Impacte de la migració qualificada i els nòmades digitals en la transformació de Barcelona

© Dani Codina

Les grans ciutats globals estan experimentant un important increment de la qualificació dels migrants, que contrasta amb l’anterior migració poc formada. Barcelona il·lustra nítidament aquesta tendència: el percentatge de població amb estudis superiors és més elevat entre la nascuda a l’estranger (49,1%) que entre la nascuda a Espanya (48,5%). Però sovint es tracta de població transitòria, que afavoreix la gentrificació.

La migració és un fenomen consubstancial al desenvolupament urbà, i així ha estat a Barcelona des de la revolució industrial. El component migratori explica íntegrament el creixement demogràfic del pla de Barcelona des del 1830 fins al 1930 (de 100.000 habitants a un milió). La subsegüent millora de les condicions de supervivència va propiciar que el saldo natural també contribuís a l’augment de la població urbana durant la segona meitat del segle xx, encara que l’aportació d’aquest component s’ha debilitat fins a desaparèixer, a causa de la caiguda de la fecunditat i l’envelliment de la població.

Així doncs, no és possible entendre la ciutat contemporània sense remarcar el paper de la migració. Fins fa molt poc, la migració urbana s’havia caracteritzat, almenys a les ciutats del sud d’Europa, pel perfil demogràfic marcadament jove de persones d’ambdós sexes, pel seu caràcter majoritàriament obrer i poc qualificat, i per incloure projectes migratoris que buscaven una certa sedentarització al lloc de destinació. Les característiques del mateix espai urbà, les del mercat de l’habitatge, així com les xarxes migratòries, definiren la distribució espacial dels diversos col·lectius després d’una primera etapa de major inestabilitat residencial. En general, s’acabaren assentant en espais allunyats del centre urbà (amb l’excepció dels nuclis antics), en zones menys accessibles i pitjor proveïdes de serveis i infraestructures. El camp immigratori, en canvi, s’anava ampliant a mesura que les distàncies s’escurçaven en un món cada cop més globalitzat.

Increment del nivell educatiu de la població migrant

L’inici del segle xxi ha deparat alguns canvis de gran transcendència en el comportament de les migracions al sud d’Europa, en particular a Espanya, que es concreten en una creixent heterogeneïtat dels perfils migratoris. El primer va ser el de la internacionalització dels fluxos a principis de segle. Poc després, hem assistit a l’increment de la qualificació dels migrants, tant interns com internacionals, sobretot aquells que es desplacen cap a les grans capitals connectades al sistema de ciutats globals. Aquesta tendència és un punt d’inflexió en comparació amb la migració poc qualificada que havia protagonitzat els fluxos des de la revolució industrial.

Els estudis sobre migració qualificada s’han abordat fonamentalment des d’una perspectiva estatal i s’han destacat els impactes positius en el desenvolupament econòmic dels països receptors, els beneficis de la circularitat del coneixement o la contribució a la despesa i la fiscalitat en la recaptació pública. A l’altra cara de la moneda, s’han qüestionat els desequilibris territorials a conseqüència de la fugida de cervells, que implica la pèrdua de capital humà en determinades regions del sud global. En canvi, són més aviat escassos els treballs sobre les implicacions de la migració qualificada a escala local.

A començaments d’aquest segle, Richard Florida va popularitzar el concepte de la classe creativa, i va abanderar un corrent que propugnava l’atracció de talent i capital humà qualificat a les urbs occidentals com a garantia d’èxit i progrés econòmic. Poc després van sorgir veus que advertien dels riscos a escala local de l’especialització migratòria en perfils altament qualificats, ja que podrien augmentar les tensions al mercat de l’habitatge i intensificar els processos de gentrificació. El mateix Florida acabaria matisant els seus plantejaments en admetre una sèrie de fractures socioespacials a les ciutats, derivades de la concentració de talent i d’empreses del coneixement.

És a les ciutats centrals on aquest fenomen és més evident, i el cas de Barcelona il·lustra nítidament aquesta realitat en el marc del sud d’Europa. El volum d’arribada de persones amb estudis universitaris s’ha duplicat al llarg de la dècada del 2010 (d’un flux anual al voltant de les 17.000 entrades a 35.000). Segons el recent cens del 2021, resideixen al municipi de Barcelona unes 200.000 persones nascudes a l’estranger amb estudis superiors, aproximadament la meitat (49,1%) de la població nascuda a l’estranger major de 20 anys. Al cens anterior, el del 2011, representaven el 38,2%, i al del 2001, el 28,4%. Per primer cop, el percentatge de població amb estudis superiors és més elevat entre la nascuda a l’estranger (49,1%) que entre la nascuda a Espanya (48,5%).

