Convocatòria de subvencions per a inversions en establiments de música en viu

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions per a inversions en establiments de música en viu

Concessió de subvencions destinades a finançar parcialment projectes que tinguin com a objectiu la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona.

Modalitats de la convocatòria
Modalitat A: Espais de Cultura Viva

Espais de Cultura Viva amb aforament inferior a 150 persones

Espais de petit format, de proximitat i amb un paper d’articulació social, amb aforament inferior a 150 persones, que duen a terme una programació cultural estable  vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular, i que tenen un paper d’articulació social al territori, entenent la diversitat com un element fonamental. Promouen la interacció amb diferents institucions, entitats o col·lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat de Barcelona, amb projectes que posen en valor processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic.

 

Conceptes subvencionables

Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

 

Obres i mesures per al compliment de la normativa
Es subvencionarà fins al 90% de l’import de la despesa:

a) Certificació per part d’una entitat ambiental de control (EAC)per aconseguir la categoria d’Espai de Cultura Viva.

Despeses que tinguin per objecte aconseguir la certificació per part d’una EAC per verificar el compliment de la normativa de les activitats subjectes a llicència necessària per a aconseguir la concessió de la categoria d’Espai de Cultura Viva, tal com recull l’Ordenança d’Establiments de Concurrència Pública 169/2003, del 16 de juliol.

 

Es subcvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb la seguretat. Les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
• Equipament  i instal·lacions de protecció contra incendis.
• Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

import màxim subvencionable

Import màxim per a cada sol·licitud de la Modalitat A: 50.000€

 

Requisits Modalitat A

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat A hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipalde Barcelona.

c) Funcionament o adequació de l’espai com a Espai de Cultura Viva.

d) Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

 

Criteris de valoració Modalitat A - 10 punts

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. (3 punts)

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. (3 punts)

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. (1 punt)

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques (3 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

 

Modalitat B - Espais de petit format

Espais de petit format, amb aforament inferior a 150 persones

Espais de difusió cultural o altres similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), que volen adequar el local  per a la realització de música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors:
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa.

 

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic:
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per a cada sol·licitud de la Modalitat B: 50.000€

 

Requisits Modalitat B

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat B hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a Espai de petit format.

d) Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració Modalitat B - 10 Punts

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. (3 punts)

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. (3 punts)

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. (1 punt)

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques (3 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

 

Modalitat C - Espais de mitjà i gran format

Espais de mitjà i gran format amb aforament superior a 150 persones

Com ara sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, amb aforament superior de 150 persones o més que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors:
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa.

 

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per a cada sol·licitud de la Modalitat C: 50.000€

 

Requisits Modalitat C

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat C hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a Espai de mitjà i gran format.

d) Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració Modalitat C - 10 punts

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. (3 punts)

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. (3 punts)

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. (1 punt)

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques (3 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si s’escau.

CONDICIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Disposar d’una llicència que els permeti realitzar música en viu.

2. Estar en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu.

3. Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic o altres per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021
El període de presentació de sol•licituds està comprès entre el 20 de juliol i el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIA

1. Instància de sol·licitud segons model normalitzat.
La presentació del model d'instància és obligatòria. Les sol·licituds que no incorporin aquest document seran inadmeses.

 

2. Formulari de descripció del projecte segons model normalitzat.

 

3. Detall de la inversió realitzada o a realitzar mitjançant presentació del model normalitzat a tal efecte.

•    IVA subvencionable Modalitat A i B

•    IVA subvencionable Modalitat C

•    IVA no subvencionable Modalitat A i B

•    IVA no subvencionable Modalitat C

 

4. En el cas de la Modalitat C, caldrà presentar una Declaració responsable amb el nombre de sales d’exhibició.

 

5. La llicència d’activitats. Possibles situacions:    

SITUACIÓ 1: El local disposa de llicència d’activitat o títol habilitant  que permeti la realització de música en viu de manera regular d’acord amb la instrucció núm. 1/2016 relativa a la realització de música en viu i actuacions en directe en establiments de pública concurrència, per tal d’adequar-se als requisits establerts i la inversió no afecta la validesa de la mateixa.  

- En aquest cas, només cal indicar el número identificador de la llicència d’activitat o comunicació d’obertura existent.

 

SITUACIÓ 2: El local objecte de la inversió no disposa de títol habilitant que permeti la realització de música en viu de manera regular d’acord amb la instrucció núm. 1/2016 relativa a la realització de música en viu i actuacions en directe en establiments de pública concurrència, per tal d’adequar-se als requisits establerts o la llicència de què disposa quedaria modificada pel projecte que es pretén dur a terme amb la inversió. 

- En aquest cas, cal haver iniciat els tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat o comunicació d’obertura, que s’ha d’acreditar amb la presentació de: 

> El projecte d’activitats complet, degudament signat pel tècnic competent.

> El contracte, signat pel/per la titular que sol·licita la subvenció, amb una entitat ambiental de control (EAC) per la gestió de la llicència d’activitats, és a dir per la revisió del projecte d’activitats i la posterior certificació un cop realitzades les obres.

 

SITUACIÓ 3: En els casos d’inversions per a la realització d’estudis d’impacte acústic no serà necessari acreditar la llicència d’activitat que permeti la realització de música en viu de manera regular ni acreditar haver iniciat els tràmits per a la seva obtenció.   

 

6. Documentació acreditativa de la disponibilitat de l’espai

Caldrà aportar, segons s’escaigui: 

- En el cas de ser-ne propietari/ària, còpia de l’escriptura de propietat inscrita en el Registre de la propietat.

- En el cas de ser-ne arrendatari/ària, còpia del contracte d’arrendament i autorització de la propietat per dur a terme la intervenció projectada. Si es tracta d’un/d’una arrendatari/ària amb un contracte de vigència inferior al termini indicat o supòsits anàlegs, caldrà que aporti també una declaració del/de la propietari/ària de l’espai que garanteixi l’ús esmentat per la resta del període.

- En la resta de supòsits, el títol jurídic que acrediti i garanteixi la disponibilitat de la gestió de l’espai i l’autorització per a realitzar les obres

 

7. Documentació segons el cas:

7.1.  En el cas de realització d’obres (2 supòsits):

Obres ja realitzades

El projecte bàsic complet, signat pel tècnic competent que ha d’incloure, com a mínim:

•    Memòria del projecte.

•    Pressupostos i/o factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en el capítol II del Reglament RD 1619/2012, de 30 de novembre (BOE 1.12.2012), pel qual es regulen les obligacions de facturació.

•    Documentació gràfica (plànols), de la totalitat de les obres realitzades.

En el cas d’obres de petita entitat arquitectònica corresponents al règim d’assabentat (sense intervenció en façana, estructura ni distribució interior en edificis no catalogats) caldrà aportar descripció dels treballs 
i factures dels industrials o rebut de presentació d’assabentat.

En el cas d’obres en règim de Comunicació caldrà aportar Llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament, ja sigui com a Obra Major, o Admissió de comunicat per part de l’Ajuntament.

 

Obres no realitzades

El projecte bàsic complet, signat pel tècnic competent i visat, si s’escau, que ha d’incloure, com a mínim: 

•    Memòria del projecte.
•    Pressupostos de la totalitat de les obres a realitzar.
•    Documentació gràfica (plànols), de la totalitat de les obres realitzades.

Si encara no es disposa de la llicència d’Obres majors, Comunicat o Assabentat, cal presentar el resultat de la consulta prèvia de tramitació de llicències d’obres, tràmit que es pot realitzar per internet a: www.barcelona. cat -Oficina virtual de tràmits – Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació.

En cas de no haver iniciat les obres dins del termini de presentació de sol·licituds, s’haurà de presentar la Llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament, ja sigui com a Obra Major, Admissió per l’Ajuntament, en el cas d’obres en règim de Comunicació, o rebut de presentació d’Assabentat , en el moment de la justificació.

 

7.2. En el cas d’inversions en dotació d’equipament:

- Pressupostos i/o factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en el capítol II del Reglament RD 1619/2012, de 30 de novembre (BOE 1.12.2012), pel qual es regulen les obligacions de facturació.

- Llistat dels equips i amidaments amb les característiques tècniques específiques de cadascun.

 

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA SOL·LICITANT I EL SEU REPRESENTANT

8. Documentació sobre la persona física/jurídica sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Document nacional d’identitat de la persona nomenada com a representant.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o    escriptures).

d) Si la subvenció és superior als 10.000,00 €, declaració de transparència segons model normalitzat.

e) Certificats d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Seguretat Social. L’Institut de Cultura de Barcelona podrà comprovar d’ofi-ci aquest compliment sempre i quan el/la sol·licitant no li denegui l’autorització per a fer-ho de manera expressa en el formulari de sol·licitud normalitzat

f) En cas que l’entitat sol·licitant no s’ha deduït o no es deduirà l’IVA suportat ho haurà d’acreditar aportant la documentació administrativa i fiscal que ho certifiqui: documentació acreditativa d’entitat sense ànim de lucre, certificat d’exempció i/o model 390 d’IVA.

 

9. Dades bancàries del creditor

 

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment.

En cas que es presenti més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol·licitud.

En cas que es rebin sol·licituds duplicades es valorarà únicament la que tingui la darrera data de registre dins del termini de presentació.

 

Termini de realització de les inversions

Entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2022

Haver realitzat les inversions durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022. 

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-   Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

-    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

-    Telèfon: 010

-    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

- Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

- Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptable-ment com a inversions.

- En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o mate-rial fungibles (consumibles).

- Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa o de gestió (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

- Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’espai subven-cionat.

- Leasings, rentings.

- Instruments musicals.

 

Supòsits exclosos d’aquesta convocatòria

En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen:

•    Espais de propietat municipal

•    Institucions culturals de titularitat pública

•    Equipaments culturals en règim de consorci públic

 

Serà motiu d’inadmissió

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2.  Presentar la sol·licitud fora de termini

3.  No presentar la sol·licitud en la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

Admissió de sol·licitud

|

Valoració del projecte o activitat presentada

|

Resolució provisional. Publicació al BOPB 
Presentació de documentació requerida
Presentació d’al·legacions
Presentació de recursos

|

Resolució definitiva. Publicació al BOPB

|

Justificació 
El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides serà el 30 de novembre de 2022.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: un mes que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 20 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació mitjançant el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Presencialment

A través d’aquestes oficines de registre:

- Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
- Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

La podeu sol·licitar a través dels següents canals:

- Web:
   • Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
   • Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

- Telèfon: 010

- Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la resolució definitiva