Convocatòria General de Subvencions 2023

<-- Torna a la pàgina d'inici

web_-_convocatoria_subvencions_2023_1900x320px_-_ca.jpg

 

Convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Àmbits temàtics i programes que gestiona l’Institut de Cultura de Barcelona

Els projectes que poden optar a les subvencions del sector cultural d’àmbit ciutat es classifiquen en dos àmbits temàtics que estan integrats per 17 programes:

 •   14 programes de Cultura

 •   3 programes d’Educació i Cultura

 

infografies2023_ambits_df.jpg

1. Informació general de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden ser sol·licitants de les subvencions d’aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de l’àmbit temàtic al que es concorri.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits establerts a la Base 4 de les Bases Reguladores Generals.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 9 al 26 de gener de 2023, ambdós dies inclosos.

 

Documentació que cal presentar

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris: 

1.     Instància (es tracta d’un formulari online que s’omple un cop s’inicia el tràmit)

2.     Document bàsic 2

Atenció: no presentar aquests dos documents serà motiu d’exclusió del procediment de concessió.

 

Projectes que, a banda dels dos documents obligatoris, hauran de presentar un formulari complementari:

•     Els projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg hauran de contenir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol•licitud.

      En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud.

      Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser projectes oberts no limitats als alumnes matriculats al centre.

•     Els projectes que es presentin al programa Ak – Sales de teatre hauran de contenir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol•licitud.

 

Data d’inici i de finalització del projecte

Àmbit A i Àmbit C: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Les activitats programades s’han d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria.

 

Nombre màxim i incompatibilitats de les sol·licituds

•     El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes per a cada àmbit (A i C). En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre. Per exemple: dues per a l’àmbit temàtic de Cultura (A) i dues      per a l’àmbit temàtic d’Educació i Cultura (C)

•     No es poden presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura.

•     No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.

•     No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte als programes que comparteixen àmbit de ciutat i de districte. Els projectes d’abast de districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o el districte s’han de presentar al programa de districte.

 

Requisits i criteris de valoració dels projectes

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts: 

•     Criteris generals - 4 punts

•     Criteris específics - 6 punts

Requisits i criteris Àmbit A - Veure criteris

Requisits i criteris Àmbit C - Veure criteris

 

Altres criteris de valoració a tenir en compte

Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat

Perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte

Perspectiva intercultural

Els projectes hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals per a poder obtenir subvenció.

 

Percentatge subvencionable

La subvenció no pot superar el 50% del pressupost total del projecte.

 

Declaració de transparència

Cal presentar la declaració de transparència quan l’import de la subvenció atorgada sigui igual o superior a 10.001 €

 

2. Forma de presentació de la sol·licitud

Enllaç al portal de tràmits

Portal de tràmits de la convocatòria

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Persones físiques i persones jurídiques: telemàticament (obligatori)

Tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar les sol·licituds i tots els documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

Atenció: les sol·licituds presentades a través de registre presencial seran excloses del procediment de concessió.

 

Identificació digital vàlida

Identificació de les persones jurídiques

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de l’entitat o del representant d’aquesta. En cas que no sigui possible cal presentar un certificat en el que s’indiqui que el representant atorga poders a la persona que realitza la presentació.

 

Identificació de les persones físiques

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de la persona física que sol·licita la subvenció.

 

3. Requisits que s’han de complir

En cas d’haver rebut ajuts anteriorment

•    Haver rebut subvenció en anys anteriors pel mateix projecte no limita poder-s’hi tornar a presentar.

•    No és necessari que el projecte hagi estat subvencionat amb anterioritat per poder-se presentar a la convocatòria.

•    Haver renunciat a la subvenció del mateix projecte l’any anterior no limita poder tornar-s’hi a presentar.

 

Requisits que s’han de complir

Els projectes o activitats han de tenir en compte els requisits següents:

•    Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.

•    Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

•    No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, llevat dels casos en què quedin suficientment acreditades la projecció i la repercussió per la ciutat.