© Dani Codina Els residents transitoris acostumen a ubicar-se en barris amb forta activitat turística. © Dani Codina

A més de l’augment del nivell d’estudis de la població d’origen estranger, cal destacar l’elevada concentració espacial. Per exemple, els migrants amb estudis universitaris que van arribar a Barcelona durant la dècada del 2010 es van empadronar al barri Gòtic quatre vegades més del que ho haurien fet si s’haguessin localitzat aleatòriament, en funció de la distribució de la població de Barcelona. A Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, ho van fer 3 cops més; a la Barceloneta, 2,7, i a la dreta de l’Eixample, 1,9. La gran concentració espacial de la població altament qualificada d’origen estranger, principalment de països de renda elevada que es deslocalitza a ciutats de països de renda menor, així com els seus efectes en els processos de transformació urbana i sociodemogràfica, constitueix un objecte d’estudi emergent a la investigació acadèmica que s’ha conceptualitzat sota la denominació de gentrificació transnacional. Una de les característiques d’aquest tipus d’espais és la forta presència de població adulta jove, una franja d’edat en la qual la població nascuda al mateix entorn és decreixent. A la capital catalana, el percentatge de població entre 25 i 49 anys nascuda a la província de Barcelona és del 15,1% al barri Gòtic, i del 19% a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Rotació i temporalitat de la població

Les decisions migratòries de la població altament qualificada estan fortament condicionades per les característiques del lloc de destinació, i es valora el benestar i la qualitat de vida que ofereix el seu entorn. El desig d’una nova vida pot prendre forma a través d’un desplaçament a un altre país: és el que la literatura recull com a migració per estil de vida. Un dels trets cada cop més distintius de la migració internacional qualificada és la seva forta transitorietat, un aspecte que també constitueix una novetat si considerem la migració al sud d’Europa des d’una perspectiva històrica. Entre la creixent heterogeneïtat de perfils migratoris d’alta temporalitat, trobem alguns exemples d’hipermobilitat, com els estudiants d’intercanvi, o els anomenats nòmades digitals, l’activitat professional dels quals no està lligada a un lloc concret. Aquests grups han sorgit en el context de dues tendències globals: la mobilitat i la digitalització. Com en altres zones del sud d’Europa, les ciutats espanyoles atrauen un nombre creixent de població privilegiada flotant, que impulsa processos de gentrificació transnacional en àrees específiques, més comunament als centres històrics.

L’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona ofereix una mica de llum a aquest fenomen. Per començar, la població nascuda a l’estranger amb estudis superiors és, amb diferència, la que està menys registrada al sistema de padró espanyol (el 2017, un 6% no ho estava). A més, les dades il·lustren la concentració espacial de les poblacions temporals i l’elevat nivell de rotació residencial que es viu en aquests entorns. A Ciutat Vella, el 36,1% de les persones residents el 2020 havia accedit a l’habitatge durant els dos darrers anys (un 46,2%, en els cinc anys anteriors), davant del 22,7% a la resta de la ciutat (31,5%, en els darrers cinc anys). Si atenem només la població adulta nascuda a l’estranger amb estudis universitaris de Ciutat Vella, el 57% havia arribat a l’habitatge durant els dos darrers anys.

© Dani Codina Al Nest City Lab del Poblenou hi ha espais de treball en un entorn sostenible. © Dani Codina

La concentració de determinades infraestructures i serveis turístics atrau també els residents de curta durada, que adopten pràctiques urbanes no tan allunyades de les dels turistes i, per tant, tenen una capacitat similar per contribuir al canvi urbà. Pensem en l’ús d’allotjaments temporals com a lloc de residència, en l’oferta d’oci i restauració que consumeixen, o en la proliferació d’hotels que estan afegint espais de coworking a la seva oferta.

D’acord amb diversos estudis, als entorns amb forta presència de població temporal no només s’experimentaria un reforçament dels processos de gentrificació a escala de barri, amb dinàmiques de desplaçament de població vulnerable i substitució sociodemogràfica, un empitjorament de les condicions d’accés a l’habitatge, exclusió a l’espai públic o canvis comercials, sinó que aquesta dinàmica també estaria contribuint a processos més amplis de polarització i segregació socioespacial, que allunyaria els diversos grups socials que viuen a la metròpoli. A més, amb aquesta elevada rotació poblacional, el sentit de pertinença i les relacions entre veïns es debiliten, i les xarxes comunitàries i els teixits associatius se’n ressenten profundament.

Encara és d’hora per calibrar l’impacte de la pandèmia en la migració internacional. Les dades del 2021 ja mostren una recuperació significativa dels fluxos després d’un 2020 condicionat pel descens global de la mobilitat. Les hipòtesis apunten que s’accentuarà el caràcter hipermòbil de la població qualificada que ja s’observava abans de la pandèmia com a resultat de la major flexibilitat laboral i l’expansió del teletreball. Encara que són de difícil quantificació a través de les fonts tradicionals d’informació, s’està parlant molt sobre l’arribada de nòmades digitals i de la pugna entre estats i ciutats per atraure’ls. En aquest marc, afloren debats sobre les contribucions en forma d’impostos i taxes. D’una banda, molts estats ofereixen avantatges fiscals sota polítiques d’atracció de talent. De l’altra, no està clar fins a quin punt les poblacions flotants, sovint amb feines a altres països, contribueixen a les finances públiques en forma d’impostos. En termes territorials, l’arribada de migrants qualificats als centres urbans en el context postpandèmic coincidiria amb el creixent atractiu dels espais suburbans per a les classes mitjanes locals després de la pandèmia, fet que accentuaria els processos de segregació de la població al territori.

Les ciutats són la punta de llança d’una creixent diversitat i complexitat en la relació entre els moviments migratoris, els llocs de treball i els de residència en un context cada vegada més global i hipermòbil. En aquest escenari, les urbs del sud d’Europa en general, i Barcelona en particular, esdevenen espais molt atractius tant per a migrants privilegiats com per al capital, atret per les plusvàlues que generen aquests processos en un context marcadament neoliberal. En unes ciutats que canvien a ritmes accelerats, cal no perdre de vista les implicacions d’aquestes dinàmiques en la transformació dels barris i en les condicions de vida de la població resident.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis