Convocatòria de subvencions per a inversions en rehabilitació d’ateneus i per a la dotació d’equipament tècnic 2023

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions_per_a_rehabilitacio_ateneus_1900x320px_cat.jpg

Inversions destinades a la rehabilitació d’ateneus i la seva dotació d’equipament tècnic per els anys 2023 i 2024.

Què s’entén per ateneu?

Equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.

 

Què s’entén per inversió de rehabilitació i adequació?

Adequació dels equipaments esmentats a la normativa relativa als aspectes de seguretat, mesures antiincendis, accessibilitat, insonorització, així com la dotació d’equipament tècnic.

 

Tipologies d’inversions

Obres i mesures per al compliment de la normativa:

Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:

   • Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.

   • Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:

Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i que no estiguin relacionades amb el compliment de la normativa, però que suposin una millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic:

Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Requisits

a) Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.

b) Quedaran excloses aquelles entitats sòcio-culturals de base associativa que gestionen espais de propietat municipal.

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds seran valorades d’acord amb els següents criteris:

a) Adequació de la proposta a la realitat cultural de la ciutat, tenint en compte la ubicació de l’equipament, i el retorn i implicació amb el territori. 2 punts

b) Adequació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i millora de l’equipament i adaptació a la normativa vigent. 3 punts

c) La realització de les obres o la dotació de material tècnic permetrà augmentar i millorar l’activitat cultural. 2 punt

d) Valor històric i patrimonial de l’espai i de la sala / auditori. 1 punts

e) Les inversions formen part d’un projecte més ampli de reforma general del propi espai sociocultural. 2 punts

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud i per espai: 50.000 €.

Import total de la convocatòria: 200.000 €.

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs pertanyents a espais socio-culturals de base associativa gestionats sense afany de lucre que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

 

Termini per presentar la sol·licitud

Del 27 de juny, a les 00.00h, al 18 de juliol, a les 15.00h.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 15.00 h del dia 18 de juliol.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Documentació que cal presentar

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment. En cas de rebre’n més d’una es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol·licituds.

 

Període d'execució de les inversions

De l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2024

Inversions iniciades durant l’any 2023 o 2024 i amb finalització prevista abans del 31 de desembre de 2024.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Les persones jurídiques esteu obligades a presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Inversions prioritàries

Tindran prioritat les següents inversions:

  • Inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  • Estudis d’impacte acústic i la instal•lació de limitadors-enregistradors de nivells sonors.

  • Totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència.

Si el crèdit pressupostari disponible no quedés esgotat amb aquestes despeses:

  • Inversions que signifiquin altres obres de millora.

En cas que encara quedés crèdit disponible:

  • Inversions relatives a la compra d’equipament tècnic.

 

Motius de no admissió

  • No presentar la instància de sol·licitud

No es tindrà en compte cap documentació que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

  • Presentar la sol·licitud fora de termini

  • No presentar la sol·licitud en la forma indicada

Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Dotació econòmica de la convocatòria

Import total de la convocatòria: 200.000 €.
Import màxim per sol·licitud i per espai: 50.000 €.

 

La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà els percentatges que a continuació es descriuen:

  • 60% del seu cost: inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i en general totes aquelles exigides per a l’obtenció de la corresponent llicència d’activitat, el

  • 50% del seu cost: obres de millora diferents de les anteriors.

  • 40% del seu cost: dotació d’equipament tècnic.

 

Subcontractació

La persona beneficiària podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada fins al màxim del cost total del projecte.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

A més, s’enviarà una comunicació al correu electrònic indicat a la sol·licitud per tal d’informar la publicació de les respectives resolucions.

 

Justificació

Termini

El termini per a la justificació de les subvencions concedides serà fins el 31 de març de 2025.

 

Documents de justificació

A. Justificació amb compte justificatiu simplificat

Per inversions amb una despesa total de projecte inferior a 150.000 € o d'import atorgat inferior a 30.000 €, amb un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

• Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

• Un compte justificatiu de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

 

B. Justificació amb compte justificatiu que contingui informe auditor

Les inversions amb una despesa total de projecte igual o superior a 150.000 € o d'import atorgat igual o superior a 30.000 €, hauran d’aportar un informe auditor que consti de la següent informació:

• Memòria d'actuació amb indicació de les inversions realitzades i resultats obtinguts.

• Auditoria de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

 

Documentació administrativa complementària

Declaració de transparència

Descarrega’t el document de la declaració de transparència.

 

Dades bancàries

La presentació de les dades bancàries consta de dos tràmits:

Tràmit 1:

1A: emplenar el formulari de dades bancàries i presentar-lo a través del tràmit telemàtic de la convocatòria.

1B: presentar una còpia del NIF a través del mateix tràmit telemàtic.
 

Tràmit 2:

Designar el compte bancari a través d'aquest enllaç. Recordeu donar consentiment d'accés a les dades a tots els òrgans gestors de les vostres subvencions o ajuts.

 

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre de 2023
Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació
 
En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.
 
Termini de presentació: de l’1 al 18 de desembre.
Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.

 


Presentar un Recurs
 
En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.
 
Termini de presentació: de l’1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024.
Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentar la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud. 
 
Telemàticament
 
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.
 
Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 

 
Presencialment
 
A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:
 
Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.