L’estratègia de compra per la innovació

L’estratègia de compra per la innovació a l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament vol participar dels avantatges de la compra per la innovació i s’ha fixat com estratègia la introducció d’un seguit d’accions per fer que les seves compres fomentin la innovació amb la finalitat de garantir i incrementar el benestar de les persones que viuen en el territori.

Si volem promoure un creixement sostenible i integrador a Barcelona, hem d’aprendre a utilitzar tot el potencial que ens ofereix la normativa, tot atenent que en un breu temps i tindrem novetats, en particular, les novetats en matèria de CPI que introdueix la directiva 2014/24.

Estem per tant en un canvi de paradigma i de la cultura de la organització davant de les compres. Se’ns obren les portes a una nova manera de contractar amb clars avantatges que volem incorporar el més aviat possible.

L’Ajuntament ha aprovat normativa com el decret de contractació pública sostenible (S1/D/2017-1271 24/04) i les guies que el desenvolupen per impulsar les mesures socials, ètiques, ambientals i d’innovació i suposa un punt d’inflexió cap a aquesta nova visió de les compres.

La importància de la consulta al mercat
La ciutat de Detmold, volia renovar l’estació central d’autobusos, va identificar el potencial de reduir la contaminació mitjançant l’ús d’un formigó fotocatalític, gràcies a la informació obtinguda en la consulta del mercat, els plecs van especificar que el formigó hauria de tenir entre un 3% i un 5% de TiO2 per a una reducció anual en les emissions d’òxid de nitrogen, en comptes d’una llista detallada d’ensums.

Altres accions que te previstes dur a terme l’Ajuntament són:

Planificació de les compres. Convé tenir present que la CPI és un nou instrument per arribar a assolir els nostres objectius de ciutat. Es per això que s’ha de fer ús de la CPI als casos en què no existeix la solució que necessitem (o no a gran escala) i quan disposarem d’un pressupost de compra important a aplicar en el mig o llarg termini que garanteixi l’escalabilitat de les solucions. S’haurà d’analitzar cas per cas quines àrees s’han d’implicar en la CPI i quina està més ben situada en l’organització per liderar el procés.

Aquest nou model de relació contractual ens permet el foment de procediments de contractació i execució de contractes més amplis i dinàmics permetent-nos plantejar fins i tot processos de compres i execució conjuntes i de demanda agregada amb d’altres administracions. S’haurà d’analitzar cas per cas si les necessitats detectades són adequades per a una CPI conjunta, i si té o no sentit establir un acord marc de manera que altres administracions puguin utilitzar els resultats finals.

Treball en xarxa
 • Integració d’equips multidisciplinaris.

 • Treball en xarxa amb la indústria i les universitats.

 • Xarxes de col·laboració i de repartiment d’experiències.

 • Formació de persones formadores.

Determinar les àrees del consistori més adequades per a iniciar una CPI. El fi és començar en el camí de les compres en les àrees que poden tenir més impacte o són més susceptibles d’incorporar innovació, per després compartir els aprenentatges amb la resta d’àrees i regularitzar l’ús de la CPI. Algunes àrees prioritzades són les tic, l’economia circular o la salut.

Selecció d’àrees prioritàries
 • Contractes marc

 • Càlcul de rendiment

 • La tecnologia com a aliada

 • Nous mecanismes de finançament

 • Assessorament en totes les fases

Dialogar amb el mercat i teixit empresarial. El marc legal actual recull la possibilitat d’iniciar un diàleg entre els poders adjudicadors i el mercat, previ a l’inici de l’expedient de contractació. L’Ajuntament habilitarà els canals adients, principalment digitals per a establir el diàleg. L’objectiu és conèixer i fer prospecció de les solucions que ofereix el mercat per cobrir les necessitats objecte del contracte abans de la publicació del plec definitiu. Això permet una millor i més profunda comprensió de les necessitats de l’Administració, la promoció i incorporació de les darreres innovacions existents en el mercat i una major col•laboració entre les parts.

Gestió estratègica a mig i llarg plaç
 • Estratègies de Compres Diferenciades

 • Equips especialitzats

 • Anàlisi del cost del cicle de vida

 • Gestió de riscos

 • Avaluació de resultats

 • Control de qualitat

 • Drets de propietat intel·lectual

Introduir mesures d’innovació en cada contracte. La lògica darrere d’això és que la innovació no és una temàtica estàtica o sobre la que es pot planificar la seva aparició. Per tant el consistori es planteja treballar orientat a la innovació en els seus contractes, realitzar consultes de mercat i augmentar el seu diàleg amb la indústria. Es tracta d’encoratjar a investigadors, investigadores i empreses a reflexionar sobre els reptes de la ciutat, el benestar de les persones i desenvolupar solucions innovadores, fins i tot a plantejar compres centralitzades abans que s’hagi llançat un procediment de contractació.

La tecnologia com aliada. L’evolució de les TIC i l’ús general d’internet estan transformant pràcticament tots els sectors de la societat i de la nostra economia. La informació i les dades s’han convertit en un dels béns més valuosos i preuats, i configuren el que anomenem economia del coneixement o economia digital.

Les ciutats com Barcelona, amb iniciatives com el Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020, afronten la necessitat de transformar les seves maneres de fer i cercar noves estratègies basades en la tecnologia i la innovació que permetin aprofitar l’impuls i desenvolupament d’aquesta nova economia i que comportin alhora grans beneficis socials i un creixement econòmic més equitatiu i sostenible.

Les mesures que caldrà observar i que impulsaran el nou model de contractació sostenible per a la innovació s’hauran d’estructurar en eixos d’actuació com l’ètica de les dades o la sobirania tecnològica basada en programari lliure, dades obertes i metodologies agile que es desenvoluparan en detall en la futura guia de compra de tecnologia de l’Ajuntament, actualment en redacció.

Habilitar fons de finançament. L’Ajuntament compte amb diversos fons per al finançament dels seus projectes CPI. Un dels més importants és el propi pressupost de compres ordinàries, en els que incorporant les mesures per la innovació esdevé un dels eixos tractors més importants.

L’Ajuntament disposa també de fons estructurals (FEDER) per donar suport a aquest procés i les vol aplicar per donar suport a les TIC, l’economia circular i la salut.

També es pot trobar fons de finançament en els provinents per concurs de la UE, el Banc Mundial i d’altres per a PIMES. Des de diferents organismes internacionals s’està facilitant assessorament, suport financer, organitzant esdeveniments i convocant premis per ajudar les autoritats contractants a desenvolupar CPI de manera oberta i no discriminatòria facilitant l’accés de les petites i mitjanes empreses.

Transmetre formació i coneixement. Cada equip de compra pública haurà d’identificar quines compres són objecte del procediment CPI i per tant necessitaran de noves tècniques i coneixements per detectar la innovació. Aquesta innovació es pot trobar de diferents maneres, afegint noves tecnologies a les nostres adquisicions, també sol•licitant bens que siguin la composició de producte i servei o be introduint noves maneres de fabricació d’un mateix producte, en definitiva seran necessàries noves habilitats en aquests equips per orientar els nous processos de compra.

Seleccionar periòdicament iniciatives model i fer divulgació. Hi ha un delicat equilibri entre el deure d’assegurar-se que el mercat coneix exactament quins són els requeriments públics en una compra i alhora deixar espai suficient per a formes diferents i noves de respondre a aquests requeriments. S’actuarà amb iniciatives per a les que l’Ajuntament creu que pot tenir un paper demostratiu, amb prescripcions tècniques funcionals basades en el rendiment, o permetent variants, dues maneres interessants de permetre certa flexibilitat a les empreses licitadores a l’hora de proposar solucions.

Infografia del nou model de procés de compra

Les claus de l’èxit

De l’estudi de benchmark a nivell europeu realitzat per l’Ajuntament se’n conclou que la promoció de la CPI ha d’anar idealment acompanyada de mesures de planificació i organització que faciliten l’èxit de la seva implementació. Aquestes recomanacions es poden resumir en 4M’s:

Les claus de l’èxit: les 4 M´s
 • Mandat polític al més alt nivell, amb planificació de les compres a llarg termini i amb equips professionals i estables.

 • Mentalitat: Formació dels equips, diàleg obert i flexible amb el Mercat, cultura favorable promocionada transversalment

 • Mitjans i Recursos humans professionals, experts en gestió de risc amb pràctica en l’avaluació de projectes, formació i mecanisme de comunicació de bones practiques.

 • Medició Objectius obligatoris i quantificables, vinculants i monitoritzats.