrada.

 

Seran motius d’exclusió: aquells projectes que siguin producció d’obra artística, gires d’espectacles o gires de concerts i publicacions.

 

  Conceptes subvencionables

  Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

    • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

    • Lloguers: arrendament de béns immobles i bens mobles.

    • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

    • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

    • Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d'oficina.

    • Assegurances.

    • Material tècnic o de producció fungible necessari pel desenvolupament de l'activitat.

    • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

    • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

    • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

    • Les despeses d'amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

  •   • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

     • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

     • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

    • Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.

    • Quan s'hagi de fer despeses de més de 18.000 EUR (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 50.000 EUR (sense IVA) en el cas d’execució d'obres, tal com indica la base 18a., s'hauran d'incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

   

  Conceptes NO subvencionables

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

    • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

    • Les despeses en espècie, com el voluntariat o cessió d’espais, entre d’altres, que no tinguin intercanvi monetari.

    • Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles i la compra d’equips tecnològics.

    • Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

    • Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per a la salut segons els organismes mèdics nacionals i internacionals, com ara el tabac, begudes alcohòliques i altres característiques similars.

   

  Resolucions

  La resolució provisional i la resolució definitiva d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

  A més, s’enviarà una comunicació al correu electrònic indicat a la sol·licitud per tal d’informar la publicació de les respectives resolucions.

   

  Justificació i control

   

  Període de presentació

  La data per a presentar la justificació és de dos mesos des de la finalització del projecte i com a màxim fins el 28 de febrer de 2025.

   

  Desviació del pressupost

  S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

   

  Documents de la justificació

  Per projectes presentats d’import inferior a 150.000 euros o per a subvencions concedides d'import inferior a 30.000 €, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

    • Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

    • Memòria econòmica simplificada:

  - Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats per conceptes de les despeses i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes.

  - Relació classificada de despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la persona proveïdora i el número de document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió i, en el seu cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la subvenció municipal. Així mateix, si la subvenció s'hagués atorgat d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions produïdes.

  - Detall dels ingressos que hagin finançat l'activitat subvencionada indicant-ne l'import i la procedència.

  - Els tres pressupostos sol•licitats per a aquelles despeses que superin els llindars establerts a la normativa vigent de contractes públics per a la contractació menor, així com la memòria de justificació de l'elecció realitzada en el cas que no sigui la proposició més avantatjosa econòmicament.

  - Comunicació de reintegrament en els supòsits d'import total o parcial de la subvenció no aplicada al projecte.

   

   Per projectes presentats d’import igual o superior a 150.000 euros o per a subvencions concedides d'import igual o superior a 30.000 €, amb un compte justificatiu amb aportació d'informe d'un/a auditor/a, que constarà de la informació següent:

     • Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts (segons els models que es detallaran a la convocatòria).

     • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades:

   - Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades degudament agrupats per conceptes de les despeses i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes (segons els models que es detallaran a la convocatòria).

   - Relació classificada de despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la persona proveïdora i el número de document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. Així mateix, si la subvenció s'hagués atorgat d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions produïdes (segons els models que es detallaran a la convocatòria).

   - Detall dels ingressos que hagin finançat l'activitat subvencionada, indicant l'import i procedència (segons els models que es detallaran a la convocatòria).

   - Comunicació de reintegrament en el supòsit de fons provinents de la subvenció i no aplicats al projecte.

   - Informe dels estats comptables del projecte emès per un/a auditor/a de comptes, d'acord amb l'Ordre EHA 1434/2007.