L’ascensor avariat

Il·lustració © Joan Alturo

Alguna cosa passa a la societat global. La ciutadania mostra avui, amb revoltes socials a molts indrets del món, un descontentament palpable després de molts anys d’estabilitat. La desigualtat econòmica i la manca de mobilitat social són els dos ingredients principals d’aquest còctel explosiu.

La difícil funció de la memòria social

La memòria de les societats és molt fràgil. La nostra capacitat de recordar està viciada per nombrosos biaixos que ens impedeixen contemplar la realitat d'acord amb un pla, més o menys, racional. A penes s'estabilitzen unes determinades coordenades històriques, la nostra percepció del temps es congela.

Tanmateix, les forces que empenyen les societats són precàries i el canvi sempre les aguaita. Quan això passa, ens adonem de la imprecisió dels nostres pronòstics. Comprovem que els nostres esquemes de percepció operen sempre sobre la base del passat (Bourdieu, 1972). Som molt dolents a l’hora de predir, sobretot en èpoques de profund canvi social.

I no hi ha dubte que vivim una època de profundes transformacions. El món està cremant, literalment. En els últims mesos hi ha hagut esclats a l'Equador, Haití, Iraq, Xile, Bolívia, Hong Kong, Líban i França. Si bé a Espanya no ens trobem en una situació semblant, no és menys cert que el 15M va mostrar la cara d'una ciutadania, en certa manera, esgotada. Què està passant a la societat global perquè els ciutadans estiguin tan descontents? Per què després de tants anys d'estabilitat han tornat les revoltes socials?

En aquest escrit intentarem donar-ne una explicació. També serem atrevits i intentarem propiciar possibles solucions. Per a això, partirem de la relació entre dos conceptes ben populars: desigualtat econòmica i mobilitat social. Com se sap, el primer dona compte de la concentració i dispersió dels ingressos en una societat determinada, mentre que el segon serveix per saber el nombre de persones que puja, es manté i baixa a l'escala social respecte dels seus pares.[1] Creiem que treballant a l'uníson amb aquestes dues dimensions és possible trobar si no una millora, sí una possible via d'exploració.

La corba del Gran Gatsby

El 2009, quan es començava a sentir el fort impacte de la crisi financera mundial, es va publicar un llibre que responia al títol de The Spirit of Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Va ser escrit per Richard Wilkinson i Kate Pickett, dos epidemiòlegs socials, i va tenir un èxit editorial sense precedents. Mostrava la relació entre la desigualtat d'ingrés i la mobilitat econòmica a través de les dades d'onze països. Els països més desiguals eren menys mòbils en l'àmbit intergeneracional.

No obstant això, va ser el 2012 quan Alan Krueger, president del Consell d’Assessors Econòmics de Barak Obama, va fer popular la corba del Gran Gatsby en una intervenció al Center for American Progress. Amb aquesta corba, intentava mostrar l'estreta relació que tenia la desigualtat amb la mobilitat social. En un món profundament desigual, les oportunitats vitals són acaparades per un reduït nombre de sectors privilegiats. La desigualtat de condició genera inevitablement desigualtat de resultat, i quan aquesta és àmplia, s'impedeix la progressió social a les classes menys privilegiades, que queden inevitablement excloses.


[1] Les persones que pugen a l’escala social respecte a la seva classe d’origen són part de la mobilitat ascendent. Les persones que descendeixen a l’escala social respecte als seus pares formen part de la mobilitat descendent. Aquelles que mantenen la mateixa classe social se les anomena immòbils (o reproducció social).

La corba del Gran Gatsby no és trivial, i no ho és pel raonament següent. Demostra que està en perill la igualtat d'oportunitats, principi liberal pel qual s'ordenaven les societats contemporànies. L'ideal meritocràtic s'alça sobre una condició prèvia: tots els ciutadans d'una societat han de tenir la mateixa probabilitat de ser triats per ocupar els llocs de responsabilitat més gran, una vegada que hagin demostrat la seva capacitat pel seu esforç i el seu talent. En conseqüència, l'eficiència del capitalisme contemporani està sent amenaçada, perquè la selecció de quadres podria estar seguint una lògica perversa: recompensar els beneficiaris menys intel·ligents i perjudicar aquells que, amb talent especial, no tenen un origen social elevat.

