Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estan fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

Convocatòria General de Subvencions 2022

<-- Torna a la pàgina d'inici

subvencions generals 2022

 

Convocatòria ordinària de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat

 

Àmbits temàtics i programes que gestiona l’Institut de Cultura de Barcelona

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions en el terreny cultural d’àmbit ciutat es classifiquen en dos àmbits temàtics que estan integrats per disset programes. Catorze programes de Cultura i tres programes d’Educació i Cultura.

ambits subvencions

1. Informació general de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les que fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria segons l’àmbit temàtic al que es concorri.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits establerts a la Base 4 de les Bases Reguladores Generals.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 7 al 31 de gener de 2022

El període de presentació de sol•licituds està comprès entre el 7 i el 31 de gener de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris: 

1.     Instància (no és un document físic, es tracta d’un formulari online que s’omple un cop s’inicia el tràmit)

2.     Document bàsic 2 (descarrega't aquí el PDF o document Word)

Les sol·licituds que no continguin aquests dos documents seran inadmeses.

 

ATENCIÓ

Els projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg hauran de contenir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol•licitud.

En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud.

Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser projectes oberts no limitats als alumnes matriculats al centre.

 

Data d’inici i de finalització del projecte

Àmbit A i Àmbit C

Les activitats programades s’han d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria (entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022)

 

Nombre màxim de sol·licituds

Nombre màxim de sol·licituds per persona física o jurídica:

•    El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes per a cada àmbit (A i C). En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre. Per exemple: dues per a l’àmbit temàtic de Cultura (A) i dues per a l’àmbit temàtic d’Educació i Cultura (C)

•    No es poden presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura.

•    No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.

•    No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte als programes que comparteixen àmbit de ciutat i de districte. Els projectes d’abast de districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o el districte s’han de presentar al programa de districte.

 

Requisits i criteris de valoració generals dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts: 

· Criteris generals  - 4 punts

· Criteris específics  - 6 punts

Tingueu en compte que la sol·licitud es valorarà en base a aquests criteris.

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

 

Requisits i criteris Àmbit A - Veure criteris

Requisits i criteris Àmbit C - Veure criteris

 

Criteris de valoració a tenir en compte

Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat

Perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte

Perspectiva intercultural

 

Percentatge subvencionable

La subvenció no pot superar el 50% del pressupost total del projecte.

 

2. Forma de presentació de la sol·licitud

Enllaç al portal de tràmits

Portal de tràmits de la convocatòria

 

Forma de presentació de les sol·licituds

•    Persones físiques i persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar les sol·licituds i/o documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

•    Atenció: les sol·licituds presentades a través de registre presencial seran inadmeses.

 

Identificació digital vàlida

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de l’entitat o del representant d’aquesta. En cas que no sigui possible cal presentar un certificat en el que s’indiqui que el representant atorga poders a la persona que realitza la presentació.

 

3. Requisits que s’han de complir

En cas d’haver rebut ajuts anteriorment

•    Haver rebut subvenció en anys anteriors pel mateix projecte no limita poder-s’hi tornar a presentar.

•    No és necessari que el projecte hagi estat subvencionat amb anterioritat per poder-se presentar a la convocatòria.

•    Haver renunciat a la subvenció del mateix projecte l’any anterior no limita poder tornar-s’hi a presentar.

 

Condicions i requisits que s’han de complir

Els projectes o activitats han de tenir en compte els requisits següents:

•    Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria. Recomanem consultar al text de la convocatòria l’objecte i la finalitat de la convocatòria.

•    Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

•    No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, llevat dels casos en què quedin suficientment acreditades la projecció i la repercussió per la ciutat.

•    Que les activitats que es realitzin siguin sense afany de lucre; en cas contrari han de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

•    Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge inclusiu i imatges n o    estereotipades en les comunicacions internes i externes.

•    Que el projecte no sigui igual o similar a altres de la mateixa entitat o    col·lectiu amb els quals l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o    contractació).

 

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

•    Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.

•    Promoure l’associacionisme i el voluntariat.

•    Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.

•    Millorar els canals de participació ciutadana.

•    Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.

•    Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat, des del reconeixement de la diversitat d’expressions culturals.

•    Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.

•    Fomentar valors de civisme i convivència posant en valor la diversitat de la ciutat.

•    Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

•    Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania en condicions d’equitat, garantint la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

•    Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.

•    Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats. mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.

•    Promoure l’acció comunitària.

•    Promoure la perspectiva intercultural en el teixit associatiu de la ciutat.

•    Promoure l’aplicació dels principis de l’economia social i solidària i el consum responsable.

•    Fer front a l’emergència climàtica.

•    Promoure els drets digitals i la innovació democràtica.

•    Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

 

Conceptes subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei:

•    Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física. Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

•    Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

•    Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

•    Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

•    Assegurances.

•    Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

•    Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).

•    Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció). Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

•    Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents: Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

•    Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

•    Que el cost es refereixi al període subvencionable.

•    Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

 

Conceptes NO subvencionables

•    Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

•    Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

•    Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

•    Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics. nacionals o internacions, com ara tabac, begudes alcohòliques i altres de característiques similars. Aquestes despeses podran ser excepcionades en algunes modalitats d’acord amb el que estigui establert al punt 15. “Requisits i Criteris de valoració específics”

•    Altres despeses, en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

 

4. Fases de la convocatòria

Fases de la subvenció

fases subvencions generals 2022

 

Publicació de la resolució provisional i de la resolució definitiva

La resolució provisional i la resolució definitiva d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic, al web de l’Ajuntament de Barcelona i al web de Suport a la Cultura.

 

 

Presentació d’esmena, al·legació o recurs

Esmena
Requeriment de presentació obligatòria en la resolució provisional.

Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

 

Al·legació
En cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

 

Recurs
En cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini: 1 mes que comença a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

 

Forma de presentació dels documents
A través del portal de tràmits de la convocatòria.

 

Reformulació de la sol·licitud

Cal presentar reformulació del projecte en els següents casos:

•    Variació en les dates d’execució del projecte.

•    Modificacions  dels programes o activitats planificades a la sol·licitud.

•    Canvis en el pressupost del projecte.

En qualsevol reformulació l’objecte i la finalitat del projecte inicialment subvencionat han de ser la mateixa.

 

Forma de presentació:

Presentar preferiblement entre la resolució provisional i resolució definitiva.

1.    Omplir el formulari de reformulació disponible a la convocatòria.

2.    Presentar la documentació al Portal de tràmits de la convocatòria.

 

5. Justificació de la subvenció

Termini de la justificació

Dos mesos des de la finalització del projecte

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.

 

Import que cal justificar

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagaments de l’import subvencionat.

Igualment, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat.

 

Aspectes de la justificació a tenir en compte

·   La despesa mínima realitzada per poder considerar acomplerts objecte i finalitat de la subvenció: 50% del projecte subvencionat (si no es pot realitzar finalment un mínim del 50% del total del projecte inicial es procedirà al reintegrament total).

·   El percentatge màxim de subcontractació en els projectes subvencionats: 50%, i en alguns casos requereix autorització expressa de l’òrgan que atorga la subvenció.

·   Obligatorietat de presentació d’auditoria per subvencions atorgades d’import igual o superior a 30.000€ o projectes d’import total igual o superior a 50.000€