Convocatòria General de Subvencions 2024

<-- Torna a la pàgina d'inici

logo_convgeneral_1900x320.jpg

 

Convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat

Àmbits temàtics i programes que gestiona l’Institut de Cultura de Barcelona

Els projectes que poden optar a les subvencions del sector cultural d’àmbit ciutat es classifiquen en dos àmbits temàtics que estan integrats per 17 programes:

 •   14 programes de Cultura (Ab-Ao)

 •   3 programes d’Educació i Cultura (Ce, Cf i Cg)

 

infografies2024_ambits_df_0.jpg

1. Informació general de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser sol·licitants de les subvencions d’aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es descriuen en els següents documents:

- Text de la convocatòria: “Requisits i Criteris de valoració específics establerts al Punt 15” de l’àmbit temàtic al que es concorri.

- Bases de la convocatòria: requisits establerts a la Base 4

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 8 al 25 de gener de 2024, ambdós dies inclosos.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris: 

1.     Instància (es tracta d’un formulari online que s’omple un cop s’inicia el tràmit)

2.     Document bàsic 2 (descarrega't aquí el document Pdf o el document Word)

Atenció: no presentar aquests dos documents serà motiu d’exclusió del procediment de concessió.

 

Projectes que, a banda dels dos documents obligatoris, hauran de presentar un formulari complementari:

•     Els projectes que es presentin al programa Ak – Sales de teatre hauran de contenir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol·licitud.

 

Data d’inici i de finalització del projecte

Àmbit A i Àmbit C: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Les activitats programades s’han d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria.

 

Nombre màxim i incompatibilitats de les sol·licituds

•     El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes per a cada àmbit (A i C). En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre. Per exemple: dues per a l’àmbit temàtic de Cultura (A) i dues per a l’àmbit temàtic d’Educació i Cultura (C)

•     No es poden presentar a l’Àmbit de Cultura els projectes que s’hagin presentat a l’Àmbit d’Educació i Cultura.

•     No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.

•     No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte als programes que comparteixen àmbit de ciutat i de districte.

•    Els projectes d’abast de districte de barri s’han de presentar al programa de districte.

 

Requisits i criteris de valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts: 

•     Criteris generals - 4 punts

•     Criteris específics - 6 punts

Puntuació mínima:
Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

 

Tingueu en compte que la sol·licitud es valorarà en base als següents criteris:

- Criteris generals - Veure criteris

- Requisits i criteris Àmbit A (Ab – Ao) - Veure criteris

- Requisits i criteris Àmbit C (Ce, Cf i Cg) - Veure criteris

 

Guia d’aplicació de la perspectiva de gènere, perspectiva ecosocial i perspectiva intercultural.

 

 

Percentatge subvencionable

La subvenció no pot superar el 50% del pressupost total del projecte.

 

Declaració de transparència

Cal presentar la declaració de transparència quan l’import de la subvenció atorgada sigui igual o superior a 10.001 €

 

Incompatibilitats entre àmbits i programes

Descarrega la taula d’incompatibilitats d’àmbits i programes.

 

2. Forma de presentació de la sol·licitud

Enllaç al portal de tràmits

Portal de tràmits de la convocatòria.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Persones físiques i persones jurídiques: telemàticament (obligatori)

Tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar les sol·licituds i tots els documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

Atenció: les sol·licituds presentades a través de registre presencial seran excloses del procediment de concessió.

 

Identificació digital vàlida

Identificació de les persones jurídiques

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de l’entitat o del representant d’aquesta. En cas que no sigui possible cal presentar un certificat en el que s’indiqui que el representant atorga poders a la persona que realitza la presentació.

 

Identificació de les persones físiques

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de la persona física que sol·licita la subvenció.

 

3. Requisits que s’han de complir

En cas d’haver rebut ajuts anteriorment

•    Haver rebut subvenció en anys anteriors pel mateix projecte no limita poder-s’hi tornar a presentar.

•    No és necessari que el projecte hagi estat subvencionat amb anterioritat per poder-se presentar a la convocatòria.

•    Haver renunciat a la subvenció del mateix projecte l’any anterior no limita poder tornar-s’hi a presentar.

 

Requisits que s’han de complir

Els projectes o activitats han de tenir en compte els requisits següents:

•    Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.

•    Que les activitats o els serveis complementin no supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

•    No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, llevat dels casos en què quedin suficientment acreditades la projecció i la repercussió per la ciutat.