D'aquí es deriva un problema de base, ja que qualsevol ideologia necessita una bona justificació per perdurar (Piketty, 2019), la qual cosa suposa un escull en el camí que resulta difícil de superar. Sense un fort gravamen impositiu sobre les rendes altes que ens serveixi per garantir una igualtat més gran en les condicions de partida dels menys privilegiats, no és possible assegurar la salut del sistema. N’excloem una important part de la població, per la qual cosa el sistema es troba viciat, i això és així perquè l'àmplia desigualtat genera un efecte encara més pervers: l'exclusió social. La teoria del vessament (trickle-down economics), que prediu un avanç significatiu per part de les rendes baixes davant l'augment de l'acumulació  monetària i inversió per part dels més rics, no troba evidències empíriques amb les quals sostenir-se.

Augment de la desigualtat

A Espanya, l'evolució de la més famosa taxa de desigualtat, a saber, l'índex de Gini, ha pres una forma de U des del començament del miracle industrial espanyol fins als nostres dies. Quan es va iniciar el Pla d'estabilització, el coeficient de Gini s’acostava als 40 punts. A partir dels anys setanta, va començar a decréixer fins a aconseguir, just abans de la crisi financera, xifres inferiors als 30 punts (Cha i Prados de la Escosura, 2019). És un recorregut del qual poden estar orgullosos els espanyols; a penes existeixen països al globus que hagin aconseguit els objectius propis de la modernització en un període tan curt. Industrialització, expansió escolar, mesocratització, democratització, secularització... Cadascuna de les fites que defineixen les societats avançades va ser aconseguida durant aquests anys.

Amb tot, a partir d'aquí, l'índex de Gini comença a créixer fins a gairebé aconseguir els 35 punts. Una idea mereix ser rescatada en aquest punt. Malgrat que l'augment de la desigualtat en els últims anys no ha estat excessiu, la crisi ens ha retrotret en tan sols un lustre a xifres similars als anys noranta. O dit d'una altra manera, encara que l'augment no és espectacular, sí que ho és si considerem l'estret interval de temps en què s’esdevé. Si bé tothom va sentir la crisi, fins i tot els rics, les classes populars la van sentir molt més.

L’evolució de les taxes de mobilitat social

Seleccionant el mateix interval de temps, les taxes de mobilitat absoluta es van contreure al començament de la dècada dels noranta en els homes i una dècada després es van estancar per a les dones. Per contra, les posicions descendents es van deixar de reduir i les immòbils es van mantenir més o menys constants (Marqués Perales, 2015). Dit d'una altra manera, l'ascensor social es va aturar: la capacitat del nostre sistema productiu de crear més ocupació qualificada generació rere generació va cessar. El nombre de treball qualificat per a les noves cohorts va deixar de ser més gran que per a les velles. I això no ha passat a tots els països. Alguns, com Holanda, la mobilitat ascendent del qual no ha minvat, continuen augmentant el nombre de directius i professionals generació rere generació, com ocorre també en altres països com Noruega o Suècia. 

Cal tenir en compte que de 1960 a 1995 la mobilitat social ascendent no va deixar de créixer. Les raons adduïdes sobre el manteniment tan prolongat de l'ascensor social recauen en tres factors que passem a enumerar. En primer lloc, les reformes educatives van obrir la possibilitat d'estudiar a una gran massa de persones, moltes més de les que havien estudiat en anys precedents. No hi ha dubte que l'obertura d'universitats i l'augment de la inversió escolar va tenir un efecte molt positiu. En segon lloc, la millora econòmica dels seus pares, que va permetre bregar amb els alts costos d'oportunitat. I en tercer lloc, la feminització, primer escolar i després laboral. La segregació escolar per sexe es va anar reduint i fins i tot les dones van començar a aconseguir un millor resultat acadèmic que els homes. Una vegada que les dones van anar canalitzant les seves estratègies de mobilitat social cap a l'escola, van anar successivament conquerint llocs qualificats en l'empresa i, molt especialment, a l'ocupació pública: l'administració, l'escola i el sistema de salut.

