Convocatòria de subvencions per a inversions en establiments de música en viu 2023

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencio_per_a_establiments_de_musica_en_viu_1900x320px_cat_1.jpg

Convocatòria de subvencions per a inversions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal•lació de limitadors - enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona.

MODALITATS DE CONVOCATÒRIA
Modalitat A: Espais de petit format

Descripció de la modalitat

Aforament inferior a 150 persones

Espais de petit format i de difusió cultural o altres similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

1. Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

 

2. Obres i mesures per al compliment de la normativa
Es subcvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa:

  a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

  b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

  c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
      • Equipament  i instal·lacions de protecció contra incendis.
      • Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

3. Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

  a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb la millora de les instal·lacions.

 

4. Dotació d’equipament tècnic (han de tenir naturalesa comptable d’inversions):
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

  a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Requisits

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat A hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

• Disposar d’una llicència que els permeti realitzat música en viu.

• Estar en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu.

• Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2023 o realitzar-les durant l’any 2024 i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024.

• L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

• Funcionament o adequació de l’espai com a Espai de petit format.

• Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Criteris de valoració

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. 3 punts

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. 3 punts

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. 1 punt

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. 3 punts

Puntuació mínima per rebre atorgament: 5 punts.

 

Import de la subvenció

L'import total de la Modalitat A és de 75.000 €

El topall màxim de subvenció per sol·licitud serà de 50.000 € en totes les modalitats.

L'import total destinat a la convocatòria és de 175.000 €

 

Modalitat B - Espais de mitjà i gran format

Descripció de la modalitat

Aforament igual o superior de 150 persones

Espais de mitjà i gran format, com ara sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques o similars que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.

 

Conceptes subvencionables

1. Estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.
Es subvencionarà fins al 75% de l’import de la despesa.

 

2. Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

  a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

  b) Obres d’insonorització.

  c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: 
      •    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
      •    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

3. Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

  a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

4. Dotació d’equipament tècnic (amb naturalesa comptable d’inversions):
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

  a) Dotació d’equipament tècnic, relacionat amb l’activitat de música en viu.

 

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir alguna de les següents condicions: 

• Disposar d’una llicència que els permeti realitzat música en viu.

• Estar en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu.

• Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2023 o realitzar-les durant l’any 2024 i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2024.

• L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

• Funcionament o adequació de l’espai com a Espai de mitjà i gran format.

• Tenir previst realitzar un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir la llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Criteris de valoració

a) Adequació de la proposta a la realitat de la música en viu de la ciutat, tenint en compte la ubicació de la sala i la densitat d’altres sales en la zona. 3 punts

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de la sala. 3 punts

c) La inversió suposarà l’increment de la programació de música en viu en la sala on es realitzarà el projecte. 1 punt

d) El projecte suposa una millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques 3 punts

 

Import de la subvenció

L’import total de la Modalitat B és de 100.000 €.

El topall màxim de subvenció per sol·licitud serà de 50.000 € en totes les modalitats.

L’import total destinat a la convocatòria és de 175.000 €.

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA CONVOCATÒRIA

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquesta subvenció les persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si s’escau.

Convocatòria adreçada als establiments de pública concurrència i/o de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu, o als establiments que vulguin realitzar un estudi d’impacte acústic per tal de conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti realitzar música en viu.

 

Termini per presentar la sol·licitud

Del 27 de juny, a les 00.00h, al 18 de juliol, a les 15.00h.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 15.00 h del dia 18 de juliol.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Documentació que cal presentar

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

• Només s’acceptarà una sol•licitud per establiment. És a dir, cada sol•licitant podrà presentar únicament una sol•licitud de subvenció per a cada espai del qual n’és titular. 

• En cas de rebre més d’una sol•licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol•licitud.

 

Període de realització de les inversions

De l’1 de gener de 2023 al 30 de setembre de 2024

Les inversions s’hauran de realitzar entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2024. 

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Les persones jurídiques esteu obligades a presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Inversions prioritàries

Tindran prioritat les següents inversions:

• Inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

• Estudis d’impacte acústic i la instal•lació de limitadors-enregistradors de nivells sonors.

• Totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència.

Si el crèdit pressupostari disponible no quedés esgotat amb aquestes despeses:

• Inversions que signifiquin altres obres de millora.

En cas que encara quedés crèdit disponible:

• Inversions relatives a la compra d’equipament tècnic.

 

 

Conceptes NO subvencionables

• Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

• Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

• Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptablement com a inversions.

• En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o material fungible (consumibles).

• Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

• Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’activitat de música en viu.

• Leasings i rentings.

• Instruments musicals.

 

Supòsits d'exclusió

Supòsits exclosos d’aquesta convocatòria:

•    En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol•licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, institucions culturals de titularitat pública; equipaments culturals en règim de consorci públic.

 

Motius de no admissió

•    No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol•licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

•    Presentar la sol·licitud fora de termini

•    No presentar la sol·licitud amb la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol•licituds telemàticament

 

Import de la convocatòria

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 175.000 euros 
Modalitat A: 75.000 €
Modalitat B: 100.000 €

 

Subcontractació

La persona beneficiària podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada fins al màxim del cost total del projecte, d’acord amb el procediment que es regula a l’article 29 de la Llei General de Subvencions.

 

Obtenció del títol habilitant per desenvolupar una activitat

Cal aportar algun dels següents documents:

• Resolució favorable de la llicència d’obres que contempli l’actuació proposada.

• Informe favorable del Districte on s’ubiqui l’establiment on es contempli la intervenció proposada.

• Informe previ urbanístic favorable a la implantació de l’activitat.

• Certificat d’un tècnic competent que acrediti la compatibilitat urbanística de l’activitat.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

A més, s’enviarà una comunicació al correu electrònic indicat a la sol·licitud per tal d’informar la publicació de les respectives resolucions.

 

Justificació

Termini
El termini màxim per a presentar la justificació de les subvencions rebudes serà el 30 de novembre de 2024.

Documents de justificació

Justificació amb compte justificatiu simplificat

Per inversions amb una despesa total de projecte inferior a 150.000 € o d'import atorgat inferior a 30.000 €, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

• Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

• Un compte justificatiu de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

 

Justificació amb compte justificatiu que contingui informe auditor

Les inversions amb una despesa total de projecte igual o superior a 150.000 € o d'import atorgat igual o superior a 30.000 €, hauran d’aportar un informe auditor que consti de la següent informació:

• Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

• Auditoria de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA COMPLEMENTÀRIA

Declaració de transparència

Descarrega’t el document de la declaració de transparència.

 

Dades bancàries

La presentació de les dades bancàries consta de dos tràmits:

Tràmit 1:

1A: emplenar el formulari de dades bancàries i presentar-lo a través del tràmit telemàtic de la convocatòria.

1B: presentar una còpia del NIF a través del mateix tràmit telemàtic.

 

Tràmit 2:

Designar el compte bancari a través d'aquest enllaç. Recordeu donar consentiment d'accés a les dades a tots els òrgans gestors de les vostres subvencions o ajuts.

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre de 2023
Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació
 
En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.
 
Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre.
Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.


Presentar un Recurs
 
En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.
 
Termini de presentació: de l’1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024.
Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentar la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud. 
 
Telemàticament
 
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.
 
Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 
 
Presencialment
 
A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:
 
Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Termini de justificació

Fins el 30 de novembre de 2024

 

Forma de presentació

Cal presentar els documents de la justificació a través del portal de tràmits de la convocatòria.