Nova regulació per garantir la viabilitat dels quioscos

La Comissió d’Economia i Hisenda ha aprovat inicialment el nou plec de clàusules per al funcionament dels quioscos situats a la via pública que venen diaris, revistes, llibres o altres publicacions periòdiques. S’amplia l’oferta de productes i serveis que poden oferir, però es manté la venda de premsa com a activitat principal.

19/06/2024 17:35 h

Ajuntament de Barcelona

Actualment a la ciutat hi ha 288 quioscos instal·lats a la via pública (50 menys que l’any 2018): 254 tenen una adjudicació vigent, 25 es troben vacants i 9 formen part del projecte liderat per la cooperativa creada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Els canvis principals del plec responen a una reivindicació del sector per garantir-ne la viabilitat, i són els següents:

  • Modificació dels percentatges d’exposició de productes. Es rebaixa del 80% al 51% l’espai destinat a exposar diaris, revistes, llibres o altres publicacions periòdiques.
  • Límits als records turístics. Els objectes de record i anàlegs hauran de formar part del 49% de l’espai no dedicat a premsa o publicacions, és a dir, hauran d’ocupar una part minoritària de l’espai del quiosc.
  • Possibilitat de vendre nous productes. Es permet la venda de productes com ara cafè per a consum immediat i productes alimentaris envasats que no requereixin cap manipulació. Això inclou també aigua i refrescos, i queda totalment prohibida la venda de qualsevol beguda alcohòlica.
  • Limitació de l’espai públic. No es podrà habilitar cap espai, mobiliari o elements, ni a l’interior ni als entorns del quiosc, per al consum dels productes autoritzats pel plec.
  • Incorporació d’altres activitats ja permeses. Es permet, per exemple, la instal·lació de caixers automàtics, bústies d’últim quilòmetre per a l’entrega de mercaderies o plafons informatius, sempre que sigui possible tècnicament. També s’autoritzen instal·lacions que permetin la participació en projectes d’interès social impulsats per l’Ajuntament.
  • Flexibilització horària. Es fixa un horari mínim d’obertura de 9.00 a 14.00 hores tots els dies de la setmana, tot i que, si el titular ho sol·licita, l’Ajuntament pot acceptar adaptacions segons l’emplaçament.
  • Més agilitat i definició normativa. El nou plec regula aspectes que fins ara no estaven definits com, per exemple, la fixació d’un termini màxim de sis mesos pel que fa a la transmissió en cas de defunció de la persona titular del quiosc, així com la concreció de l’òrgan competent per tramitar penalitats en cas d’incompliment o per a l’extinció de concessions.

A més, la implantació en cada quiosc haurà de respectar els plans d’usos territorials i sectorials vigents en cada cas.

El plec que es pretén modificar és vigent fins a l’any 2030 i regula tots els quioscos de la ciutat, excepte els que s’ubiquen a la Rambla, que estan regulats per llicència. Se sotmetrà al tràmit d’informació pública durant 20 dies per a reclamacions o al·legacions abans de l’aprovació definitiva.

Etiquetes associades a la notícia