L’equació del descontentament: alta desigualtat + baixa mobilitat

Tot sembla indicar que una nova relació entre desigualtat i mobilitat social està emergint a les societats contemporànies, entre les quals hi ha l'espanyola. L'equació del descontentament és el resultat d'un nou còctel explosiu creat per l'augment de la desigualtat i el descens de la mobilitat social. Pel que fa al primer, si bé és cert que els individus no tenen per què tenir una percepció aguda de la desigualtat, quan aquesta accelera al ritme que va adquirir durant la crisi, no és estrany que s’aguditzi la seva consciència al respecte. Pel que fa al segon, cal tenir en compte que els individus no es mouen per l'escala social com ho feien en el passat. Com que l'educació és el primer canal de mobilitat social de les societats contemporànies (Blau & Duncan, 1978; Hout & DiPrete, 2006), molts individus han treballat àrduament per completar els seus estudis. Promeses trencades. Primer, per a uns fills que no troben el seu lloc a la vida i, segon, per a uns pares que veuen que els seus esforços (i diners) no s'han fet realitat. Una vegada completades les carreres, no troben una ocupació adequada a la seva formació. En un escenari semblant, no és estrany comprovar com decau el suport a les institucions (CIS, 2012: estudi 2.951) i, amb aquestes, al bipartidisme que més o menys va governar el nostre país durant tants anys. Això suposa un problema clar de legitimació social.

Com canviar aquesta situació

Avui dia ningú dubta que, com a mecanisme d'assignació de recursos, l'economia de mercat ofereix importants beneficis a la societat. En l'actualitat són pocs els que advoquen per la fi de l'empresa privada i del capitalisme. No obstant això, hem confiat massa en les bondats de la seva mà invisible. Les transformacions del capitalisme contemporani han generat un escenari més caracteritzat per l'estalvi que pel creixement econòmic (Piketty, 2013). Quan aquest últim aconsegueix importants proporcions, inevitablement es generen canvis i la mobilitat social derroca les antigues jerarquies. Tanmateix, quan el que preval és l'estancament, es formen dinasties familiars, i aquí és quan el mecanisme d'assignació proposat pel mercat falla contínuament.

Es poden agafar dues vies: una pel costat de l'oferta i una altra pel de la demanda. La primera és més fàcil que la segona; suposa augmentar la dimensió de les classes directives i professionals, però en un període de baix creixement això és molt difícil d'aconseguir. No vivim en els anys daurats del capitalisme espanyol. Si emprenem el costat de la demanda, podem intentar contenir el procés d'inflació educativa per mitjà de proves més exigents i matrícules més cares.

Al nostre parer, una possible solució podria consistir a tensar totes dues vies, però en una direcció ben diferent. No hi ha dubte que la mobilitat social és més gran quan la petita empresa es converteix en gran empresa, ja que genera més mà d'obra qualificada (Kaelble, 1985). Però no només això. Sabem que la gran empresa també té uns sistemes d'ocupació més racionalitzats i, per això, a priori més justos, i en conseqüència, una política decidida d'unificació empresarial seria profitosa en termes de mobilitat social. Un esforç més gran en inversió tecnològica i en ajuda a l'eficiència organitzativa serien mesures oportunes, i tenint en compte la grandària limitada de les empreses espanyoles, la bona notícia és que per aquí hi ha aparença de millora. Ara bé, el més positiu que té el capitalisme sorgeix de la petita empresa. En aquest sentit, cal ser molt conscients que la gran empresa afavoreix la mobilitat social però mutila la famosa destrucció creativa (Schumpeter, 1965) que és, sens dubte, el millor que té l'economia de mercat. D'altra banda, la combinació d'escàs creixement i inflació educativa exigeix una política de radical democratització tant a l'esfera econòmica com a l'escolar. I englobant aquestes dues esferes contemplem dues possibles relacions: primera, la relació que té l'origen social amb els resultats educatius; i, segon, la  relació que té amb el destí de classe dels individus.

Il·lustració © Joan Alturo

Les desigualtats educatives

Les transferències de rendes condicionades als resultats educatius han resultat ser una mesura especialment reeixida. N’és exemple l'ajuda concedida per la Junta d'Andalusia que respon al nom de Beca 6000, amb la qual s'intenta “compensar els costos indirectes d'oportunitat derivats de la dedicació plena a estudis no obligatoris, així com incentivar l'esforç i rendiment de l'alumnat” (Río i Jiménez, 2014). Aquest tipus d'ajudes s'estan aplicant actualment a Mèxic, Brasil, Estats Units i Regne Unit. El problema d'aquesta mena de beques és que es limiten a un públic reduït[1]. S’haurien d'ampliar i tenir en compte tot el conjunt de famílies amb ingressos mitjans-baixos, especialment quan els progenitors tenen rendes baixes i parteixen d'un nivell formatiu escàs. A més, aquest tipus de beques haurien de ser fomentades no sols per l'Estat, sinó per les empreses a través de fundacions privades, com ja es fa en altres països. Mitjançant aquesta mena d'ajudes, podríem discriminar positivament els alumnes que venen de les classes socials menys afavorides. Arribats aquí, hem d'aclarir una qüestió important: els títols educatius són béns posicionals. Què vol dir això? És molt simple: el seu aprofitament depèn de la quantitat d’individus que estudien. Imaginem una societat l'estructura laboral de la qual aconsegueix el 20 % d'ocupació qualificada. Si el nombre d'individus que tenen un títol universitari és del 80 % en lloc del 30 %, serà molt més difícil trobar una ocupació ajustada als seus nivells formatius. En conseqüència, un escenari de profunda expansió educativa no es tradueix per se en un augment de la mobilitat social. Per aconseguir-la, hem de tenir en compte la relació entre els resultats educatius i el destí de classe dels individus. 


