Primera sessió de la CMAAD de 2023

El passat 4 de juliol s’ha celebrat la primera reunió de l’any de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació de l’Ajuntament de Barcelona. Des de la que fins ara havia estat la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana (actualment Gerència de l’Àrea d’Urbanisme), s’ha proposat actualitzar i unificar els terminis de conservació dels expedients d’ocupació de l’espai públic, de manera que es proposa, a tal efecte, crear dues Normes (actualment n’hi ha set) que siguin aplicables a tots els tipus d’ocupació de la via pública d’acord amb els usos següents: “Ocupació de la via pública. Llicències d’ús comú especial” i “Ocupació de la via pública. Llicències d’ús privatiu”.

Així mateix, també es proposa adoptar la disposició i el règim d’accés publicats a les Taules d’Avaluació i Accés a la Documentació (TAAD 293 i 398) de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). La proposta aprovada inclou una petita variació, respecte de la TAAD 293, en la disposició de les llicències d’ús comú especial ja que es diferencien les llicències que no són objecte de renovació anual i que són ocupacions puntuals (proves esportives, venda ambulant, etc.) i les que sí que són renovables anualment (vetlladors, terrasses, etc.) o les que porten associada una garantia que no prescriu (com els guals). Les primeres es podran eliminar en el termini de 4 anys des de l’atorgament de la llicència, mentre que les segones es podran eliminar en el mateix termini però a partir de l’extinció de la llicència.

Per part de la que fins fa poc ha estat la Gerència de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (actualment anomenada Gerència de l’Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat), s’ha presentat una proposta d’Assessorament a les Dones que es porta a terme en els PIAD (Punts d’Informació i Assessorament a les Dones) consistent en l’eliminació de la documentació al respecte en el termini de 5 anys des del tancament de l’expedient ja que hi consten documents de recapitulació. Una segona proposta presentada per aquesta Gerència fa referència als “Informes de reagrupament familiar” i als “Informes d’arrelament social” els quals, actualment, segons el Calendari de Conservació i Accés de l’Ajuntament de Barcelona, són de conservació d’un termini de 5 anys i ara es proposa que l’eliminació es produeixi en el termini d’un any tot seguint el que estableixen les TAAD d’aquestes mateixes sèries.

Finalment, s’ha informat de l’eliminació de 96 comunicacions d’eliminació, que fan un total de 361,3 m.

Etiquetes associades a la notícia