•    Que les activitats que es realitzin siguin sense afany de lucre; en cas contrari han de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

•    Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.

•    Que el projecte no sigui igual o similar a altres de la mateixa entitat o col·lectiu amb els quals l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

Finalitats de la convocatòria

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

•    Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.

•    Promoure l’associacionisme i el voluntariat.

•    Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.

•    Millorar els canals de participació ciutadana.

•    Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.

•    Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat, des del reconeixement de la diversitat d’expressions culturals.

•    Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.

•    Fomentar valors de civisme i convivència posant en valor la diversitat de la ciutat.

•    Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

•    Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania en condicions d’equitat, garantint la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

•    Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.

•    Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats. mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.

•    Promoure l’acció comunitària.

•    Promoure la perspectiva intercultural en el teixit associatiu de la ciutat.

•    Promoure l’aplicació dels principis de l’economia social i solidària i el consum responsable.

•    Fer front a l’emergència climàtica.

•    Promoure els drets digitals i la innovació democràtica.

•    Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

 

Conceptes subvencionables

•    Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

•    Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

•    Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

•    Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

•    Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

•    Assegurances.

•    Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

•    Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).

•    Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció), d’acord amb el Decret d'Alcaldia de Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació, aprovat en data 8 de juny de 2018 i publicat en data 27 de juny de 2018.

•    Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

•    Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

   -   Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

   -   Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

   -   Que el cost es refereixi al període subvencionable.

•    Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

•   Quan s'hagin de fer despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal com indica la base 18a, s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol•licitats i argumentar el motiu de l'adjudicació en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

•   Les activitats del projecte subvencionat podran ser objecte de subcontractació, sense sobrepassar el 50% del cost total del projecte subvencionat. S’entendrà per subcontractació l’adquisició de béns o serveis connaturals a la singularitat i naturalesa de la pròpia persona física o jurídica sol·licitant de la subvenció. Quan l’activitat a subcontractar sobrepassi el 20% de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000€, caldrà autorització prèvia de l’òrgan que va atorgar la subvenció, procedint-se a la seva formalització per escrit. No es podrà fraccionar un contracte amb l’objecte de disminuir la seva quantia i evitar el compliment dels requisits exigits a l’apartat anterior.

 

Conceptes NO subvencionables

•    Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

•    Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

•    Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

•    Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics. nacionals o internacions, com ara tabac, begudes alcohòliques i altres de característiques similars. 

•    Altres despeses, en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

•    Donacions realitzades a altres persones jurídiques  sense rebre cap tipus de prestació a canvi.

 

4. Sessió informativa

Presentació de la sessió informativa

Descarrega aquí el document de la sessió informativa.

Descarrega aquí el document amb informació ampliada de la convocatòria.

 

Vídeo de la sessió informativa

Veure el vídeo de la sessió informativa.

5. Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aquí la resolució provisional

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 23 de maig al 05 de juny (inclòs).

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 23 de maig al 05 de juny (inclòs).

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 23 de maig al 25 de juny (inclòs).

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Reformulació del projecte

En quins casos s’ha de presentar la reformulació?

En aquells casos en que s’hagi atorgat un import inferior al sol•licitat, sempre i quan aquest fet afecti a l’execució del projecte. Si no es presenta reformulació s’entén que es realitzarà el projecte d’acord amb la proposta presentada a la sol•licitud i es considerarà aquest import a l'hora de valorar la justificació del projecte.

 

Requisits de la reformulació

•     El projecte reformulat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.

•     El projecte reformulat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

•     L’aportació de fons propis es podrà reduir mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat. S’entén per aportació de fons propis els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat (Recursos propis de l'entitat, Taquillatge, Quotes d'inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres).

La reformulació haurà de ser aprovada per l’ICUB. Transcorregut el termini de 3 mesos es considerarà aprovada la reformulació presentada. L’aprovació de la reformulació estableix el nou cost total del projecte subvencionat. En cas d’aprovació de la reformulació, aquesta substitueix la sol•licitud presentada inicialment a efectes de la justificació del projecte.

 

Termini de presentació:

Del 23 de maig al 19 de juny (inclòs).

 

Document de reformulació

Descarrega aquí el formulari de reformulació

 

Mínim realitzat i justificat:

Per a poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Es considera com a projecte subvencionat el projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol•licitat.

 

Desviació del pressupost

S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

 

Auditoria:

S’ha de presentar un compte justificatiu amb informe auditor en els següents casos:

•     Projectes amb import igual o superior a 150.000 euros

•     Subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros

 

Forma de presentació de la reformulació

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.