[1] Los ingresos familiares exigidos para disfrutar de la beca son de 7.306,5 € para un hogar de cuatro individuos (Río i Jiménez, 2014).

L'accés al destí ocupacional per mitjà de l'educació

No pot ser que les elits econòmiques no hagin de retre comptes de com seleccionen el personal laboral, ni tampoc és just que es cooptin els llocs de més responsabilitat social sense retre comptes a la societat. No crec que sigui gaire difícil fer-los partícips d'un projecte social més ampli sempre que els canals d'accés proposats siguin clars. L'empresa privada té unes responsabilitats socials i encara que l'obtenció de beneficis sigui la seva finalitat principal no hauria de ser el seu únic objectiu. Si bé han de triar aquells que siguin considerats els millors, també haurien de poder ser triats tots aquells que tinguin un perfil determinat, independentment de la seva procedència. Al Regne Unit, la Comissió de Mobilitat Social té entre els seus propòsits avaluar els processos de selecció de personal de les grans empreses, i entre les seves recomanacions inclouen diferents àrees com infància, escoles, territori o treball.

Vegem una de les seves recomanacions en aquest últim camp que ve a col·lació amb el que acabem de dir:

“Fer de la diversitat econòmica en l'ocupació professional una prioritat, animant els grans ocupadors al fet que facin més just l'accés i la progressió, especialment als sectors públics.”

(Social Commision, Time For Change: An Assessment of Government Policies on Social Mobility 1997-2017. Juny de 2017).

Considerant només el rol que exerceixen les desigualtats educatives, no obtindrem resultats positius; hem de tenir en compte el paper que exerceix l'educació mateixa en els destins de classe dels individus. Si els tenim en compte tots dos conjuntament, potser podem activar l'ascensor social, vàlvula d’escapament de les societats capitalistes (Hirschman, 1973).

Referències bibliogràfiques

Blau, P. M. & Duncan, O. D., The American occupational structure. Free Press, Nova York, 1978.
Bourdieu, P., Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Droz, Ginebra, 1972.
Cha, M. i Prados de la Escosura, L., “Living Standards, Inequality, and Human Development since 1870 : a Review of Evidence”. IFCS - Working Papers in Economic History. WH 28438, Universitat Carlos III de Madrid. Institut Figuerola, Madrid, 2019.
CIS. Barómetro de Opinión, juliol de 2012, estudi 2.951. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2012.
Hirschman, A., “The changing tolerance for income inequality in the course of economic development”. World Development, vol. 1 (12), pàg. 29-36. Desembre de 1973.
Hout, M., i DiPrete, T. A., “What we have learned: RC28’s contributions to knowledge about social stratification”. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 24 (1), pàg. 1-20 (2006) https://doi.org/10.1016/j.rssm.2005.10.001
Kaelble, H., Social Mobility in the 19th and 20th Centuries. Europe and America in Comparative Perspective. Berg, Leamington Spa, Regne Unit, 1985.
Marqués Perales, I., La movilidad social en España. La Catarata, Madrid, 2015.
Piketty, T., Le Capital au XXIe siècle. Éditions du Seuil, París, 2013.
Piketty, T., Capital e Ideología. Deusto, Barcelona, 2019.
Río, M. Á. i Jiménez, M. L., “Las becas 6000 a examen. Resultados, prácticas, expectativas y oportunidades escolares de familias y estudiantes incluidos en el programa”. Revista Internacional de Sociología, vol. 72, núm. 3, pàg. 609-632. Setembre-desembre de 2014.
Schumpeter, J. A., Imperialismo. Clases sociales. Tecnos, Madrid, 1965.
Social Mobility Commission, “Time For Change: An Assessment of Government Policies on Social Mobility 1997-2017”. Juny de 2017.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis