Convocatòria de subvencions per a inversions en establiments de música en viu 2022

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions per a inversions en establiments de música en viu

Convocatòria de subvencions per a inversions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona.

Modalitats de la convocatòria
Modalitat A: Espais de petit format

Aforament inferior a 150 persones

Espais de difusió cultural o altres similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

1. Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

 

2. Obres i mesures per al compliment de la normativa
Es subcvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
• Equipament  i instal·lacions de protecció contra incendis.
• Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

3. Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb la millora de les instal·lacions.

 

4. Dotació d’equipament tècnic
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Requisits Modalitat A

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat A hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2022 o realitzar-les en l’any 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipalde Barcelona.

c) Funcionament o adequació de l’espai com a Espai de petit format.

d) Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

 

Criteris de valoració Modalitat A - 10 punts

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. (3 punts)

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. (3 punts)

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. (1 punt)

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques (3 punts)

Puntuació mínima per rebre atorgament: 4 punts.

 

Import de la subvenció

L'import total de la Modalitat A és de 75.000 €

El topall màxim de subvenció per a cada sol·licitud és de 50.000 € en totes les modalitats

L'import total destinat a la convocatòria és de 175.000 €

 

Modalitat B - Espais de mitjà i gran format

Aforament superior a 150 persones

Sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, amb aforament superior de 150 persones o més que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

1. Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa.

 

2. Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

3. Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

4. Dotació d’equipament tècnic (amb naturalesa comptable d’inversions):
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Requisits Modalitat B

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat B hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2022 o realitzar-les durant l’any 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament o adequació de l’espai com a Espai de mitjà i gran format.

d) Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Criteris de valoració Modalitat B - 10 Punts

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. (3 punts)

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. (3 punts)

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. (1 punt)

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques (3 punts)

 

Import de la subvenció

L’import total de la Modalitat B és de 100.000 €.

El topall màxim de subvenció per sol·licitud serà de 50.000 € en totes les modalitats.

L’import total destinat a la convocatòria és de 175.000 €.

 

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d'activitat o comunicació d'obertura), si s'escau.

 

Termini per presentar la sol·licitud

Del 22 de juny al 20 de juliol de 2022

El termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

• Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment. 

• En cas de més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol•licitud.

• No es tindrà en compte cap documentació que no s’acompanyi de la corresponent sol•licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 

• L’únic format de sol·licitud vàlid serà el formulari normalitzat facilitat per l’Institut de Cultura de Barcelona, que es podrà  descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

 

Període de realització de les inversions

Entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023

Haver realitzat les inversions s'hauran de realitzar entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023. 

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-   Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

-    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

-    Telèfon: 010

-    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Requisits de les persones beneficiàries

• Disposar d’una llicència que els permeti realitzat música en viu.

• Estar en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu.

• Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic o altres per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

- Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

- Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptablement com a inversions.

- En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o material fungible (consumibles).

- Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

- Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’activitat de música en viu.

- Leasings, rentings.

- Instruments musicals.

 

Supòsits d'exclusió

En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen:

•    Espais de propietat municipal

•    Institucions culturals de titularitat pública

•    Equipaments culturals en règim de consorci públic

•    Escoles universitàries i escoles privades d'ensenyaments artístics

 

Motius de no admissió

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2.  Presentar la sol·licitud fora de termini

3.  No presentar la sol·licitud en la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Import de la convocatòria

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 175.000 euros

Aquest import es distribuirà de la següent manera: 
Modalitat A – 75.000 €
Modalitat B – 100.000 €

 

Subcontractació

La persona beneficiària podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada fins al màxim del cost total del projecte, d’acord amb el procediment que es regula a l’article 29 de la Llei General de Subvencions.

 

Obtenció del títol habilitant per desenvolupar una activitat

Cal aportar algun dels següents documents:

• Resolució favorable de la llicència d’obres que contempli l’actuació proposada.

• Informe favorable del Districte on s’ubiqui l’establiment on es contempli la intervenció proposada.

• Informe previ urbanístic favorable a la implantació de l’activitat.

• Certificat d’un tècnic competent que acrediti la compatibilitat urbanística de l’activitat.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

infografia_musica_rprovisonal_cat_0.jpg

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aqui la publicació provisional

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. 

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d'estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació

En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.

 

Presentar un Recurs

En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 28 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)
 

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 

Presencialment

A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:

Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.