•    Que les activitats que es realitzin siguin sense afany de lucre; en cas contrari han de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

•    Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes.

•    Que el projecte no sigui igual o similar a altres de la mateixa entitat o col·lectiu amb els quals l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

Finalitats de la convocatòria

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

•    Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.

•    Promoure l’associacionisme i el voluntariat.

•    Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.

•    Millorar els canals de participació ciutadana.

•    Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.

•    Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat, des del reconeixement de la diversitat d’expressions culturals.

•    Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.

•    Fomentar valors de civisme i convivència posant en valor la diversitat de la ciutat.

•    Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

•    Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania en condicions d’equitat, garantint la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

•    Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.

•    Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats. mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.

•    Promoure l’acció comunitària.

•    Promoure la perspectiva intercultural en el teixit associatiu de la ciutat.

•    Promoure l’aplicació dels principis de l’economia social i solidària i el consum responsable.

•    Fer front a l’emergència climàtica.

•    Promoure els drets digitals i la innovació democràtica.

•    Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

 

Conceptes subvencionables

•    Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.

•    Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

•    Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

•    Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

•    Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.

•    Assegurances.

•    Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

•    Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).

•    Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció), d’acord amb el Decret d'Alcaldia de Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació, aprovat en data 8 de juny de 2018 i publicat en data 27 de juny de 2018.

•    Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.

•    Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:

   -   Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

   -   Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

   -   Que el cost es refereixi al període subvencionable.

•    Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

 

Conceptes NO subvencionables

•    Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

•    Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

•    Les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

•    Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics. nacionals o internacions, com ara tabac, begudes alcohòliques i altres de característiques similars. 

•    Altres despeses, en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria.

 

4. Sessió informativa

Presentació de la sessió informativa

Consulta aquí la presentació de la sessió informativa.

Vídeo de la sessió informativa

Document amb informació de la convocatòria

Vídeo de la sessió informativa

5. Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aquí la resolució provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 30 de maig al 13 de juny (inclòs).

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 30 de maig al 13 de juny (inclòs).

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: Del 30 de maig al 29 de juny (inclòs).

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Reformulació del projecte

En quins casos s’ha de presentar la reformulació?

En aquells casos en que s’hagi atorgat un import inferior al sol·licitat, sempre i quan aquest fet afecti a l’execució del projecte. Si no es presenta reformulació s’entén que es realitzarà el projecte d’acord amb la proposta presentada a la sol·licitud i es considerarà aquest import a l'hora de valorar la justificació del projecte.

 

Requisits de la reformulació

•     El projecte reformulat ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació del projecte.

•     El projecte reformulat no pot comportar una modificació substancial del projecte que pugui afectar la valoració efectuada d’aquest.

•     L’aportació de fons propis es podrà reduir mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat. S’entén per aportació de fons propis els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat (Recursos propis de l'entitat, Taquillatge, Quotes d'inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres).

La reformulació haurà de ser aprovada per l’ICUB. Transcorregut el termini de 3 mesos es considerarà aprovada la reformulació presentada. L’aprovació de la reformulació estableix el nou cost total del projecte subvencionat. En cas d’aprovació de la reformulació, aquesta substitueix la sol·licitud presentada inicialment a efectes de la justificació del projecte.

 

Termini de presentació:

Del 30 de maig al 27 de juny (inclòs).

 

Document de reformulació

Descarrega aquí el formulari de reformulació

 

Mínim realitzat i justificat:

Per a poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Es considera com a projecte subvencionat el projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat.

 

Desviació del pressupost

S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

 

Auditoria:

S’ha de presentar un compte justificatiu amb informe auditor en els següents casos:

•     Projectes amb import igual o superior a 150.000 euros

•     Subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros

 

Forma de presentació de la reformulació

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

6. Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.

7. Justificació de la subvenció

Presentació de la justificació

Dos mesos des de la finalització del projecte
La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.
El termini màxim de justificació és el 28 de febrer de 2024

 

Forma de presentació

Telemàticament
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.
Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.